สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงฐิตา  คำด้วง
 
1. นายสมบัติ  ทั่งทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นายตะวัน  สุขบรรเทิง
2. นายประกาศิต  สมประเสริฐ
3. นายวินัย  ม่วงพลู
 
1. นางสุดารัตน์  จำปาทอง
2. นางกฤตยาภรณ์  ขันตี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.66 เงิน 16 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประดิษฐ
2. เด็กชายภัทรพล  แตงอุไร
 
1. นางกัณฑ์กมล  แตงอุไร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   จันทร์ทอง
 
1. นายจรูญ  แตงอุไร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิชชาพร    ภู่อุ่น
 
1. นายจรูญ  แตงอุไร
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกัณฑ์พิมุข  เพิ่มลาภ
2. นายกันตพงศ์  ปัญจ๋า
3. นางสาวชฏาพร  นาคอ่อน
4. นางสาวชฏาพรรณ  แก้วสุข
5. นายญาณพัฒน์  อรรถประจง
6. นายศรายุทธ  นามศรี
7. นางสาวสุทธิดา  มีเฉย
8. นางสาวอุษมา  บุญเลี้ยง
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
2. นายชัยรัตน์  สุขสงาน
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมคุณ
2. เด็กหญิงฐิตา  คำด้วง
3. เด็กหญิงนริศรา  ทรงประสิทธิ์
4. เด็กหญิงนิชา  ชัยสาลี
5. เด็กหญิงพัชรี  นาคศรี
6. นางสาววิภาวี  บุญเรือง
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
2. นายชัยรัตน์  สุขสงาน
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นางสาวกัญญาภัค  ทิพย์พา
2. นางสาวชฏาพร  นาคอ่อน
3. นางสาวชฏาพรรณ  แก้วสุข
4. นางสาวธีรดา  ใจโต
5. นางสาวสุทธิดา  มีเฉย
6. นางสาวอุษมา  บุญเลี้ยง
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
2. นายชัยรัตน์  สุขสงาน
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.33 เงิน 4 1. นางสาวกนกพร  ม่วงโสม
2. นางสาวกรนันท์  ทาเงิน
3. นางสาวกัญญาภัค  ทิพย์พา
4. นางสาวชฏาพร  นาคอ่อน
5. นางสาวชฏาพรรณ  แก้วสุข
6. นางสาวธีรดา  ใจโต
7. นางสาวสุทธิดา  มีเฉย
8. นางสาวอุษมา  บุญเลี้ยง
 
1. นายพันธ์ธวัช  ธิศรี
2. นายชัยรัตน์  สุขสงาน
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 15 1. นายธนากร  เรือนคง
2. นางสาวรุ้งนภา  บุญจันทร์
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 17 1. เด็กหญิงนิชา  ชัยสาลี
2. เด็กหญิงศศิภา  เตาะไธสง
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 24 1. นายพรชัย  ฉิ่งเนียม
2. นางสาวพิชามญชุ์  พงษ์ธานี
 
1. นางสาวอัจฉริยา  นามวิจิตร
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงนงนภัส  ทานมัย
2. เด็กหญิงอภิรดี  รอดภัย
3. เด็กหญิงโสภิดา  แก้วกัณฐี
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 6 1. นางสาวประภัสสร  ปะโนรัมย์
2. นางสาวรุ้งนภา  บุญจันทร์
3. นางสาวสิริวิภา  ขุนพาสน์
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์