สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นายครรชิต  จันทร์ผล
2. นางสาวสุทธิดา  เลิศรุจิวณิช
3. นางสาวอัครยา  โคตะนนท์
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทร์สุข
2. นางสาวสุธารัตน์  นักลำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์จันทร์
2. เด็กชายธนกร  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงรพีพร  ศรัทธาคลัง
 
1. นางจำรัส  ไขกระโทก
2. นายวรชัย  เดชบรรทม
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวธัญยธรณ์  ธนไพศาลวรโชติ
2. นางสาวปวรรณนา  เข็มเพ็ชร์
3. นางสาวเจนจิรา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ดอกลำพู
2. นางสาวเบญจมาศ  ณะอิ่น
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายพงศ์เพชร  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ธิติอัครศักดิ์
 
1. นางสาวณัฎฐนันท์  บุญเสมอ
2. นายทวีรักษ์  เจียมวรกุลชัย