สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรณะศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  รัศมี
2. เด็กหญิงนนฑิตา  คำสุวรรณ
 
1. นางทิพย์ภา  ฟองศรี
2. นางศิริพร  กุลพิบูลย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอเบย์  ดูเบย์
 
1. นางสาวอาวร  กมลเลิศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงหัทวรรณ  ทองมณี
 
1. นางสาวสมพร  สมไพบูลย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายพชร  วุฒิพงค์
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  นะคะจัด
3. เด็กชายอติวัณณ์  เล้าพยอม
 
1. นางสาวเบญจพร  อ่อนศรีไพร
2. นางสาวปัทมา  อ่อนท้วม