สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นายสิรินทร  ใจสว่าง
 
1. นายบรรจบ  คำเพราะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกัลยรัตน์  พฤคณา
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีดา
3. นายสุรเกียรติ  มะสุใส
 
1. นางสาวนุชสุคนธ์  อักษรศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววรนารี  ท้วมมีชัย
2. นายศิวกร  มาสนา
 
1. นางบุษบา  โหระวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 9 1. นายณัชพล  พ.จานุพิบูล
 
1. นายอนันตชัย  จงสมจิตต์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เซียงจิน
 
1. นางสาวสุธิดา  ก้อนจันทร์เทศ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธนัชพร  โรจน์กิจจานุรักษ์
 
1. นางสาวภัทรานี  ไชยสุวรรณ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมชุติพร
2. เด็กหญิงปัณณพร  ทองรัศมี
3. เด็กหญิงสุธิดา  หม่าตระกูล
 
1. นางสาวนิตยา  ฆนาเกียรติ
2. นายชัยณรงค์  ทรายทอง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 16 1. นายณัฐดนัย  ปราณีณัฐวีร์
2. นางสาวทิพากร  เหลืองยิ่งยงค์
3. นายศุภวิชญ์  หน่องพงษ์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  สุคนธวงค์
2. นางสาวจุฑามาศ  แสงชุม
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 26.62 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกสิณา  เกียรติสูงส่ง
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เพิกสวน
 
1. นายธีระศักดิ์  เกตุอำไพ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 39.43 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายนภัสถ์  อมรพิพัฒนานนท์
2. เด็กชายวีระวัฒน์  ศรีชัยกุล
 
1. นายดนุรุจ  จันทะศรี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 13 เข้าร่วม 6 1. นายนพณัฐ  บุญเรือง
2. นางสาวปาริชาติ  ปัจฉารักษ์สิริ
 
1. นางบัวหลวง  กุลเกษ
2. นายวีรยุทธ์  คุ้มโภคา
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจักรพรรด  โชฏก
2. เด็กชายณัฏฐากร  อยู่นาน
3. เด็กชายวิศรุต  คำเบ้า
 
1. นางชญานิศ  รุ่งเรือง
2. นางสาวณัฏฐชญาภา  เดี่ยวยิ่งเจริญ
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายพรสัณฑ์  จงวัฒนาโกศล
2. นายสุรัตน์  ลิ้มเชวง
3. นายหฤษฎ์  สุทธิศักดิ์ศรี
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
2. นายอาทิตย์  ทรัพย์แสนยากร