สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชิตา  โพธิ์ภู่
2. นางสาววิภาวี   บุญเรือง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  โชติเขียว
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  ถิ่นพิบูลย์
2. นางสาวสุนันทา  อุ่นจางวาง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.64 ทอง 9 1. นางสาวสายธาร  กลัดทอง
 
1. นายพินิจ  เครือเหลา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.64 ทอง 11 1. นายพงษ์ณรุต  ภูริมิตร
 
1. นางสาวพัชรภรณ์  บุญเกื้อ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนากร  เรือนคง
2. นางสาวสุพัตรา  สังข์เอี่ยม
3. นายอิศรา  บินฮัด
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.75 ทอง 8 1. นางสาวจิฑาภรณ์  ยุอินทร์
2. นางสาวนุชนารถ  ขุนด่าน
3. นางสาววรัญญา  ทรัพย์สินไพบูลย์
 
1. นายกิตติ  โพธิ์อ่อน
2. นางสาวอรุณทิพย์  โผนประสิทธิ์