สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.2 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงญาดา  เขียวสี
2. เด็กหญิงณัชชา  อริยะสุนทร
3. เด็กหญิงปาริชา  สุวรรณนที
 
1. นางสาวรังสิกุล  ศิริรังษี
2. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 9 1. นางสาวณัฐวรรณ  ดวงแก้ว
2. นางสาวมณฑา  เอี่ยมเจริญวิทย์
3. นางสาววรัญญา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไทยกุล
2. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวธีสินี  เชื่อมเสรี
2. นางสาวยมลพร  เกษมวัฒนชัย
3. นางสาวยศวดี  พันธ์ศิริ
 
1. นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง
2. นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวญานิกา  สุดสวนศรี
2. นางสาวมณฑิณี  อุดมผล
3. นางสาวอภิชญา  พงษ์จะโปะ
 
1. นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงณชกมล  กลิ่นทอง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  วิรุณพันธ์
3. เด็กหญิงสุภัสร  ตำรวจหาญ
 
1. นางธนัญชนก  บุญเป็ง
2. นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 4 1. นางสาวณิชนันทน์  จันทร์ฤทธิ์
2. นางสาวธนิษฐา  น้อมรับพร
 
1. นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง
2. นายชาลี  ครองศักดิ์ศิริ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงวิตรา  บุตรขุนทอง
 
1. นายธนวิน  จันทร
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงอรอุมา  บัวสระเกส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมัฆวัตว์  แสนบุญศิริ