สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 14 1. นายเจษฎา  สนุกพันธ์
 
1. นางสาวธอร  เงินวิบูลย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.4 เงิน 17 1. นางสาวณัฐรินทร์  ถิรศักดิ์ธนนท์
2. นายออมสิน  จโนภาส
 
1. นางเฉลิมศรี  พลายพงษา
2. นางรุวจี  บุญมาศ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. นางสาวพันวษา  จำปาทอง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายพงศธร   ตุ้มทอง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัชรมณี  มิ่งขวัญ
2. เด็กหญิงสาริกา  สมตาเจริญสุข
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤชสัญ  ใจเจริญ
2. เด็กชายธีรภัทร์  หิรัญศิริ
3. เด็กชายภัทรชนน  อ้นวิเศษ
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.33 เงิน 15 1. นายอทิวัฒน์  ศรีนอก
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 19 1. นางสาวปิยะมาศ  พลรักษา
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายไชยศ  วิชัยวงษ์
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 15 1. นางสาวปาลิตา  บรรดาศักดิ์
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 5 1. นางสาวปาณิสรา  รื่นทิม
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.3 เงิน 17 1. นางสาววีรยา  หนูเมือง
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 70.68 เงิน 14 1. นางสาวกุลยา  วิงวอน
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ชะม้ายกลาง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 72.32 เงิน 14 1. นางสาวศศิธร  พันธ์สุวรรณ
 
1. นางสาวชุติมันต์  หมื่นโฮ้ง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 72.73 เงิน 6 1. เด็กชายชนาธิป  กลิ่นหอมรื่น
2. เด็กชายธนดล  ดีประคอง
3. เด็กชายพรต  ชาตะนาวิน
4. เด็กชายภราดร  ศรีฉ่ำพันธ์
5. เด็กชายวีรภัทร  เหม็งประมวล
6. เด็กชายศรุติพงษ์  เจริญธนาเกียรติ
7. เด็กชายศุภกิต  ผิวขำ
8. เด็กชายสิทธิกร  เพียซ้าย
 
1. นายประสพ  โพธิ์เมือง
2. นายพนัส  กันแก้ว
3. นายสุทิน  เที่ยงตา
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐกานต์   หาญสมศรี
2. เด็กหญิงพิชชาพร   โชติธรรมสุข
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ก่อแก้ว
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางสาวสิริณลภัส  ลีระเติมพงษ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร   ธรรมวงศ์
2. เด็กหญิงสิริยากร   เติมทรัพย์
3. เด็กชายอนุวัฒน์   แร่มี
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นางสาวสิริณลภัส  ลีระเติมพงษ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.6 เงิน 4 1. นางสาวศศิภาพร  เศษบุปผา
2. นางสาวสุนิษา    แสนคำลือ
3. นางสาวอมิตรตดา   บรรจุงาม
 
1. นางสาวปิยารัตน์  จินดารักษ์
2. นายชตฤณ  ชื่นจิตกวิน
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายธาดา  ศรีนวล
2. เด็กชายแจ่มสุข  หอมสนิท
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  มโนภิรมย์
2. นางสาวจุฑามาศ  นัยนิตย์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 73.33 เงิน 5 1. นายพัชรพล  แซ่อึ้ง
2. นายเตชิตธนโชติ  อามาตมนตรี
 
1. นายพนัส  กันแก้ว
2. นายจิรายุส  น้อยมาลัย