สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจณิสตา  ญาณประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ไชยปัญญา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลทอง
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีโสภณ
3. เด็กหญิงเกศมณี  นนท์อ่อน
 
1. นางสาววรางคณา  จันทร์มณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 14 1. นางสาวจารุวรรณ  รัคราช
2. นางสาวธนัชพร  ตาลดำ
3. นายธวัชชัย  สิงห์โพนงาม
 
1. นางสาวสัจจพร  นิ่มนวลงาม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงรุ่งวลี  ไทรบัวขำ
 
1. นางสาวญาดา  คำเอี่ยม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 15 1. นายธนภูมิ  จำเนียร
 
1. นางสาวญาดา  คำเอี่ยม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วขาว
 
1. นางสาวสาวิตรี  จุ้ยทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 16 เข้าร่วม 19 1. นายอนล  วิริยะกิจ
 
1. นางสาวสาวิตรี  จุ้ยทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายจิรพนธ์  พรหมคุณ
2. เด็กหญิงมัณฑนา  มั่นจินดา
3. เด็กหญิงรุจิรา  วงศ์จรรยากุล
 
1. นายยศกร  เรืองไพศาล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 22 1. นางสาวกนกวรรณ  หู
2. นางสาวกัญญารัตน์  ชนะสงค์
3. นางสาวศุภรัตน์  เปียสกุล
 
1. นายยศกร  เรืองไพศาล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 24 1. นางสาววีชนี  เตชะพรอนันต์
2. นายสาริทธิ์  เนตรวิเชียร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  พู่วณิชย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 52 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกุลธิดา  สิงห์หอม
2. นางสาวขวัญชนก  วัฒนาโยธิน
3. นางสาวธิดารัตน์  ขาวสะอาด
4. นางสาววิไลพร  คำแพงมัค
5. นางสาวศิริญากร  สัตนัน
6. นางสาวสร้อยฟ้า  พงษ์วัน
7. นางสาวสุธิดา  เจริญผล
8. นางสาวอนุธิดา  ยะหัวดง
9. นางสาวเจนจิรา  แสงสุวรรณ
10. นางสาวเบญจพร  นิตย์สุภาพ
 
1. นางวลัยรัตน์  ยิ่งดำนุ่น
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวริศรา  อุบลรัตน์
2. เด็กหญิงอาริศา  แซ่คู
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นิธิยานันท์
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 23 1. นางสาวณัฐพร  ใจเอื้อ
2. นางสาวโรสิตา  มาสดใส
 
1. นางวาสนา  ปิยะมาดา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมัฌติกา  ทวยไธสง
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 18 1. นางสาวจิราพร  อยู่สุขสวัสดิ์
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  พุ่มระชัฏร์
2. เด็กชายอานนท์  นาควัชระ
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชยุตพงฐ์  ตันติเรืองเจริญ
2. เด็กชายณัฐภัทร  จันทร
 
1. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
2. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 7 1. นางสาวรุ่งทิวา   คินาวงค์
2. นางสาวสโรธร  ฤทธิรณสกุล
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นางสาวรัตนากร  ศรีคุณ
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายธเนตร  ก้อนกู่
2. นายพัทธพล  นิมิตรวิเศษกุล
3. นายภัทรพล  บุญฤทธิ์
 
1. นายภาสกร  ภู่เอี่ยม
2. นายนิคม  จิตต์คง