สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอารียา  แจ้งแสง
 
1. นางสาวเกศินี  ทองทวี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิชนันท์  แซ่เฮ้ง
2. นายวัชรกฤชธรณ์  ธีรโรจนวงศ์
3. นางสาวแสงระวี  กลั่นสุข
 
1. นางสาวภรณ์ทิพย์  คำเพียร
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกชามาศ  สีสมุทร
2. นางสาวกมลชนก  แก้ววิเศษ
3. นางสาวกันติศา  เตชกิจวาณิชย์โสภา
4. นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์ฤกษา
5. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
6. นางสาวนิศารัตน์  เบ็งบวร
7. นางสาวน้ำทิพย์  สมโภชน์
8. นางสาวพัชรภรณ์  ศิริมนูญพันธ์
9. นางสาววิภารัตน์  คงโพธา
10. นางสาวสิริจันทร์  คนซื่อ
11. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
12. นางสาวอิศรา  สุภาพิมพ์
 
1. นายชยพล  น้อยบุญญะ
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงนฤภรณ์  วงศ์วรเศวตกุล
2. เด็กชายภูตะวัน  ดาขุนทด
 
1. นางสาวอรสา   ดิษฐเจริญ
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 11 1. นางสาวรุ่งทิวา  คินาวงค์
2. นางสาวอารียา  จิรพงษ์สวัสดี
 
1. นายประพาฬ  แก้ววงษา
2. นางสาวอรสา  ดิษฐเจริญ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  ประสงค์ศิลป์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เทพพันธ์
3. เด็กหญิงรัชนี  สรายทอง
 
1. นางวัลฤดี  จัตุกูล
2. นางสาวกุสุมา  ปานจ้อย