สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมชุติพร
2. เด็กหญิงปัณณพร  ทองรัศมี
3. เด็กหญิงสุธิดา  หม่าตระกูล
 
1. นางสาวนิตยา  ฆนาเกียรติ
2. นายชัยณรงค์  ทรายทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 16 1. นายณัฐดนัย  ปราณีณัฐวีร์
2. นางสาวทิพากร  เหลืองยิ่งยงค์
3. นายศุภวิชญ์  หน่องพงษ์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  สุคนธวงค์
2. นางสาวจุฑามาศ  แสงชุม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปฏิพร  อริยเลิศปัญญา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ธีรวโรดม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คล้ายทอง
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  ศรีแก้ว
2. นางสาวณัฎฐ์นันท์  บุญเสมอ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นายครรชิต  จันทร์ผล
2. นางสาวสุทธิดา  เลิศรุจิวณิช
3. นางสาวอัครยา  โคตะนนท์
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทร์สุข
2. นางสาวสุธารัตน์  นักลำ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์จันทร์
2. เด็กชายธนกร  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงรพีพร  ศรัทธาคลัง
 
1. นางจำรัส  ไขกระโทก
2. นายวรชัย  เดชบรรทม
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวธัญยธรณ์  ธนไพศาลวรโชติ
2. นางสาวปวรรณนา  เข็มเพ็ชร์
3. นางสาวเจนจิรา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ดอกลำพู
2. นางสาวเบญจมาศ  ณะอิ่น
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์
2. เด็กชายพฤหัส  นกต่อ
3. เด็กชายยศวริศ  วงศ์กิจเลิศพัฒนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุตรราช
2. นายณัฐพงศ์  อนุสนธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 6 1. นายวรรณวัตร  ชื่นชอบสุข
2. นายวิทวัส  พิริยะเมธี
3. นายศุภกร  ชุบสิงห์
 
1. นายธรรมรงค์ศักดิ์  ราชเดิม
2. นายธีรศักดิ์  นัยวิริยะ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายพงศ์เพชร  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ธิติอัครศักดิ์
 
1. นางสาวณัฎฐนันท์  บุญเสมอ
2. นายทวีรักษ์  เจียมวรกุลชัย
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายพิชญุตม์  โรจน์ยุทธนา
2. นายศิวกร  ศรีไชย
 
1. นายสมพงษ์  ไชยวงษ์
2. นายนิพนธ์  นิลคง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 26.62 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกสิณา  เกียรติสูงส่ง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เพิกสวน
 
1. นายธีระศักดิ์  เกตุอำไพ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 39.43 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนภัสถ์  อมรพิพัฒนานนท์
2. เด็กชายวีระวัฒน์  ศรีชัยกุล
 
1. นายดนุรุจ  จันทะศรี