สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายจิรพนธ์  พรหมคุณ
2. เด็กหญิงมัณฑนา  มั่นจินดา
3. เด็กหญิงรุจิรา  วงศ์จรรยากุล
 
1. นายยศกร  เรืองไพศาล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 22 1. นางสาวกนกวรรณ  หู
2. นางสาวกัญญารัตน์  ชนะสงค์
3. นางสาวศุภรัตน์  เปียสกุล
 
1. นายยศกร  เรืองไพศาล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิชนันท์  แซ่เฮ้ง
2. นายวัชรกฤชธรณ์  ธีรโรจนวงศ์
3. นางสาวแสงระวี  กลั่นสุข
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  คำเพียร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายก้องภพ  เปรมจิตต์สุคนธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พิมสุข
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  ชิดเชื้อ
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยศวังทอง