สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 1. นางสาวอภิญญา  แก้วด้วง
 
1. นางสาวชุลีพร  เอี่ยมประดิษฐ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลิดา  มีสุขทวี
2. เด็กหญิงไพลิน  เฉลิมโรจน์
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวผกาวดี  ชูกลิ่น
2. นายพชร  เฉลิมโรจน์
 
1. นายณัฐพงษ์  สงคราม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมธุริน  แก่นไธสง
 
1. นายศิริภัทร  มั่นเศรษฐวิทย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.67 ทอง 16 1. นางสาวสุวนันท์  ปลื้มใจ
 
1. นายศิริภัทร  มั่นเศรษฐวิทย์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงถัญญา  ขุนกอง
2. เด็กชายนภดล  มูลนะเมฆ
3. เด็กหญิงภัทราพร  นานอก
4. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวะรมย์
5. เด็กหญิงวรัตน์  ปรีชากุล
6. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงประสาทสมบัติ
8. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นายชยพล  น้อยบุญญะ
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  แก้ววิเศษ
2. นางสาวกันติศา  เตชกิจวาณิชย์โสภา
3. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
4. นางสาวนิศารัตน์  เบ็งบวร
5. นางสาวน้ำทิพย์  สมโภชน์
6. นางสาวสิริจันทร์  คนซื่อ
7. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
8. นางสาวอิศรา  สุภาพิมพ์
 
1. นายชยพล  น้อยบุญญะ
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงถัญญา  ขุนกอง
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัดอาสา
4. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวะรมย์
5. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
6. เด็กหญิงศิตา  ทองพิมพ์
7. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สังขกูล
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงประสาทสมบัติ
9. เด็กหญิงอาภารัตน์  พิบูลย์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชามาศ  สีสมุทร
2. นางสาวกานต์ธิดา  จันทร์พฤกษา
3. นางสาวทิพย์สุดา  ศรีอาภัย
4. นางสาวนิศารัตน์  เบ็งบวร
5. นางสาวพัชรภรณ์  ศิริมนูญพันธ์
6. นางสาวสิริจันทร์  คนซื่อ
7. นางสาวอนุธิดา  เย็นเสมอ
 
1. นายชยพล  น้อยบุญญะ
2. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงถัญญา  ขุนกอง
3. เด็กชายนภดล  มูลเมฆ
4. เด็กหญิงประภัสสร  เต็มสุข
5. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัดอาสา
6. เด็กหญิงภัทราพร  นานอก
7. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวะรมย์
8. เด็กหญิงวรัตน์  ปรีชากุล
9. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
10. เด็กชายศิตา  ทองพิมพ์
11. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สังขกูล
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงประสาทสมบัติ
13. เด็กหญิงอาภารัตน์  พิบูลย์สวัสดิ์
14. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  ดนตรี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  บุญอ่อน
3. เด็กชายประยุทธ์  ตีวารี
 
1. นางชัญญานุช  เซี่ยงฉิน
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเนตร์
2. นางสาวรุ่งทิวา  คินาวงศ์
3. นายเอกลักษณ์  แก้วคำไสย์
 
1. นายภาสกร   ภู่เอี่ยม
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 21 1. นายจิรายุ  สว่างวัฒนรัตน์
2. นายสิทธิชัย  แซ่ตั้ง
 
1. นางสาวณัฐทิตา  เหยียดรัมย์
2. นายนิคม  จิตต์คง
 
14 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวุฒิ  บุญเนตร์
2. นายพงษ์เทพ  คล้ายพงษ์
3. นายเอกลักษณ์  แก้วคำไสย์
 
1. นายนิคม  จิตต์คง
2. นายภาสกร  ภู่เอี่ยม