สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรณะศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐวศา  สวัสดิ์ทับ
2. เด็กหญิงศศินันท์  บุญรอด
3. เด็กหญิงเบญจพร  รอดพิเศษ
 
1. นางสาวเบญจพร  อ่อนศรีไพร
2. นางสาวปัทมา  อ่อนท้วม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงบุญสิตา  จตุรงค์พลาธิปัต
 
1. นายคมสัน  รังเพีย
2. นายอาทิตย์  แสงสุวรรณ