สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงอภิญญา  เติมต่อ
 
1. นางสาวกษมา  สิงหศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นายเจษฎา  สนุกพันธ์
 
1. นางสาวธอร  เงินวิบูลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงธัญรดา  มหัทธโนบล
 
1. นายกฤษฎา  จันต๊ะวงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 25 1. นางสาวสุขุมมาล  อื้อตระกูลชัย
 
1. นางสาวทฤฒมน  ดาวโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงอนัญพร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  พรไชย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวณัฐศรันย์  จุตตะไร
 
1. นางสาวธอร  เงินวิบูลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีเข้ม
 
1. นางสาวสุชาดา  วัฒนภักดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นางสาวพบูเรศ  รักเดช
 
1. นางสาวพรธารา   แสงศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธงชัย  สำลี
2. เด็กหญิงปนัดดา  เลิศทรัพย์มงคล
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  อมรรักธรรม
 
1. นางวาสนา  พงษ์ภักดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 29 1. นางสาวจุฑามาศ   นาทองไชย
2. นายทิวากร  ประทุมมาลัย
3. นางสาวภควดี  ประทุมมาลัย
 
1. นางสาววรนุช  มอญถนอม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงคณภรณ์  แก้วลา
2. เด็กชายสิทธิผล  แซ่อึ้ง
 
1. นายรัชพล  อึ้งเจริญ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวรัญชนา  เลิศทรัพย์มงคล
2. นางสาวสุทธิดา  วาจาสิทธิเมฆ
 
1. นางสาววรนุช  มอญถนอม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธัญรดา  มหัทธโนบล
 
1. นางอัปสร  บุญแย้ม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 8 1. นายจิรภัทร  ช่างกล่อม
 
1. นางอัปสร  บุญแย้ม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายอธิษฐ์  ฉ่ำคำ
 
1. นางอัปสร  บุญแย้ม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 16 1. นางสาวณัฐสิมา  ศรีไธสง
 
1. นางบุษบา  สุทธิสัมพนิช
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  วงศ์เจตจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  กลมกลาง
3. เด็กหญิงนันทิชา  กลัดสำเนียง
 
1. นางสาวกมลชนก  ยิ้มช้อย
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  เทพกิฬา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 9 1. นายจิรภัทร  ช่างกล่อม
2. นางสาวนภัสวรรณ  สิทธิสารีกิจ
3. นางสาวพิชญา  พรหมทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  แซ่เตียว
2. นางสาวนฤมล  มุจจลินทร์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 9.88 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพรธนา  ติใหม่
2. เด็กชายวรภัทร  เทียนดอกไม้
 
1. นางฐานิตา  จันทร์ภิวัฒน์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลพสุนทร
2. เด็กชายนิธิพงษ์  คำลือ
3. เด็กหญิงปนัดดา  มิ่งขวัญ
4. เด็กชายศราวุธ  ลิ้มเลิศวสุ
5. เด็กหญิงสุวรรณรักษ์  ไพจิตรกาญจนา
 
1. นางสาวพรพนา  รัตนพงษ์ไชย
2. นางสาวชวนพิศ  สิงห์เย็น
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลลดา  สินเจริญ
2. นางสาวณัฐวรา  ปลอดจันทร์
3. นางสาวดวงสุดา  ไชยลังกา
4. นางสาวปาณิศา  เฮ้งฉ้วน
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  ธงสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวพรพนา  รัตนพงษ์ไชย
2. นางสาวชวนพิศ  สิงห์เย็น
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พันธุภิญโญสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐฐา  คะใจ
3. นายณัฐดนัย   บุญเรืองเจริญ
4. นางสาวอมราวดี  อ่างทอง
5. นางสาวอรทัย  หาริตะวัน
 
1. นายวิทยา  ไชยศรี
2. นางสาวเกณิกา  เพชรเจริญ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัญญาณัฐ  หงษ์โต
2. นายกิตติธร  ไวยทจันดี
3. นายกิตติพล  ไวยทจันดี
4. นายจิรัฐโชติ  บัลลังก์สุวรรณ
5. นางสาวจุฑามาศ  นาทองไชย
6. นางสาวชุตินันท์  มีทรัพย์
7. นางสาวธิดามาศ  ไชยยืน
8. นางสาวปิยธิดา  ศรีเอี่ยมกุล
9. นายภาคภูมิ  เจี่ยฮะสูน
10. นายภาณุพงษ์  มิ่งขวัญ
11. นางสาวมนัสนันท์  สิทธิสารีกิจ
12. นายศิวกร  ศุภจริยพงศ์
13. นายสีหพงษ์  เอี่ยมอภิรมย์
14. นายสุภัทร  คงสอน
15. นางสาวอริสา  อุดมภูมิ
16. นายอิสรภาพ  พรมคุณ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อาจโต
2. นางธนภร  ชูศรี
3. นางรุวจี  บุญมาศ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรวินท์นิภา  ศรีวัฒนานนท์
 
1. นางสาวสุวรรณภา  กลีบแก้ว
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุชาดา  บุญคุ้ม
 
1. นางสาวสุวรรณภา  กลีบแก้ว
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัชฐ์  ตรีบวรกุล
2. เด็กชายรัชกฤษณ์  บุญศิริวิทย์
 
1. นางสาวธนภรณ์  ลุนหล้า
2. นางสาวเกณิกา  เพชรเจริญ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.4 เงิน 17 1. นางสาวณัฐรินทร์  ถิรศักดิ์ธนนท์
2. นายออมสิน  จโนภาส
 
1. นางเฉลิมศรี  พลายพงษา
2. นางรุวจี  บุญมาศ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญพิศน์
2. นางสาวณัฐมล  นิลเนตร
3. นางสาวนริศรา  เทียมฤทธิ์
4. นางสาวนุชชรี  แสนศรี
5. นางสาวประภัสราพร  จูเบ้า
6. เด็กหญิงพรรณพัสสา  จ้อยทองมูล
7. นางสาวภูริชญา  ภูมิพฤกษ์
8. นางสาววิยุดา  แซ่โค้ว
9. นางสาวสุมิตตา  ดวงแก้ว
10. เด็กหญิงอรทัย  สายแปง
 
1. นางวาสนา  บำรุงเมือง
2. นายวิทยา  ไชยศรี
3. นายสุทิน  เที่ยงตา
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงจารุวรรณ   ลพสุนทร
2. นางสาวจินดารัตน์  สิทธิแผ้ว
3. นางสาวจิราพัชร  ผิวขำ
4. นางสาวจุฑาทิพย์  พันธุภิญโญสวัสดิ์
5. นางสาวจุฑามาส  โมเหลา
6. นางสาวชลณัฐ  แก้วดวงยาง
7. นายณัฐดนัย  บุญเรืองเจริญ
8. นางสาวพิชญารัศมิ์  ประเสริฐตันติกุล
9. นางสาวพิมลพรรณ  โพธิ์ทอง
10. นางสาวมินตรา  ฮาระตะวัน
11. เด็กหญิงรติมา  คณะวาปี
12. นางสาววันทนีย์  รอดงามพรั่ง
13. นางสาววาสินี  พงษ์ทวี
14. นางสาวศิรกานต์  แสงศิริ
15. นางสาวเข็มอัปสร  บุญพลอย
 
1. นางพลอยไพลิน  ชะนะมา
2. นายรุ่งศักดิ์  บุญรักษา
3. นายประทีป  พรัมรัตนพงศ์
4. นางสาวเยาวลักษณ์  ทองอุ่มใหญ่
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นายภาณุพงศ์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวอดิศา  ภูหนองโอง
 
1. นายฉัตรชฎา  เพชรวินัย
2. นายประพันธ์  คุ้มโภคา
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. นางสาวพันวษา  จำปาทอง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกร  ศรีทอง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรรณษา  จิตอามาต
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชาลิสา  พิมเวิน
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายพงศธร   ตุ้มทอง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชรมณี  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงสาริกา  สมตาเจริญสุข
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนพร  อะสิพงษ์
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวสร้อยนภา  สีสว่าง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤชสัญ  ใจเจริญ
2. เด็กชายธีรภัทร์  หิรัญศิริ
3. เด็กชายภัทรชนน  อ้นวิเศษ
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายณัฐกมล  แจ้วจิรา
2. นายศุภกฤต  อักษราชัย
3. นายแสงชัย  สิมมา
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  อันศรีเมือง
 
1. นายกิตติ์นรินทร์  พงษ์เจริญ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสิทธิวัฒน์  ไชยปัดถา
 
1. นายกิตติ์นรินทร์  พงษ์เจริญ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  บุญทัน
2. นายธนกฤต  อื้อตระกูลชัย
3. นายธนดล  จิรกาญจนสิทธิ์
4. นายพลศิษฐ์  คุ้มพะเนียด
5. นายภัทรทฤต  สภานุชาติ
6. นายอุกฤษฏ์  กีแก้ว
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.33 เงิน 15 1. นายอทิวัฒน์  ศรีนอก
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกฤศรดา  แย้มผกา
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 19 1. นางสาวปิยะมาศ  พลรักษา
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายไชยศ  วิชัยวงษ์
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภควดี  มั่นคงนวกิจ
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 10 1. นางสาวขนิษฐา  บุญทัน
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 1. นางสาวเมธาวี  ภักดี
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 15 1. นางสาวปาลิตา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 5 1. นางสาวปาณิสรา  รื่นทิม
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.3 เงิน 17 1. นางสาววีรยา  หนูเมือง
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 70.68 เงิน 14 1. นางสาวกุลยา  วิงวอน
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ชะม้ายกลาง
 
55 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 72.32 เงิน 14 1. นางสาวศศิธร  พันธ์สุวรรณ
 
1. นางสาวชุติมันต์  หมื่นโฮ้ง
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.73 เงิน 6 1. เด็กชายชนาธิป  กลิ่นหอมรื่น
2. เด็กชายธนดล  ดีประคอง
3. เด็กชายพรต  ชาตะนาวิน
4. เด็กชายภราดร  ศรีฉ่ำพันธ์
5. เด็กชายวีรภัทร  เหม็งประมวล
6. เด็กชายศรุติพงษ์  เจริญธนาเกียรติ
7. เด็กชายศุภกิต  ผิวขำ
8. เด็กชายสิทธิกร  เพียซ้าย
 
1. นายประสพ  โพธิ์เมือง
2. นายพนัส  กันแก้ว
3. นายสุทิน  เที่ยงตา
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  ปราบนอก
2. เด็กชายมินทดา  มารมย์
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  นาหนองบัว
4. เด็กชายสมชาย  แซ่ตึง
5. เด็กหญิงอรทัย  ทองอนันต์
 
1. นางสาวนภาพร  วงศ์พุทธา
2. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตวงรัตน์  อริยพรพงศ์
2. นางสาวนพมาศ   เทียนแก้ว
3. นายปฏิภาณ  ใจอดทน
4. นางสาววรรณพร   กลั่นจิตร
5. นายศักรนนท์  ศักดิ์สุรทรัพย์
 
1. นางสาวนภาพร  วงศ์พุทธา
2. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   หาญสมศรี
2. เด็กหญิงพิชชาพร   โชติธรรมสุข
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ก่อแก้ว
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางสาวสิริณลภัส  ลีระเติมพงษ์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกานชนก   สมศรี
2. นางสาวณัฐรินทร์  ถิรศักดิ์ธนนท์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีบุตรดี
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นายชตฤณ  ชื่นจิตกวิน
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ธรรมวงศ์
2. เด็กหญิงสิริยากร   เติมทรัพย์
3. เด็กชายอนุวัฒน์   แร่มี
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางสาวสิริณลภัส  ลีระเติมพงษ์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.6 เงิน 4 1. นางสาวศศิภาพร  เศษบุปผา
2. นางสาวสุนิษา    แสนคำลือ
3. นางสาวอมิตรตดา   บรรจุงาม
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นายชตฤณ  ชื่นจิตกวิน
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายพรธนา  ติใหม่
2. เด็กชายหาญกล้า  รัตนะ
 
1. นายพนัส  กันแก้ว
2. นางสาวจุฑามาศ  นัยนิตย์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภเดช  งามเนตร
2. นายอภิเดช  บุญมี
 
1. นายก้องภพ  จุ้ยช่วย
2. นางสาวกานต์ปภา  มะโนสัพย์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์สวัสดิ์
2. เด็กชายสิริเสก  พลับเจ็ดริ้ว
 
1. นางสาวชัชฏา  ทรรภลักษณ์
2. นางสาวหัสญา  คำภาเวียง
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายธาดา  ศรีนวล
2. เด็กชายแจ่มสุข  หอมสนิท
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มโนภิรมย์
2. นางสาวจุฑามาศ  นัยนิตย์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 1. นายพัชรพล  แซ่อึ้ง
2. นายเตชิตธนโชติ  อามาตมนตรี
 
1. นายพนัส  กันแก้ว
2. นายจิรายุส  น้อยมาลัย
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง 6 1. นายอานนท์  แซ่ฟุ้ง
2. นายเศรษฐพงศ์  ปานพิมพ์
 
1. นายณัฐการ  ผาตินาวิน
2. นางสาวสุภาพร  โอชารส
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชมล  พิพัฒน์ภาธร
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  กล่อมกระโทก
3. เด็กหญิงณัชชา  อ่ำสงวน
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สองนา
5. เด็กหญิงอภิญญา  บุตรศรีภูมิ
6. เด็กหญิงอรอนงค์  เกินสันเทียะ
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศุกพาวี  ชัยศรี
3. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลจิรา  สินด้วง
2. นายณัฐพล  นาวี
3. นางสาวนภัสวรรณ  สิทธิสาริกิจ
4. นางสาวปณาลี  เฟื่องฟุ้ง
5. นางสาววิไลวรรณ  แจ่มพุ่ม
6. นายศุภกิจ  นิจกรรม
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศุกพาวี  ชัยศรี
3. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรางค์ระวี  จินดาเนตร
2. นางสาวอรวรรณ  ทองขาว
3. นางสาวอริสา  สุนันท์ภานุจรัญ
 
1. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
2. นางสาวนุชจรี  ตั้งแต่ง
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เหลาเพ็ง
2. เด็กหญิงปนิดา  ดวงแข
3. เด็กหญิงรัตนวดี  พิพัฒธากรณ์
 
1. นางชญาน์นันท์  ไกลเลิศมงคล
2. นางสาวจุฑารัตน์  เชี่ยวพิมลพร
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธยาน์  คำนาค
2. นางสาวภัสส์กุญช์  ไชยวรินทร์กุล
3. นางสาวภิญญดา  ทองเต็ม
 
1. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
2. นางสาวนุชจรี  ตั้งแต่ง
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  คงมาลัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนนวล
3. เด็กหญิงธัญธร  ธรรมชัย
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศุกพาวี  ชัยศรี
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญ์วรา  สุทธิ
2. นางสาวชวารักษ์  หนูก่ำ
3. นางสาวอาริสา  อุุดมภูมิ
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศุกพาวี  ชัยศรี