สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมัณฑนา  มั่นจินดา
 
1. นางสาวนันทพรฬ์  สมจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวสุวนันท์  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวนันทพรฬ์  สมจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายอภิสิธิ์  โชคอรุณ
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารียา  แจ้งแสง
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจณิสตา  ญาณประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ไชยปัญญา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวอภิญญา  แก้วด้วง
 
1. นางสาวชุลีพร  เอี่ยมประดิษฐ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลทอง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีโสภณ
3. เด็กหญิงเกศมณี  นนท์อ่อน
 
1. นางสาววรางคณา  จันทร์มณี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจารุวรรณ  รัคราช
2. นางสาวธนัชพร  ตาลดำ
3. นายธวัชชัย  สิงห์โพนงาม
 
1. นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิดา  มีสุขทวี
2. เด็กหญิงไพลิน  เฉลิมโรจน์
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวผกาวดี  ชูกลิ่น
2. นายพชร  เฉลิมโรจน์
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงรุ่งวลี  ไทรบัวขำ
 
1. นางสาวญาดา  คำเอี่ยม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นายธนภูมิ  จำเนียร
 
1. นางสาวญาดา  คำเอี่ยม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงช่อฉัตร  หลงผดุง
2. เด็กหญิงทิพเนตร  หัสเมตโต
3. เด็กหญิงอัญรินทร์  จิรนันท์รุจิโชค
 
1. นางสาวสาวิตรี  จุ้ยทอง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นางสาวศิริวิภา  นรสิงห์
2. นางสาวสุนิสา  พันธุ์เมือง
3. นายอิศวะ  คิดนอก
 
1. นางสาวสาวิตรี  จุ้ยทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วขาว
 
1. นางสาวสาวิตรี  จุ้ยทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 19 1. นายอนล  วิริยะกิจ
 
1. นางสาวสาวิตรี  จุ้ยทอง
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายจิรพนธ์  พรหมคุณ
2. เด็กหญิงมัณฑนา  มั่นจินดา
3. เด็กหญิงรุจิรา  วงศ์จรรยากุล
 
1. นายยศกร  เรืองไพศาล
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 22 1. นางสาวกนกวรรณ  หู
2. นางสาวกัญญารัตน์  ชนะสงค์
3. นางสาวศุภรัตน์  เปียสกุล
 
1. นายยศกร  เรืองไพศาล
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิชนันท์  แซ่เฮ้ง
2. นายวัชรกฤชธรณ์  ธีรโรจนวงศ์
3. นางสาวแสงระวี  กลั่นสุข
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  คำเพียร
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายก้องภพ  เปรมจิตต์สุคนธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พิมสุข
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  ชิดเชื้อ
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยศวังทอง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวชนนันท์  ลิขิตสารวิทย์
2. นางสาวธารใส  ศรีทะลัง
3. นางสาววิลาวรรณ  บือทอง
4. นางสาวสุภาพร  สาลี
5. นางสาวเขมิสตา  เป็งเมืองมูล
 
1. นางวลัยรัตน์  ยิ่งดำนุ่น
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมธุริน  แก่นไธสง
 
1. นายศิริภัทร  มั่นเศรษฐวิทย์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.67 ทอง 16 1. นางสาวสุวนันท์  ปลื้มใจ
 
1. นายศิริภัทร  มั่นเศรษฐวิทย์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญสวา
2. เด็กชายทชากร  เพ่งพิพิธ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พู่วณิชย์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 24 1. นางสาววีชนี  เตชะพรอนันต์
2. นายสาริทธิ์  เนตรวิเชียร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พู่วณิชย์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 52 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกุลธิดา  สิงห์หอม
2. นางสาวขวัญชนก  วัฒนาโยธิน
3. นางสาวธิดารัตน์  ขาวสะอาด
4. นางสาววิไลพร  คำแพงมัค
5. นางสาวศิริญากร  สัตนัน
6. นางสาวสร้อยฟ้า  พงษ์วัน
7. นางสาวสุธิดา  เจริญผล
8. นางสาวอนุธิดา  ยะหัวดง
9. นางสาวเจนจิรา  แสงสุวรรณ
10. นางสาวเบญจพร  นิตย์สุภาพ
 
1. นางวลัยรัตน์  ยิ่งดำนุ่น
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนรดา  มีเฉลา
2. นางสาวชนากานต์  นาคศรี
3. นายณัฐดนัย  คงเลิศ
4. นายณัฐวุฒิ  บุญเนตร์
5. นายธงชัย  แย้มสุข
6. นายธวัชชัย  จักรพันธ์
7. นางสาวธัญลักษณ  อยู่แท้กูล
8. นายธิเบศ  กุลพักตรพงษ์
9. นางสาวนลินี  วงษ์คำแก้ว
10. นางสาวภัชราภรณ์  พงศ์รัตน์
11. นางสาวภัทรียา  เอี่ยมชู
12. นางสาววรัทยา  วิริยะ
13. นายวัชระ  อุขุนทด
14. นายวัชรา  อุขุนทด
15. นางสาวศิรินทรา  เครือทอง
 
1. นายประกิจ  นิธิยานันท์
2. นายอนุชา  ศรีลาลัย
3. นายคมกริช  รักทุ่งรวงทอง
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวริศรา  อุบลรัตน์
2. เด็กหญิงอาริศา  แซ่คู
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นิธิยานันท์
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 23 1. นางสาวณัฐพร  ใจเอื้อ
2. นางสาวโรสิตา  มาสดใส
 
1. นางวาสนา  ปิยะมาดา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นายสรรเพชร์  แจ้งไพน
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงมัณฑนา  มั่นจินดา
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมัฌติกา  ทวยไธสง
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 1. นางสาวจิราพร  อยู่สุขสวัสดิ์
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรวรา  ถานิตย์
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นายเอนกพงษ์  สุดสวาท
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติยา  ภูดวงเดือน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  สุขสมกร
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรุจิรา  วงศ์จรรยากุล
2. เด็กหญิงลักขณา  มีหวายหลืม
3. เด็กหญิงสัตตบุษย์  นิธิปกรณ์พงศ์
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงชลิตา  จั่นอาจ
3. เด็กชายนภดล  มูลนะเมฆ
4. เด็กชายนันทกร  ชูชาญกิจ
5. เด็กชายพัรพงศ์  เห็นแก้ว
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สังขกูล
7. เด็กชายอมเรศ  หนูดอนทราย
8. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นายชยพล  น้อยบุญญะ
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
 
40 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลชนก  แก้ววิเศษ
2. นายกิตติชัย  ธวัชชัย
3. นางสาวกุริสรา  กลีบรักซ้อน
4. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
5. นายพิทักษ์  หลักแหลม
6. นายรัตนชัย  ธวัชชัย
7. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
8. นายอัครพล  ขวัญอยู่เย็น
 
1. นายชยพล  น้อยบุญญะ
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
 
41 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงถัญญา  ขุนกอง
2. เด็กชายนภดล  มูลนะเมฆ
3. เด็กหญิงภัทราพร  นานอก
4. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวะรมย์
5. เด็กหญิงวรัตน์  ปรีชากุล
6. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงประสาทสมบัติ
8. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นายชยพล  น้อยบุญญะ
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
 
42 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  แก้ววิเศษ
2. นางสาวกันติศา  เตชกิจวาณิชย์โสภา
3. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
4. นางสาวนิศารัตน์  เบ็งบวร
5. นางสาวน้ำทิพย์  สมโภชน์
6. นางสาวสิริจันทร์  คนซื่อ
7. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
8. นางสาวอิศรา  สุภาพิมพ์
 
1. นายชยพล  น้อยบุญญะ
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงถัญญา  ขุนกอง
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัดอาสา
4. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวะรมย์
5. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
6. เด็กหญิงศิตา  ทองพิมพ์
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สังขกูล
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงประสาทสมบัติ
9. เด็กหญิงอาภารัตน์  พิบูลย์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชามาศ  สีสมุทร
2. นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์พฤกษา
3. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
4. นางสาวนิศารัตน์  เบ็งบวร
5. นางสาวพัชรภรณ์  ศิริมนูญพันธ์
6. นางสาวสิริจันทร์  คนซื่อ
7. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
 
1. นายชยพล  น้อยบุญญะ
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงถัญญา  ขุนกอง
3. เด็กชายนภดล  มูลเมฆ
4. เด็กหญิงประภัสสร  เต็มสุข
5. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัดอาสา
6. เด็กหญิงภัทราพร  นานอก
7. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวะรมย์
8. เด็กหญิงวรัตน์  ปรีชากุล
9. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
10. เด็กชายศิตา  ทองพิมพ์
11. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สังขกูล
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงประสาทสมบัติ
13. เด็กหญิงอาภารัตน์  พิบูลย์สวัสดิ์
14. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชามาศ  สีสมุทร
2. นางสาวกมลชนก  แก้ววิเศษ
3. นางสาวกันติศา  เตชกิจวาณิชย์โสภา
4. นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์ฤกษา
5. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
6. นางสาวนิศารัตน์  เบ็งบวร
7. นางสาวน้ำทิพย์  สมโภชน์
8. นางสาวพัชรภรณ์  ศิริมนูญพันธ์
9. นางสาววิภารัตน์  คงโพธา
10. นางสาวสิริจันทร์  คนซื่อ
11. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
12. นางสาวอิศรา  สุภาพิมพ์
 
1. นายชยพล  น้อยบุญญะ
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงนฤภรณ์  วงศ์วรเศวตกุล
2. เด็กชายภูตะวัน  ดาขุนทด
 
1. นางสาวอรสา   ดิษฐเจริญ
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุดคง
2. เด็กชายวีรยุทธ  เดชวารี
 
1. นางชัญญานุช  เซี่ยงฉิน
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 20 1. นางสาวณัฐสุดา  สงมา
2. นางสาวอาภารัตน์  ทองรอด
 
1. นางชัญญานุช  เซี่ยงฉิน
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  พุ่มระชัฏร์
2. เด็กชายอานนท์  นาควัชระ
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.7 ทองแดง 10 1. นายกฤตภาส  ภิญโญภาพสกุล
2. นายยุทธชัย  ไทยเจริญ
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 1. เด็กชายปวีร์  แซ่เล่า
2. เด็กชายภควัต  อุปาหนภัณฑ์
 
1. นางสาวณัฐทิตา  เหยียดรัมย์
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชยุตพงฐ์  ตันติเรืองเจริญ
2. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร
 
1. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
2. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 14 1. เด็กชายชุติพนธ์  หรรษชัยนันท์
2. เด็กชายเพชรดนัย  บุญาริยะ
 
1. นายประพาฬ  แก้ววงษา
2. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นางสาวรุ่งทิวา  คินาวงค์
2. นางสาวอารียา  จิรพงษ์สวัสดี
 
1. นายประพาฬ  แก้ววงษา
2. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 7 1. นางสาวรุ่งทิวา   คินาวงค์
2. นางสาวสโรธร  ฤทธิรณสกุล
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ
 
57 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ดนตรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญอ่อน
3. เด็กชายประยุทธ์  ตีวารี
 
1. นางชัญญานุช  เซี่ยงฉิน
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
58 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเนตร์
2. นางสาวรุ่งทิวา  คินาวงศ์
3. นายเอกลักษณ์  แก้วคำไสย์
 
1. นายภาสกร   ภู่เอี่ยม
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 1. นายจิรายุ  สว่างวัฒนรัตน์
2. นายสิทธิชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวณัฐทิตา  เหยียดรัมย์
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
60 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกษมา  วันศุกร์
2. เด็กชายยศกร  แสงเงิน
3. เด็กชายศุภกาญจน์  เซ็งพานิช
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
 
61 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธเนตร  ก้อนกู่
2. นายพัทธพล  นิมิตรวิเศษกุล
3. นายภัทรพล  บุญฤทธิ์
 
1. นายภาสกร  ภู่เอี่ยม
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
62 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเนตร์
2. นายพงษ์เทพ  คล้ายพงษ์
3. นายเอกลักษณ์  แก้วคำไสย์
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายภาสกร  ภู่เอี่ยม
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  ประสงค์ศิลป์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เทพพันธ์
3. เด็กหญิงรัชนี  สรายทอง
 
1. นางวัลฤดี  จัตุกูล
2. นางสาวกุสุมา  ปานจ้อย