สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวนิรินธนา  ราตรีประสาทสุข
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชนัญญา  กาหลิบ
2. นางสาวชนากานต์  ตั้งกิจธรรม
3. นางสาวพรชนก  คงมั่น
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ชวดคำ
2. นายศราวุธ  ดีเอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวคริษฐา  กฤตพุทธิพงษ์
2. นางสาวเกวลิน  ถนอมทอง
 
1. นายชัยพิทักษ์  แก้วสมบัติ
2. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสิริยากรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณวัฒกี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 7 1. นางสาวอรวรา  ภวลักษณาวัติ
 
1. นายกานต์ชนก  ผลจันทร์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 2 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชลิดา  สุวรรณนที
 
1. นางสาวนันทวัน  สิงห์สังข์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 6 เข้าร่วม 23 1. นางสาวอักษราภัสส์  พิมลพรรณ์
 
1. นายกานต์ชนก  ผลจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53.2 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงญาดา  เขียวสี
2. เด็กหญิงณัชชา  อริยะสุนทร
3. เด็กหญิงปาริชา  สุวรรณนที
 
1. นางสาวรังสิกุล  ศิริรังษี
2. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 9 1. นางสาวณัฐวรรณ  ดวงแก้ว
2. นางสาวมณฑา  เอี่ยมเจริญวิทย์
3. นางสาววรัญญา  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ไทยกุล
2. นางสาวมินตรา  กระเป๋าทอง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพัชรวรรณ  แก้วเนตร
2. เด็กหญิงวิตรา  บุตรขุนทอง
 
1. นายธนวิน  จันทร
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มแย้ม
2. เด็กหญิงอรอุมา  บัวสระเกส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมัฆวัตว์  แสนบุญศิริ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เชยนาค
 
1. นายธีรเดช  สุขเจริญ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวธัญชนก  ปมุติโต
2. นางสาวสุมิตตรา  เยี่ยงกลาง
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  ปุจฉากาญจน์
2. นางสาวนิชาภา  อัศวปยุกต์กุล
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 42.67 เข้าร่วม 29 1. นางสาวธนัชชา  สีศิลป์สุพัฒนกุล
2. นางสาวไรวดา  สองแก้ว
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายวิวัฒน์  ศิริดำรง