สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวพิมพ์นิภา  บินซอและฮ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีวรเดชไพศาล
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวธีสินี  เชื่อมเสรี
2. นางสาวยมลพร  เกษมวัฒนชัย
3. นางสาวยศวดี  พันธ์ศิริ
 
1. นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง
2. นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวญานิกา  สุดสวนศรี
2. นางสาวมณฑิณี  อุดมผล
3. นางสาวอภิชญา  พงษ์จะโปะ
 
1. นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 9 1. เด็กหญิงณชกมล  กลิ่นทอง
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  วิรุณพันธ์
3. เด็กหญิงสุภัสร  ตำรวจหาญ
 
1. นางธนัญชนก  บุญเป็ง
2. นางสาวศุภารัตน์  จันทนะ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 4 1. นางสาวณิชนันทน์  จันทร์ฤทธิ์
2. นางสาวธนิษฐา  น้อมรับพร
 
1. นางมะลิวัลย์  ประทุมทอง
2. นายชาลี  ครองศักดิ์ศิริ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 78.17 เงิน 6 1. นางสาวขนิษฐา  เชื้อทอง
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวพูลเพิ่ม  จิระวรกาญจน์
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเมธินี  โศภาพรรังสี
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 79.18 เงิน 7 1. เด็กหญิงชมพู  นรดี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญยิ่ง
3. เด็กหญิงบุลญาณ์  ตั้งเทียนทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  พงษ์จีน
5. เด็กหญิงวรลัญจ์  แสนสุข
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  บัวใหญ่รักษา
7. เด็กหญิงอภัสมาพร  สุธียุเรืองโชค
8. เด็กหญิงอรการณ์  เจริญรักษ์ปัญญา
 
1. นายขวัญทอง  โกฎิรักษ์
2. นายวสันต์  การะเกตุ
3. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนาภัทร  รจนัย
2. เด็กหญิงศรีณญา  ถะเกิงสุข
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลวัณ  มีสันเทียะ
2. เด็กหญิงชนากานต์  นรินทร์นอก
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์