สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรณะศึกษา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุกานดา  เทพพิทักษ์
 
1. นายณัฐพล  บุญมาก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 23 1. เด็กหญิงกีรติ  เจนจิตรานนท์
2. เด็กชายชนกานต์  ก้องสูงเนิน
 
1. นางสาวนงนุช  เชยชื่น
2. นางทัศพร  ฉิมวัย
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกันตา  ฟูดุลยวัจนานนท์
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุชานารถ  ไอสวนฑ์สกล
2. เด็กหญิงเอวิตรา  เอ็นยอด
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ศิริพงษ์ไพบูลย์
 
1. นายวินัย  สินชัย