สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงเบญจพร  สุนสาย
 
1. นางสาววิรัญญา  มัชฉิมพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 1. นางสาวสิรินยา  องคำแหง
 
1. นางสาววิรัญญา  มัชฉิมพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุดธิญา  แรกเรียง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวพิมพ์นิภา  บินซอและฮ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่เรือง
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนิรินธนา  ราตรีประสาทสุข
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงธนิฏฐากรณ์  เสือนาค
 
1. นางทัศนีย์  สมสวัสดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นางทัศนีย์  สมสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รอดสาลี
2. เด็กหญิงธนพร  ยาโด
3. เด็กหญิงธนมาศ  หมั่นกิจ
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ชวดคำ
2. นายศราวุธ  ดีเอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชนัญญา  กาหลิบ
2. นางสาวชนากานต์  ตั้งกิจธรรม
3. นางสาวพรชนก  คงมั่น
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ชวดคำ
2. นายศราวุธ  ดีเอง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เกิดเสวี
2. เด็กหญิงถุงเงิน  ช่างฆ้อง
 
1. นายชัยพิทักษ์  แก้วสมบัติ
2. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวคริษฐา  กฤตพุทธิพงษ์
2. นางสาวเกวลิน  ถนอมทอง
 
1. นายชัยพิทักษ์  แก้วสมบัติ
2. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสิริยากรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณวัฒกี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอรวรา  ภวลักษณาวัติ
 
1. นายกานต์ชนก  ผลจันทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนมาศ   หมั่นกิจ
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  นกจันทร์
3. เด็กหญิงเรืองลัดดา  ณรงค์ชัย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณวัฒกี
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธยาน์  จูฑามาตย์
2. นางสาวธัณญพร  งามวงศ์พินิจ
3. นางสาวสุวรรธนะ  ตติยพรสุข
 
1. นายกานต์ชนก  ผลจันทร์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชลิดา  สุวรรณนที
 
1. นางสาวนันทวัน  สิงห์สังข์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 23 1. นางสาวอักษราภัสส์  พิมลพรรณ์
 
1. นายกานต์ชนก  ผลจันทร์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.2 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงญาดา  เขียวสี
2. เด็กหญิงณัชชา  อริยะสุนทร
3. เด็กหญิงปาริชา  สุวรรณนที
 
1. นางสาวรังสิกุล  ศิริรังษี
2. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 9 1. นางสาวณัฐวรรณ  ดวงแก้ว
2. นางสาวมณฑา  เอี่ยมเจริญวิทย์
3. นางสาววรัญญา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไทยกุล
2. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวธีสินี  เชื่อมเสรี
2. นางสาวยมลพร  เกษมวัฒนชัย
3. นางสาวยศวดี  พันธ์ศิริ
 
1. นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง
2. นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวญานิกา  สุดสวนศรี
2. นางสาวมณฑิณี  อุดมผล
3. นางสาวอภิชญา  พงษ์จะโปะ
 
1. นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงณชกมล  กลิ่นทอง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  วิรุณพันธ์
3. เด็กหญิงสุภัสร  ตำรวจหาญ
 
1. นางธนัญชนก  บุญเป็ง
2. นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 4 1. นางสาวณิชนันทน์  จันทร์ฤทธิ์
2. นางสาวธนิษฐา  น้อมรับพร
 
1. นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง
2. นายชาลี  ครองศักดิ์ศิริ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงวิตรา  บุตรขุนทอง
 
1. นายธนวิน  จันทร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงอรอุมา  บัวสระเกส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมัฆวัตว์  แสนบุญศิริ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.66 ทอง 5 1. นางสาวกรกมล  มุสิกา
2. นางสาวณัฐกุลพร  ศรีประเสริฐวงศ์
3. นางสาวพชกร  จิรัตน
4. นางสาวพูลเพิ่ม  จิระวรกาญจน์
5. นางสาวศุภัชฌา  ศรีอนุสรณ์ชัย
 
1. นายขวัญทอง  โกฏิรักษ์
2. นางสาวศิริรัตน์  สงวนศรี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวกนิษฐา  ชวลิตนิธิกุล
2. นางสาวจริญญา  ใจภักดี
3. นางสาวนันณภัชธรณ์  แสนหนองหว้า
4. นางสาวพัชราภา  น้อยศรี
5. นางสาวพิธุกานต์  ผลบูรณ์
 
1. นายศุภณัชญ์  บุญปลอด
2. นายอลงกรณ์  อัศวโสวรรณ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ทองเทพ
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  สมปรีดา
 
1. นางสุภาภรณ์  เหล่ารักวงศ์
2. นางเพ็ญประภา  ปรกสะอาด
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 7 1. นางสาวฐิตาภา  ติรเกื้อกูลวงศ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  คำแดง
 
1. นางเพ็ญประภา  ปรกสะอาด
2. นางสุภาภรณ์  เหล่ารักวงศ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุตินันท์  กระจ่างจบ
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 78.17 เงิน 6 1. นางสาวขนิษฐา  เชื้อทอง
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศมิษฐา  กมลเชษฐ์
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวพูลเพิ่ม  จิระวรกาญจน์
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวพชกร  จิรัตน
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ดลพัฒน์ศิริกุล
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภินทร์พร  เลิศอารมย์รัตน์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.68 ทอง 4 1. นางสาวกชกร  ศาตรเพ็ชร
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เชยนาค
 
1. นายธีรเดช  สุขเจริญ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาลิสา  อธิอิสริยกุล
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.65 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญจนมน  ตรีเนตรสัมพันธ์
 
1. นางสาวอรุณรัศมี  สุนทรธรรม
 
44 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.99 ทอง 4 1. นางสาวสนิฏา  บุญพิทักษ์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ตะเพียนทอง
 
1. นายธีรเดช  สุขเจริญ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเมธินี  โศภาพรรังสี
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
47 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลทรรศน์  สุกิจวิริยะกุล
2. นางสาวกมลวรรณ  ดีรักษา
3. นางสาวภัณฑิลา  คงตระกูล
4. นางสาวศุภกานต์  อตมศิริกุล
5. นางสาวอธิยา  แก่งศรีโสภณ
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
2. MissYe  Mengjia
 
48 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปุณยนุช  ชินรัตนมงคล
2. นางสาววิวรรธณี  จิรวรเดช
3. นางสาวอัจฉรา  สโมสร
4. นางสาวอุบลวรรณ  สายเสมา
5. นางสาวเจนจิรา  สุคำ
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
2. นายธีรเดช  สุขเจริญ
 
49 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาวธัญลักษณ์  ทองสุข
2. นางสาวพัทธนันท์  กล้าขาย
3. นางสาววศินี  สถิตานุชิต
4. นางสาวศรีณย์กร  อ่อนบัณณศิลป
5. นางสาวศิฆเนตร  ขจรพิมานมาศ
 
1. นางสุชาดา  โชติสุกานต์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติชญา  พัฒนกิจเจริญชัย
2. นางสาวณัฐกุลพร  ศรีประเสริฐวงศ์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญ์วรา  พ่วงโพธิ์
2. นางสาวศญาภรณ์  นราวัง
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.18 เงิน 7 1. เด็กหญิงชมพู  นรดี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงบุลญาณ์  ตั้งเทียนทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พงษ์จีน
5. เด็กหญิงวรลัญจ์  แสนสุข
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวใหญ่รักษา
7. เด็กหญิงอภัสมาพร  สุธียุเรืองโชค
8. เด็กหญิงอรการณ์  เจริญรักษ์ปัญญา
 
1. นายขวัญทอง  โกฎิรักษ์
2. นายวสันต์  การะเกตุ
3. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปารย์เพชร  เพชรอินทร์
2. เด็กหญิงเมริญญ์  นิลมาลา
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นางจำเริญ  นาคอุไร
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนาภัทร  รจนัย
2. เด็กหญิงศรีณญา  ถะเกิงสุข
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก  อิศระภักดี
2. นางสาวศกลรัตน์  โพนทองถิ่น
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เมฆาวัชร์
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธัญชนก  ปมุติโต
2. นางสาวสุมิตตรา  เยี่ยงกลาง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงถุงเงิน  ช่างฆ้อง
2. เด็กหญิงสุทัศนีย์  นิธิตรีรัตน์
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวัณ  มีสันเทียะ
2. เด็กหญิงชนากานต์  นรินทร์นอก
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 18 1. นางสาวพรรษมน  บุญชนะชัย
2. นางสาวอนัญลักษณ์  ชาญมณีเวช
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  ปุจฉากาญจน์
2. นางสาวนิชาภา  อัศวปยุกต์กุล
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 42.67 เข้าร่วม 29 1. นางสาวธนัชชา  สีศิลป์สุพัฒนกุล
2. นางสาวไรวดา  สองแก้ว
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายวิวัฒน์  ศิริดำรง
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณัฏฐ์   โปราณานนท์
2. นางสาวภิรญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวแสงระวี  ด้วงแก้ว
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สิทธิเหรียญชัย
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พันธ์ศรี
2. นางสาวฟ้าใส  ไทยอ่อน
3. นางสาวหทัยชนก  อังคณานุวัฒน์
 
1. นางสมศรี  ด่านตระกูล
2. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนพร  ช่าชันมะลี
2. นางสาวปัทมา  สิงนิสัย
3. นางสาวพิชชากร  โรจน์พูนผล
 
1. นางสมศรี  ด่านตระกูล
2. นายฤทธิกร  โยธสิงห์