สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมชุติพร
2. เด็กหญิงปัณณพร  ทองรัศมี
3. เด็กหญิงสุธิดา  หม่าตระกูล
 
1. นางสาวนิตยา  ฆนาเกียรติ
2. นายชัยณรงค์  ทรายทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 16 1. นายณัฐดนัย  ปราณีณัฐวีร์
2. นางสาวทิพากร  เหลืองยิ่งยงค์
3. นายศุภวิชญ์  หน่องพงษ์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  สุคนธวงค์
2. นางสาวจุฑามาศ  แสงชุม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 26.62 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกสิณา  เกียรติสูงส่ง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เพิกสวน
 
1. นายธีระศักดิ์  เกตุอำไพ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 39.43 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนภัสถ์  อมรพิพัฒนานนท์
2. เด็กชายวีระวัฒน์  ศรีชัยกุล
 
1. นายดนุรุจ  จันทะศรี