สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกมล  คลังเพ็ชร
 
1. นางสาวพรพัสนันท์  แสนสีสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายอาชานนท์  สุวรรณน้อย
 
1. นางสาวนุชสุคนธ์  อักษรศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวรรณพิมล  ขจรศักดิ์สุเมธ
 
1. นางชนกชนม์  แหยมประสงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวชนิกานต์  สุกแก้ว
 
1. นางสาวภัทรพร  จันทร์แก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  คุสิตา
 
1. นางสาวพรมมารินทร์  แทนรินทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายสิรินทร  ใจสว่าง
 
1. นายบรรจบ  คำเพราะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บุตรสันเที้ยะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 14 1. นางสาวนภัสสร  รุ่งแสง
 
1. นางสาวอัญชนา  ตันวิเชียร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เหล่าวงศ์พุทธา
2. เด็กชายปัญจพล  รักษาราษฎร์
3. เด็กชายภาวัช  หากลิ่นดี
 
1. นายบดินทร์  งามแสง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกัลยรัตน์  พฤคณา
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีดา
3. นายสุรเกียรติ  มะสุใส
 
1. นางสาวนุชสุคนธ์  อักษรศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิรา  โสมวงศ์
2. เด็กหญิงอภิษฐา  อุปัชฌาย์
 
1. นางสาวอรอนงค์  อาจมูลตรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววรนารี  ท้วมมีชัย
2. นายศิวกร  มาสนา
 
1. นางบุษบา  โหระวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  จงพิพัฒนากูล
 
1. นางสาวภัทรานี  ไชยสุวรรณ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 9 1. นายณัชพล  พ.จานุพิบูล
 
1. นายอนันตชัย  จงสมจิตต์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญมานะ  ภวธรรม
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  อุรารักษ์
3. เด็กชายภูริภัทร  ธนชัยสินวงศ์
 
1. นายไพรัช  วงศ์ศรีตระกูล
2. นายอนุชิต  หอมทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายกฤช  เอกะจิตร์
2. นายธนเทพ  รุ่งพิพัฒน์
3. นายศิวกร  แสนสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  โสตะจินดา
2. นายอุดมศักดิ์  เล็กวงษ์มณีพันธ์ุ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ตันเจริญ
2. เด็กหญิงนาดา  อับดุลเลาะห์
3. เด็กหญิงศศิประภา  มูลสูตร
 
1. นายวราฤทธิ์  ก๊าสอุไร
2. นายธีรภัทร  อินทิแสง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิดา  คล้ายสังข์
2. นางสาวดลญา  ลิ้นทอง
3. นางสาวศรัญยาธร  ทยาทองกร
 
1. นางสาวพิกุล  แสนชัยนาท
2. นางสาวอารีย์รัตน  คงพิทยาชัย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิพัฒน์  ภู่พานิช
2. เด็กชายอนุภัทร  พีรนัฏพงศ์
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  โสตะจินดา
2. นายอุดมศักดิ์  เล็กวงษ์มณีพันธ์ุ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยากร  ปราชชญากุล
2. นายชัยวุฒิ  วงษ์ธนาวสุ
 
1. นายเด่น  จิตวิขาม
2. นายไพรัช  วงศ์ศรีตระกูล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เซียงจิน
 
1. นางสาวสุธิดา  ก้อนจันทร์เทศ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธนัชพร  โรจน์กิจจานุรักษ์
 
1. นางสาวภัทรานี  ไชยสุวรรณ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมชุติพร
2. เด็กหญิงปัณณพร  ทองรัศมี
3. เด็กหญิงสุธิดา  หม่าตระกูล
 
1. นางสาวนิตยา  ฆนาเกียรติ
2. นายชัยณรงค์  ทรายทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 16 1. นายณัฐดนัย  ปราณีณัฐวีร์
2. นางสาวทิพากร  เหลืองยิ่งยงค์
3. นายศุภวิชญ์  หน่องพงษ์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  สุคนธวงค์
2. นางสาวจุฑามาศ  แสงชุม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปฏิพร  อริยเลิศปัญญา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ธีรวโรดม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คล้ายทอง
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  ศรีแก้ว
2. นางสาวณัฎฐ์นันท์  บุญเสมอ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นายครรชิต  จันทร์ผล
2. นางสาวสุทธิดา  เลิศรุจิวณิช
3. นางสาวอัครยา  โคตะนนท์
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทร์สุข
2. นางสาวสุธารัตน์  นักลำ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์จันทร์
2. เด็กชายธนกร  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงรพีพร  ศรัทธาคลัง
 
1. นางจำรัส  ไขกระโทก
2. นายวรชัย  เดชบรรทม
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวธัญยธรณ์  ธนไพศาลวรโชติ
2. นางสาวปวรรณนา  เข็มเพ็ชร์
3. นางสาวเจนจิรา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ดอกลำพู
2. นางสาวเบญจมาศ  ณะอิ่น
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์
2. เด็กชายพฤหัส  นกต่อ
3. เด็กชายยศวริศ  วงศ์กิจเลิศพัฒนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุตรราช
2. นายณัฐพงศ์  อนุสนธิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 6 1. นายวรรณวัตร  ชื่นชอบสุข
2. นายวิทวัส  พิริยะเมธี
3. นายศุภกร  ชุบสิงห์
 
1. นายธรรมรงค์ศักดิ์  ราชเดิม
2. นายธีรศักดิ์  นัยวิริยะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายพงศ์เพชร  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ธิติอัครศักดิ์
 
1. นางสาวณัฎฐนันท์  บุญเสมอ
2. นายทวีรักษ์  เจียมวรกุลชัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายพิชญุตม์  โรจน์ยุทธนา
2. นายศิวกร  ศรีไชย
 
1. นายสมพงษ์  ไชยวงษ์
2. นายนิพนธ์  นิลคง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 26.62 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกสิณา  เกียรติสูงส่ง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เพิกสวน
 
1. นายธีระศักดิ์  เกตุอำไพ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 39.43 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนภัสถ์  อมรพิพัฒนานนท์
2. เด็กชายวีระวัฒน์  ศรีชัยกุล
 
1. นายดนุรุจ  จันทะศรี
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาวี  สินสุริยะ
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  มุขพรม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เชื้อเมืองพาน
4. เด็กหญิงศุภมาศ  น่วมพิทักษ์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  หุ่นจีน
 
1. นางอัญชุลี  วิชัย
2. นางนภัสนันท์  ปั้นเก่า
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  ดองโพธิ์
2. นายจิรายุทธ  สุวรรณชัยยง
3. นายณัฐพงศ์  ขำนิพัทธ์
4. นางสาวนภัสสรณ์  พงศ์ชัยศรี
5. นางสาวอริสา  ทองพุ่ม
 
1. นางสาวพิราวรรณ  คำสุ
2. นายดุสิต  สง่าอภิธาน
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายคามิน  วันกนกกุล
 
1. นายศิวพงษ์  แสงนอก
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.99 ทอง 10 1. นายเจตพล  วิจิตรวณิชกุล
 
1. นางสาวรุจิเรข  ฉอยทิม
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรัล  บุญนะ
2. เด็กหญิงเรณุกา  ศรีเมือง
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. นางสาวภัสร์นลิน  วงศ์ปรีชาเลิศ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยศธนะ  สุพรรณ
2. นางสาวอรุชา  สมไทย
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. นางสาวภัสร์นลิน  วงศ์ปรีชาเลิศ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  สิทธินันท์
2. เด็กชายคงชลัช  คำเจริญยิ่ง
3. เด็กชายนิธิศ  ลำพาย
4. เด็กหญิงพนิตตา  อิฐสุวรรณกุล
5. เด็กชายพรภวุฒิ  บุญเรา
6. เด็กหญิงพันพัสสา  สง่าดี
7. เด็กหญิงรัตน์สิกา  แสนคำ
8. เด็กชายศิริเดช  รื่นนุสาน
9. เด็กหญิงสรินทร์ญา  แซ่จึง
10. เด็กหญิงอรสา  บุญพงษ์
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. นางสาวภัสร์นลิน  วงศ์ปรีชาเลิศ
3. นายไพวัลย์  สอนซ้าย
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาดา  แก้วกำเนิด
2. เด็กหญิงธนันรัตน์  มุงคุณคำชาว
3. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  มะทิตา
4. เด็กหญิงธันย์จิรา  จงมั่นเกษมสุข
5. เด็กหญิงนภัสสร  คงเกตุ
6. เด็กหญิงพอหทัย  ประทุมชมภู
7. นางสาวมนิดา  เหมือนมัย
8. เด็กหญิงมาลัยพร  ทรงเหลือม
9. เด็กหญิงวราพันธ์  แสงมาลาธนวัจน์
10. เด็กหญิงศศิชา  หงษ์สกุล
11. เด็กหญิงศิรินทรา  เดชโคบุตร
12. เด็กหญิงสิริลักษณ์  วัลย์จิตรวงศ์
13. เด็กหญิงสุปรีชา  แสงกระจ่าง
14. นางสาวอริสา  ตั้งจิตร์สุนทร
15. เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาวิมุติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  สังสดมภ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดา  เลงัง
3. นางบุญหยง  ถาวรไทย
4. นางสาวนาถยา  รักษานาม
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชาลิสา  พะวามรัมย์
2. เด็กหญิงลภัสรดา  สุนทรโภคิน
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  หาญสิงห์
2. นายสง่า  จิตรกลาง
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาววรรณวิสา  เจ็กมะดัน
2. นายศุภวิชญ์  หน่องพงษ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  หาญสิงห์
2. นายสง่า  จิตรกลาง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชรัตน์  เทพสงวน
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรศิริ  แก้วคำกอง
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรกช  ชัยชนะ
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกฤตา  วงศ์อาษา
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  อันสีแก้ว
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารีศิลป์  ส่องแสง
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพร  เบ็ญจะขันธ์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  เสถียรวัฒนกุล
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรพนากร
2. เด็กหญิงยุพเรศ  กิติโรจน์พันธ์
 
1. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
2. นายพรวิชิตย์  อาจหาญ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤพร  ชื่นชีวเจริญ
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายธนกฤต  สุริยะ
2. เด็กหญิงภูตะวัน  วัชรเกษมศักดิ์
3. เด็กหญิงวรรษิดา  สวัสดี
 
1. นายพรวิชิตย์  อาจหาญ
2. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายณัฐพงศ์  เดชรักษา
2. นายธนปัฐย์  พรหมมา
3. นายสุรชัย  อินตา
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
2. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ศรีเจริญ
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐธิดา  จันทร์บัว
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมรทิพย์  เชียง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  บัวประทุม
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 1. เด็กชายไชยา  เขตเชว้า
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 6 1. นายสหัสวรรษ  สุขเอี่ยม
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ใจเอื้อ
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.67 ทอง 5 1. นายพันธกานต์  มีสุวรรณ
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 63.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เฉิดมนูเสถียร
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 70.17 เงิน 4 1. นางสาวโอริสา  โนนมะหิง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 64.17 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพัชรพร  ทมิพัทร
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 1. นางสาวนิภาธร  สุโภภาค
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมนิจ  อังศุชวลิต
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นางสาวธัญดา  ธนชัยไกรกุล
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลิ้มไพบูลย์
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมาพร  คงกลาง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวเมสิยา  บวกกลาง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีเมฆ
2. เด็กหญิงคณิศร  คำสิงห์
3. เด็กชายจตุพร  ดาบรัมย์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกตุสืบ
5. เด็กหญิงณัฐกมล  เกื้อทาน
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  คล้ายแก้ว
7. เด็กชายณัฐภัทร  นรดี
8. นางสาวทิตวีร์  วงศ์เยาว์
9. เด็กหญิงธนพร  ชุติชาติ
10. เด็กหญิงธมลพรรณ  สระทองหน
11. เด็กหญิงธัญภรณ์  ชัยชนะ
12. เด็กชายนนทชา  วชิรสุดเลขา
13. เด็กหญิงพนิดา  ดอกสันเทียะ
14. นางสาวพรพรรณ  สุภาพ
15. เด็กชายวรพล  หิรัญพฤกษ์
16. เด็กหญิงศิริภัสสร  วิมุกตะลพ
17. เด็กหญิงสโรชา  บุญรักษ์
18. เด็กชายอัฐพล  ขำพวง
19. เด็กหญิงเกสร  เพ็ชรศิริ
20. เด็กหญิงเปมิกา  ไวทยานนท์
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
2. นางสาวชุตินันท์  ทองชนะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภา  สินว์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฌานิญา  แสงสิริคุณาการ
3. เด็กหญิงดารากูล  ธรรมศิริ
4. เด็กหญิงนราภรณ์  แซ่โค้ว
5. เด็กชายสรวิศ  ประดิษฐ์
6. เด็กชายสุทธิกานต์  ปิยะเมธาง
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
2. นางสาวสุนิสา  นพเกียรติ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายจิรายุทธ  สุวรรณชัยยง
2. นายณัฐกานต์  เจริญสุข
3. นายธนทัต  บุญรอด
4. นางสาวปริมญารัตน์  ปีกลาง
5. นายพรรษรุตม์  ศรียอด
6. นายอาชวิต  มุ่งศรัทธา
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
2. นายอภิชัย  สังข์แก้ว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จรุงกิจเจริญ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นางสาวช่อทิพย์  บุญมาวงศ์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงสาย
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ตรีชมวารี
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวภคพร  อินชมพู
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.67 เงิน 5 1. เด็กชายฐปนัท  คงนิ่ม
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภีมวัศ  งามสม
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัครภา  ริดนอก
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.67 เงิน 9 1. นางสาวจีรกิตติ์  รัตนาพรประดิษฐ์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 4 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงสาย
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงพริมา  บวกกลาง
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.3 เงิน 10 1. นางสาวรวิสรา  มาบางครุ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลเนตร  ปรีชา
2. นายชนะพล  ยาทิพย์
3. นายชุติเดช  เขียนโกลา
4. นางสาวณัฐชา  เสมาพัฒน์
5. นางสาวตารเกศ  เชี่ยวชาญกุล
6. เด็กหญิงธนพร  ไววรกิจ
7. เด็กหญิงวรานิษฐ์  วิมลสกุลวัฒน์
8. นายวาสินี  ธนบวรบัณฑิตย์
9. นางสาววาสินี  แซ่ฉั่ว
10. เด็กชายอานนท์  จงอักษร
 
1. นายอภิโชค  เชี่ยวชาญเกษตร
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก่อเขตต์  บุญตอบ
2. เด็กชายชินทัศ  ทองอ่วมใหญ่
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัสดร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แผงปัญญา
5. เด็กหญิงธนาภร  อนุโลม
6. เด็กหญิงปวรัตถ์  ภูเขาเกิด
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  เพียนอก
8. เด็กหญิงภูริมาศ  บุตรศรี
9. เด็กชายวันใหม่  แก้วก่า
10. เด็กหญิงสิรินภาพร  ต่อพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชชานนท์  น้อมรับพร
2. นางสาวจุฑามาศ  แสนสุขทวี
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ยวงลำไย
2. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญนาค
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  พลเงิน
4. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  วโรอัครวัฒน์
5. เด็กหญิงวิชญาดา  สินสุริยะ
6. เด็กหญิงสิริยากร  โพธิ์ชาติ
7. เด็กหญิงอรพรรณ  เลื่อนแก้ว
8. เด็กหญิงอินท์ปาลี  โชติหิรัญธนนนท์
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธัญญา  วีสี
2. นางสาวธมนวรรณ  รัชตะกุลพงศ์
3. นางสาวธิติมา  สธูป
4. นางสาวนิชชานันท์  พิพิธภูวนันท์
5. นางสาวปรียาภรณ์  วิชิตจรูญ
6. นางสาวพิชชาภา  สิริปัญญาไว
7. นางสาวศศิวิมล  พลเยี่ยม
8. นางสาวเพ็ญพิชชา  นาคแดง
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.01 ทอง 4 1. เด็กหญิงภารดี  ทิพามณีมงคล
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80.68 ทอง 13 1. นางสาวธิดารัตน์  พัฒนวรพงศ์กุล
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  จิรมงคลโรจน์
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนวพร  นามวงค์
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78.32 เงิน 4 1. นางสาวมนสิชา  ยิ้มรุ่งโรจน์
 
1. นายสถาพร  เผือกมุ่ย
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกษิรา  เสนารัตน์
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง 5 1. นางสาวนรีกานต์  ทองมูลตน
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
104 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยพิชญ์  ปั้นศุข
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
105 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาววณิชากร  อมรพิพัฒนานนท์
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  เนตรจันทร์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรารจิส  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวโนร์หัสมะห์  สติรักษ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรกฎ  ทัดรอด
2. นายจิรายุ  เอื้อจารุพร
3. นางสาวชวาภา  ชวกุล
4. นางสาวบงกชพัฒน์  เลิศทิวากร
5. นางสาวอรยา  แซ่ฟอง
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
2. Mr.ZHAO FU  YANG
 
108 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคณิศร  สุภัทรวณิช
2. นายทศพร  สะอาด
3. นายนวกร  ปัทมทัตต์
4. นายวาทิตย์  โดดทุ
5. นายวิรัฐ  ธนเกียรติกุลวัต
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
2. นางสาวเพ็ญศิริ  เนตรจันทร์
 
109 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.32 ทอง 5 1. นางสาวกัลยธร  กมลานันท์
2. นายทนงศักดิ์  พระกะทำ
3. นางสาวธนัญญา  โตจำเริญ
4. นางสาวมายาวี  พิลารัตน์
5. นางสาวสิรินารถ  เมืองมาก
 
1. นางสาวโนร์หัสมะห์  สติรักษ์
2. นายสถาพร  เผือกมุ่ย
 
110 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 73.83 เงิน 7 1. นางสาวณัชชารีย์  รัชตวิไลรัตน์
2. นางสาวธนัญญา  นาคกำเนิด
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานดา  เอื้อวงศาโรจน์
2. นางสาวธัญวรัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรกมนวัฒน์  เมฆสิริพัทร์
2. นางสาวโสมวรรณ  สิงห์คำมา
 
1. นางสาวโนร์หัสมะห์  สติรักษ์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.08 เงิน 8 1. เด็กชายก้าวพล  พรมอุทิศ
2. เด็กชายคุณนิธิ  ตรีเจริญสมบูรณ์
3. เด็กชายฐิติพงศ์  สร้อยทอง
4. เด็กชายต้นน้ำ  ธรรมาเสถียร
5. เด็กชายธีรเมธ  ศรีวิเศษ
6. เด็กชายปิยังกูร  พุ่มจันทร์
7. เด็กชายวรวิช  จึงเจริญยิ่ง
8. เด็กชายวุฒินันท์  แซ่ง้วง
 
1. นายมานนท์  ภาษีเนตร
2. นายพรวิชิตย์  อาจหาญ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  จันทะเดช
2. นายนราธิป  กฤตลักษณ์ธารี
3. นายพงศ์พัฒน์  อยู่พงษ์พิทักษ์
4. นายพงษ์วริษฐ์  มะโนน้อม
5. นายภาณุเดช  ดอกสันเทียะ
6. นายวิทวัส  พิริยะเมธี
7. นายสุวีร์  บูรณเทพ
8. นางสาวอัจฉรัตน์  โฆษิตวิรุฬห์
 
1. นายปราศรัย  เจตสันติ์
2. นายธีรภัทร์  อิทธิแสง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78.65 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลภรณ์  เปลี่ยนทิมทอง
2. นางสาวฉัตรทริการ์  แก้วภารา
3. นางสาวชิงหญา  เหอียง
4. นางสาวฐิตาภรณ์  ทองสถิตย์
5. นางสาวนภางค์พรรณ  เฮงพัฒนาพงศ์
 
1. นายทวีรักษ์  เจียรวรกุลชัย
2. นางสาวธฤษวรรณ  ศิริพรหม
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ด้วงคุ่ย
2. เด็กหญิงนัทธพร  ตันติกุลพาณิชย์
3. เด็กหญิงเบญจพร  มากทอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ณ สมบูรณ์
2. นางสาวนิตยา  ชัยมงคล
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤพร  แซ่โค้ว
2. นางสาวพิชชาพร  ตันติกุลพาณิชย์
3. นางสาวสุชานันท์  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ณ สมบูรณ์
2. นางพรพรรณ  นมัสไธสง
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  นนทะนำ
2. เด็กหญิงศรุดา  นาคเปลื้อง
 
1. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
2. นางนิตย์ธีรา  พ่วงเพิ่มทรัพย์
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอธิวัฒน์  โสตถิวัฒน์
2. เด็กชายอภินันท์  สายสะอาด
 
1. นางนิตย์ธีรา  พ่วงเพิ่มทรัพย์
2. นางสาวพรพรรณ  มนัสไธสง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวขจี  เกิดจันทร์
2. นายอาภากร  สธูป
 
1. นายสุรวัฒน์  ขจรวิทย์
2. นางบัวหลวง  กุลเกษ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปุณยวีร์  ตะนุลานนท์
2. นายอัฏฐะมินทร์  อ่างทอง
 
1. นายวีรยุทธ์  คุ้มโภคา
2. นางบัวหลวง  กุลเกษ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพชรแสงโรจน์
2. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีตั้งตรง
 
1. นางนิตย์ธีรา  พ่วงเพิ่มทรัพย์
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เฮ่าหนู
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เอื้อพรประพันธ์
 
1. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ
2. นางนิตย์ธีรา  พ่วงเพิ่มทรัพย์
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรีธร  อ่อนชัยศรี
2. เด็กชายอลงกรณ์  พรชัยประสิทธิ์
 
1. นางบัวหลวง  กุลเกษ
2. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวราวุธ  วัดเขียว
2. นายสรวิศ  วัชระสุขจิตร
 
1. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
2. นางบัวหลวง  กุลเกษ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตารเกศ  เชี่ยวชาญกุล
2. นายสาคร  เสาแก้ว
 
1. นายวีรยุทธ์  คุ้มโภคา
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 6 1. นายนพณัฐ  บุญเรือง
2. นางสาวปาริชาติ  ปัจฉารักษ์สิริ
 
1. นางบัวหลวง  กุลเกษ
2. นายวีรยุทธ์  คุ้มโภคา
 
128 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยนันท์  เสริมส่งสกุลชัย
2. นายนนทพัทธ์  บุญเสริม
3. นางสาวสิรภัทร  เทียนเถาวัลย์
 
1. นายวีรยุทธ์  คุ้มโภคา
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 8 1. นางสาวอัญชลี  ตั้งวัฒนทรงพล
2. นางสาวเบญญาภา  ศรีมานะเจริญ
 
1. นายสุรวัฒน์  ขจรวิทย์
2. นางบัวหลวง  กุลเกษ
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรพรรด  โชฏก
2. เด็กชายณัฏฐากร  อยู่นาน
3. เด็กชายวิศรุต  คำเบ้า
 
1. นางชญานิศ  รุ่งเรือง
2. นางสาวณัฏฐชญาภา  เดี่ยวยิ่งเจริญ
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายธีระธรรญ์  บุญชัยยะ
2. นายอรรถชัย  ประทุมโทน
3. นายเกริกฤทธิ์  นูมหันต์
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
2. นายอาทิตย์  ทรัพย์แสนยากร
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤชภัทร  เดชะปัญจาภรณ์
2. เด็กชายจรูญ  มั่นมี
3. เด็กชายสิทธิภัทร  สัมมาเลิศภัณฑ์
 
1. นายสุนทร  มูลศาสตร์
2. นางสาวต้องจิตต์  ก้อนในเมือง
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายพรสัณฑ์  จงวัฒนาโกศล
2. นายสุรัตน์  ลิ้มเชวง
3. นายหฤษฎ์  สุทธิศักดิ์ศรี
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
2. นายอาทิตย์  ทรัพย์แสนยากร
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญชิดา  พาลเหนือ
2. นางสาวณิชากร  แพงาม
3. นางสาวบัณฑิตา  พิมพ์ธงชัยกุล
4. นางสาวมณีนุช  สุวรรณมาตย์
5. นายสราวุฒิ  บุตรดี
6. นายอิสรราษฎร์  ลิขิตธรรม
 
1. นางโสภา  คุณะศรี
2. นางสาวปาณิสรา  สมจริงจงรัก
3. นายสมภพ  บุญญา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนนิกานต์  วงค์ศิลป์
2. นางสาวพัสวี  สมพงษ์สนอง
3. นางสาวเยี่ยมรุ้ง  ชนมาสุข
 
1. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ
2. นางกรรณิการ์  แช่มประเสริฐ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลลดา  บุญทันเสน
2. เด็กหญิงทิพย์ดาวรรณ  คอนเอม
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  รุ่งเกียรติวงศ์
 
1. นางสาวพุทธชาติ  เรืองฤทธิ์
2. นายวราฤทธิ์  ก๊าสอุไร
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวชัญญานุช  เกิดศิริ
2. นางสาวญาณิศา  หลิมทอง
3. นายสิรภพ  ครุฑคง
 
1. นางสาวพุทธชาติ  เรืองฤทธิ์
2. นายวราฤทธิ์  ก๊าสอุไร
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิดา  คล้ายสังข์
2. นางสาวดลญา  ลิ้นทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  เฉิน
 
1. นางโสภา  คุณะศรี
2. นางสาวปาณิสรา  สมจริงจงรัก
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  วงศ์พานิช
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์