สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงธัญรดา  มหัทธโนบล
 
1. นายกฤษฎา  จันต๊ะวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวณัฐศรันย์  จุตตะไร
 
1. นางสาวธอร  เงินวิบูลย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายธงชัย  สำลี
2. เด็กหญิงปนัดดา  เลิศทรัพย์มงคล
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  อมรรักธรรม
 
1. นางวาสนา  พงษ์ภักดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 29 1. นางสาวจุฑามาศ   นาทองไชย
2. นายทิวากร  ประทุมมาลัย
3. นางสาวภควดี  ประทุมมาลัย
 
1. นางสาววรนุช  มอญถนอม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงคณภรณ์  แก้วลา
2. เด็กชายสิทธิผล  แซ่อึ้ง
 
1. นายรัชพล  อึ้งเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวรัญชนา  เลิศทรัพย์มงคล
2. นางสาวสุทธิดา  วาจาสิทธิเมฆ
 
1. นางสาววรนุช  มอญถนอม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธัญรดา  มหัทธโนบล
 
1. นางอัปสร  บุญแย้ม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 8 1. นายจิรภัทร  ช่างกล่อม
 
1. นางอัปสร  บุญแย้ม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายอธิษฐ์  ฉ่ำคำ
 
1. นางอัปสร  บุญแย้ม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 16 1. นางสาวณัฐสิมา  ศรีไธสง
 
1. นางบุษบา  สุทธิสัมพนิช
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจารุกัญญ์  วงศ์เจตจันทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  กลมกลาง
3. เด็กหญิงนันทิชา  กลัดสำเนียง
 
1. นางสาวกมลชนก  ยิ้มช้อย
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  เทพกิฬา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 9 1. นายจิรภัทร  ช่างกล่อม
2. นางสาวนภัสวรรณ  สิทธิสารีกิจ
3. นางสาวพิชญา  พรหมทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  แซ่เตียว
2. นางสาวนฤมล  มุจจลินทร์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 9.88 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายพรธนา  ติใหม่
2. เด็กชายวรภัทร  เทียนดอกไม้
 
1. นางฐานิตา  จันทร์ภิวัฒน์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงชาลิสา  พิมเวิน
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวสร้อยนภา  สีสว่าง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 17 1. นางสาวกานชนก   สมศรี
2. นางสาวณัฐรินทร์  ถิรศักดิ์ธนนท์
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีบุตรดี
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นายชตฤณ  ชื่นจิตกวิน