สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่เรือง
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงธนิฏฐากรณ์  เสือนาค
 
1. นางทัศนีย์  สมสวัสดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นางทัศนีย์  สมสวัสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  รอดสาลี
2. เด็กหญิงธนพร  ยาโด
3. เด็กหญิงธนมาศ  หมั่นกิจ
 
1. นางสาวพัณณ์ชิตา  ชวดคำ
2. นายศราวุธ  ดีเอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เกิดเสวี
2. เด็กหญิงถุงเงิน  ช่างฆ้อง
 
1. นายชัยพิทักษ์  แก้วสมบัติ
2. นางสาวลินดา  เนียมเพราะ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐธยาน์  จูฑามาตย์
2. นางสาวธัณญพร  งามวงศ์พินิจ
3. นางสาวสุวรรธนะ  ตติยพรสุข
 
1. นายกานต์ชนก  ผลจันทร์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.66 ทอง 5 1. นางสาวกรกมล  มุสิกา
2. นางสาวณัฐกุลพร  ศรีประเสริฐวงศ์
3. นางสาวพชกร  จิรัตน
4. นางสาวพูลเพิ่ม  จิระวรกาญจน์
5. นางสาวศุภัชฌา  ศรีอนุสรณ์ชัย
 
1. นายขวัญทอง  โกฏิรักษ์
2. นางสาวศิริรัตน์  สงวนศรี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.66 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ทองเทพ
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  สมปรีดา
 
1. นางสุภาภรณ์  เหล่ารักวงศ์
2. นางเพ็ญประภา  ปรกสะอาด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 7 1. นางสาวฐิตาภา  ติรเกื้อกูลวงศ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  คำแดง
 
1. นางเพ็ญประภา  ปรกสะอาด
2. นางสุภาภรณ์  เหล่ารักวงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัสมาพร  เพ่งเล็งดี
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวพชกร  จิรัตน
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัทธ์ธีรา  ดลพัฒน์ศิริกุล
 
1. นายสุริยพงษ์  บุญโกมล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภินทร์พร  เลิศอารมย์รัตน์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 90.68 ทอง 4 1. นางสาวกชกร  ศาตรเพ็ชร
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชาลิสา  อธิอิสริยกุล
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 80.65 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญจนมน  ตรีเนตรสัมพันธ์
 
1. นางสาวอรุณรัศมี  สุนทรธรรม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.99 ทอง 4 1. นางสาวสนิฏา  บุญพิทักษ์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ตะเพียนทอง
 
1. นายธีรเดช  สุขเจริญ
 
20 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลทรรศน์  สุกิจวิริยะกุล
2. นางสาวกมลวรรณ  ดีรักษา
3. นางสาวภัณฑิลา  คงตระกูล
4. นางสาวศุภกานต์  อตมศิริกุล
5. นางสาวอธิยา  แก่งศรีโสภณ
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
2. MissYe  Mengjia
 
21 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปุณยนุช  ชินรัตนมงคล
2. นางสาววิวรรธณี  จิรวรเดช
3. นางสาวอัจฉรา  สโมสร
4. นางสาวอุบลวรรณ  สายเสมา
5. นางสาวเจนจิรา  สุคำ
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
2. นายธีรเดช  สุขเจริญ
 
22 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.33 ทอง 4 1. นางสาวธัญลักษณ์  ทองสุข
2. นางสาวพัทธนันท์  กล้าขาย
3. นางสาววศินี  สถิตานุชิต
4. นางสาวศรีณย์กร  อ่อนบัณณศิลป
5. นางสาวศิฆเนตร  ขจรพิมานมาศ
 
1. นางสุชาดา  โชติสุกานต์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติชญา  พัฒนกิจเจริญชัย
2. นางสาวณัฐกุลพร  ศรีประเสริฐวงศ์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
24 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญ์วรา  พ่วงโพธิ์
2. นางสาวศญาภรณ์  นราวัง
 
1. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปารย์เพชร  เพชรอินทร์
2. เด็กหญิงเมริญญ์  นิลมาลา
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นางจำเริญ  นาคอุไร
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก  อิศระภักดี
2. นางสาวศกลรัตน์  โพนทองถิ่น
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เมฆาวัชร์
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  มหรรชกุล
2. นายอภิชน  สลับแก้ว
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงถุงเงิน  ช่างฆ้อง
2. เด็กหญิงสุทัศนีย์  นิธิตรีรัตน์
 
1. นางสาวภูริชญา  ศรีสุข
2. นายศิวพล  นันทพานิชย์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวญาณัฏฐ์   โปราณานนท์
2. นางสาวภิรญา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
3. นางสาวแสงระวี  ด้วงแก้ว
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สิทธิเหรียญชัย
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  พันธ์ศรี
2. นางสาวฟ้าใส  ไทยอ่อน
3. นางสาวหทัยชนก  อังคณานุวัฒน์
 
1. นางสมศรี  ด่านตระกูล
2. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธนพร  ช่าชันมะลี
2. นางสาวปัทมา  สิงนิสัย
3. นางสาวพิชชากร  โรจน์พูนผล
 
1. นางสมศรี  ด่านตระกูล
2. นายฤทธิกร  โยธสิงห์