สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงอนัญพร  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  พรไชย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีเข้ม
 
1. นางสาวสุชาดา  วัฒนภักดี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง 13 1. นางสาวพบูเรศ  รักเดช
 
1. นางสาวพรธารา   แสงศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ลพสุนทร
2. เด็กชายนิธิพงษ์  คำลือ
3. เด็กหญิงปนัดดา  มิ่งขวัญ
4. เด็กชายศราวุธ  ลิ้มเลิศวสุ
5. เด็กหญิงสุวรรณรักษ์  ไพจิตรกาญจนา
 
1. นางสาวพรพนา  รัตนพงษ์ไชย
2. นางสาวชวนพิศ  สิงห์เย็น
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลลดา  สินเจริญ
2. นางสาวณัฐวรา  ปลอดจันทร์
3. นางสาวดวงสุดา  ไชยลังกา
4. นางสาวปาณิศา  เฮ้งฉ้วน
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  ธงสันเที๊ยะ
 
1. นางสาวพรพนา  รัตนพงษ์ไชย
2. นางสาวชวนพิศ  สิงห์เย็น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัชฐ์  ตรีบวรกุล
2. เด็กชายรัชกฤษณ์  บุญศิริวิทย์
 
1. นางสาวธนภรณ์  ลุนหล้า
2. นางสาวเกณิกา  เพชรเจริญ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  บุญพิศน์
2. นางสาวณัฐมล  นิลเนตร
3. นางสาวนริศรา  เทียมฤทธิ์
4. นางสาวนุชชรี  แสนศรี
5. นางสาวประภัสราพร  จูเบ้า
6. เด็กหญิงพรรณพัสสา  จ้อยทองมูล
7. นางสาวภูริชญา  ภูมิพฤกษ์
8. นางสาววิยุดา  แซ่โค้ว
9. นางสาวสุมิตตา  ดวงแก้ว
10. เด็กหญิงอรทัย  สายแปง
 
1. นางวาสนา  บำรุงเมือง
2. นายวิทยา  ไชยศรี
3. นายสุทิน  เที่ยงตา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนกร  ศรีทอง
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายณัฐกมล  แจ้วจิรา
2. นายศุภกฤต  อักษราชัย
3. นายแสงชัย  สิมมา
 
1. นายทศวรณ์  เรืองพิพัฒน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  อันศรีเมือง
 
1. นายกิตติ์นรินทร์  พงษ์เจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  บุญทัน
2. นายธนกฤต  อื้อตระกูลชัย
3. นายธนดล  จิรกาญจนสิทธิ์
4. นายพลศิษฐ์  คุ้มพะเนียด
5. นายภัทรทฤต  สภานุชาติ
6. นายอุกฤษฏ์  กีแก้ว
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 7 1. นางสาวเมธาวี  ภักดี
 
1. นางสาวสุภัชชา  โพธิ์เงิน
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา  ปราบนอก
2. เด็กชายมินทดา  มารมย์
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  นาหนองบัว
4. เด็กชายสมชาย  แซ่ตึง
5. เด็กหญิงอรทัย  ทองอนันต์
 
1. นางสาวนภาพร  วงศ์พุทธา
2. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตวงรัตน์  อริยพรพงศ์
2. นางสาวนพมาศ   เทียนแก้ว
3. นายปฏิภาณ  ใจอดทน
4. นางสาววรรณพร   กลั่นจิตร
5. นายศักรนนท์  ศักดิ์สุรทรัพย์
 
1. นางสาวนภาพร  วงศ์พุทธา
2. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศุภเดช  งามเนตร
2. นายอภิเดช  บุญมี
 
1. นายก้องภพ  จุ้ยช่วย
2. นางสาวกานต์ปภา  มะโนสัพย์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.67 ทอง 6 1. นายอานนท์  แซ่ฟุ้ง
2. นายเศรษฐพงศ์  ปานพิมพ์
 
1. นายณัฐการ  ผาตินาวิน
2. นางสาวสุภาพร  โอชารส
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชมล  พิพัฒน์ภาธร
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  กล่อมกระโทก
3. เด็กหญิงณัชชา  อ่ำสงวน
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  สองนา
5. เด็กหญิงอภิญญา  บุตรศรีภูมิ
6. เด็กหญิงอรอนงค์  เกินสันเทียะ
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศุกพาวี  ชัยศรี
3. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลจิรา  สินด้วง
2. นายณัฐพล  นาวี
3. นางสาวนภัสวรรณ  สิทธิสาริกิจ
4. นางสาวปณาลี  เฟื่องฟุ้ง
5. นางสาววิไลวรรณ  แจ่มพุ่ม
6. นายศุภกิจ  นิจกรรม
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศุกพาวี  ชัยศรี
3. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรางค์ระวี  จินดาเนตร
2. นางสาวอรวรรณ  ทองขาว
3. นางสาวอริสา  สุนันท์ภานุจรัญ
 
1. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
2. นางสาวนุชจรี  ตั้งแต่ง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสสร  เหลาเพ็ง
2. เด็กหญิงปนิดา  ดวงแข
3. เด็กหญิงรัตนวดี  พิพัฒธากรณ์
 
1. นางชญาน์นันท์  ไกลเลิศมงคล
2. นางสาวจุฑารัตน์  เชี่ยวพิมลพร
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธยาน์  คำนาค
2. นางสาวภัสส์กุญช์  ไชยวรินทร์กุล
3. นางสาวภิญญดา  ทองเต็ม
 
1. นางสุณา  เรืองพิพัฒน์
2. นางสาวนุชจรี  ตั้งแต่ง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิตติมา  คงมาลัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  อ่อนนวล
3. เด็กหญิงธัญธร  ธรรมชัย
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศุกพาวี  ชัยศรี
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญ์วรา  สุทธิ
2. นางสาวชวารักษ์  หนูก่ำ
3. นางสาวอาริสา  อุุดมภูมิ
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศุกพาวี  ชัยศรี