สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงอภิญญา  เติมต่อ
 
1. นางสาวกษมา  สิงหศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 62 ทองแดง 25 1. นางสาวสุขุมมาล  อื้อตระกูลชัย
 
1. นางสาวทฤฒมน  ดาวโชติ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 1. นายภาณุพงศ์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวอดิศา  ภูหนองโอง
 
1. นายฉัตรชฎา  เพชรวินัย
2. นายประพันธ์  คุ้มโภคา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพรรณษา  จิตอามาต
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงกฤศรดา  แย้มผกา
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภควดี  มั่นคงนวกิจ
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 10 1. นางสาวขนิษฐา  บุญทัน
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายพรธนา  ติใหม่
2. เด็กชายหาญกล้า  รัตนะ
 
1. นายพนัส  กันแก้ว
2. นางสาวจุฑามาศ  นัยนิตย์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์สวัสดิ์
2. เด็กชายสิริเสก  พลับเจ็ดริ้ว
 
1. นางสาวชัชฏา  ทรรภลักษณ์
2. นางสาวหัสญา  คำภาเวียง