สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรณะศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุกานดา  เทพพิทักษ์
 
1. นายณัฐพล  บุญมาก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงธนาวรรณ  เชื้อทอง
 
1. นายณัฐพล  บุญมาก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงสุพิชชา  จานประเสริฐ
 
1. นางทิพย์ภา  ฟองศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  รัศมี
2. เด็กหญิงนนฑิตา  คำสุวรรณ
 
1. นางทิพย์ภา  ฟองศรี
2. นางศิริพร  กุลพิบูลย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอเบย์  ดูเบย์
 
1. นางสาวอาวร  กมลเลิศ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงหัทวรรณ  ทองมณี
 
1. นางสาวสมพร  สมไพบูลย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายพชร  วุฒิพงค์
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  นะคะจัด
3. เด็กชายอติวัณณ์  เล้าพยอม
 
1. นางสาวเบญจพร  อ่อนศรีไพร
2. นางสาวปัทมา  อ่อนท้วม
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐวศา  สวัสดิ์ทับ
2. เด็กหญิงศศินันท์  บุญรอด
3. เด็กหญิงเบญจพร  รอดพิเศษ
 
1. นางสาวเบญจพร  อ่อนศรีไพร
2. นางสาวปัทมา  อ่อนท้วม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 23 1. เด็กหญิงกีรติ  เจนจิตรานนท์
2. เด็กชายชนกานต์  ก้องสูงเนิน
 
1. นางสาวนงนุช  เชยชื่น
2. นางทัศพร  ฉิมวัย
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงบุญสิตา  จตุรงค์พลาธิปัต
 
1. นายคมสัน  รังเพีย
2. นายอาทิตย์  แสงสุวรรณ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอนันตพร  ลานทองคำ
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันตา  ฟูดุลยวัจนานนท์
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุชานารถ  ไอสวนฑ์สกล
2. เด็กหญิงเอวิตรา  เอ็นยอด
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ศิริพงษ์ไพบูลย์
 
1. นายวินัย  สินชัย