สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมัณฑนา  มั่นจินดา
 
1. นางสาวนันทพรฬ์  สมจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 14 1. นางสาวสุวนันท์  ปลื้มใจ
 
1. นางสาวนันทพรฬ์  สมจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กชายอภิสิธิ์  โชคอรุณ
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นางสาวศิริวิภา  นรสิงห์
2. นางสาวสุนิสา  พันธุ์เมือง
3. นายอิศวะ  คิดนอก
 
1. นางสาวสาวิตรี  จุ้ยทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายก้องภพ  เปรมจิตต์สุคนธ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พิมสุข
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  ชิดเชื้อ
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ยศวังทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 1. นางสาวชนนันท์  ลิขิตสารวิทย์
2. นางสาวธารใส  ศรีทะลัง
3. นางสาววิลาวรรณ  บือทอง
4. นางสาวสุภาพร  สาลี
5. นางสาวเขมิสตา  เป็งเมืองมูล
 
1. นางวลัยรัตน์  ยิ่งดำนุ่น
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญสวา
2. เด็กชายทชากร  เพ่งพิพิธ
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พู่วณิชย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นายสรรเพชร์  แจ้งไพน
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงมัณฑนา  มั่นจินดา
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรวรา  ถานิตย์
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 11 1. นายเอนกพงษ์  สุดสวาท
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงรุจิรา  วงศ์จรรยากุล
2. เด็กหญิงลักขณา  มีหวายหลืม
3. เด็กหญิงสัตตบุษย์  นิธิปกรณ์พงศ์
 
1. นายภูเบศ  กระแสโสม
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สุดคง
2. เด็กชายวีรยุทธ  เดชวารี
 
1. นางชัญญานุช  เซี่ยงฉิน
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 20 1. นางสาวณัฐสุดา  สงมา
2. นางสาวอาภารัตน์  ทองรอด
 
1. นางชัญญานุช  เซี่ยงฉิน
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62.7 ทองแดง 10 1. นายกฤตภาส  ภิญโญภาพสกุล
2. นายยุทธชัย  ไทยเจริญ
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 1. เด็กชายปวีร์  แซ่เล่า
2. เด็กชายภควัต  อุปาหนภัณฑ์
 
1. นางสาวณัฐทิตา  เหยียดรัมย์
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 14 1. เด็กชายชุติพนธ์  หรรษชัยนันท์
2. เด็กชายเพชรดนัย  บุญาริยะ
 
1. นายประพาฬ  แก้ววงษา
2. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ