สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุขเจริญยศ
2. เด็กชายธนกฤต  สาระคำ
3. เด็กหญิงวีรดา  สุดสำราญ
 
1. นางสาวญาดา  สังขภิญโญ
2. นางสาววิจิตรา  ป้องสีดา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 26 1. นางสาวกนกพร  พุ่มพิพัฒน์
2. นางสาวภคีนันท์  จ่างเจริญ
3. นางสาววิภาวดี  เหมกุล
 
1. นางกฤตยาภรณ์  ขันตี
2. นางสาวลดาวัลย์  สิริอัจฉรานนท์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 57.6 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมคุณ
2. เด็กชายสมัครพงศ์  ธนานันต์ธาร
3. เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์สมบูรณ์
 
1. นางสุดารัตน์  จำปาทอง
2. นางสาวลดาวัลย์  สิริอัจฉรานนท์