สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงเบญจพร  สุนสาย
 
1. นางสาววิรัญญา  มัชฉิมพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 1. นางสาวสิรินยา  องคำแหง
 
1. นางสาววิรัญญา  มัชฉิมพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุดธิญา  แรกเรียง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธนมาศ   หมั่นกิจ
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  นกจันทร์
3. เด็กหญิงเรืองลัดดา  ณรงค์ชัย
 
1. นางสาวศิริรัตน์  สุวรรณวัฒกี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวกนิษฐา  ชวลิตนิธิกุล
2. นางสาวจริญญา  ใจภักดี
3. นางสาวนันณภัชธรณ์  แสนหนองหว้า
4. นางสาวพัชราภา  น้อยศรี
5. นางสาวพิธุกานต์  ผลบูรณ์
 
1. นายศุภณัชญ์  บุญปลอด
2. นายอลงกรณ์  อัศวโสวรรณ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 18 1. นางสาวพรรษมน  บุญชนะชัย
2. นางสาวอนัญลักษณ์  ชาญมณีเวช
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์