สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชลดา  สอาดเอี่ยม
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงปรียาพร  บรรดาลทรัพย์
 
1. นางสาวจันจิรา  น้ำขาว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวพิชเนตร  ชุ่มแจ่ม
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ภู่อุ่น
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายกัณฑ์ภิมุข  เพิ่มลาภ
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงนงนภัส  อินทคล้าย
2. เด็กชายปวเรศ  อินทคล้าย
3. เด็กชายภัทรพล  แตงอุไร
 
1. นางสาวจันจิรา  น้ำขาว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 1. นายนนทวัฒน์  โสพันธ์
2. นายนิติพล  จันทร์ทอง
3. นางสาวสุพัตรา  สังข์เอี่ยม
 
1. นางสาวจันจิรา  น้ำขาว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนพัฒน์  สะภะพันธ์ุ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุคนธ์เจริญ
 
1. นางสาวจันจิรา  น้ำขาว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายณัฐดนัย  ลือเลิศวิไล
 
1. นางสาวเกสริน  ภาคสุทธิผล
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 18 1. นางสาวฉันย์ชนก  มีเฉย
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  ถิ่นพิบูลย์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงปรียาพร  บรรดาทรัพย์
 
1. นางสาวเกสริน  ภาคสุทธิผล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 22 1. นายอิศรา  บินฮัด
 
1. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงชนิดาภา  สุขเจริญยศ
2. เด็กชายธนกฤต  สาระคำ
3. เด็กหญิงวีรดา  สุดสำราญ
 
1. นางสาวญาดา  สังขภิญโญ
2. นางสาววิจิตรา  ป้องสีดา
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 26 1. นางสาวกนกพร  พุ่มพิพัฒน์
2. นางสาวภคีนันท์  จ่างเจริญ
3. นางสาววิภาวดี  เหมกุล
 
1. นางกฤตยาภรณ์  ขันตี
2. นางสาวลดาวัลย์  สิริอัจฉรานนท์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 57.6 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมคุณ
2. เด็กชายสมัครพงศ์  ธนานันต์ธาร
3. เด็กชายสิทธิโชค  จันทร์สมบูรณ์
 
1. นางสุดารัตน์  จำปาทอง
2. นางสาวลดาวัลย์  สิริอัจฉรานนท์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 28.8 เข้าร่วม 25 1. นายกันตพงศ์  ปัญจ๋า
2. นางสาวธนัชชา  พุทธมีผล
 
1. นางกัณฑ์กมล  แตงอุไร
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงอนุสรา  ตีหาญ
2. เด็กหญิงอภิญญา  เสาทองหยุ่น
 
1. นายณัฐพงศ์  ทองมา
2. นายสันติภพ  ถือดียิ่ง
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 13 1. นางสาววริศรา  ไชยบูรณ์
2. นางสาวสาวิตตรี  ศิริวงศ์
 
1. นายณัฐพงศ์  ทองมา
2. นายสันติภพ  ถือดียิ่ง