สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงวรรณพิมล  ขจรศักดิ์สุเมธ
 
1. นางชนกชนม์  แหยมประสงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิพัฒน์  ภู่พานิช
2. เด็กชายอนุภัทร  พีรนัฏพงศ์
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  โสตะจินดา
2. นายอุดมศักดิ์  เล็กวงษ์มณีพันธ์ุ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นายครรชิต  จันทร์ผล
2. นางสาวสุทธิดา  เลิศรุจิวณิช
3. นางสาวอัครยา  โคตะนนท์
 
1. นางสาวณัฐญาดา  จันทร์สุข
2. นางสาวสุธารัตน์  นักลำ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์จันทร์
2. เด็กชายธนกร  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงรพีพร  ศรัทธาคลัง
 
1. นางจำรัส  ไขกระโทก
2. นายวรชัย  เดชบรรทม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวธัญยธรณ์  ธนไพศาลวรโชติ
2. นางสาวปวรรณนา  เข็มเพ็ชร์
3. นางสาวเจนจิรา  สุขเจริญ
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  ดอกลำพู
2. นางสาวเบญจมาศ  ณะอิ่น
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.5 ทองแดง 7 1. เด็กชายพงศ์เพชร  วงศ์สวัสดิ์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ธิติอัครศักดิ์
 
1. นางสาวณัฎฐนันท์  บุญเสมอ
2. นายทวีรักษ์  เจียมวรกุลชัย
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชาลิสา  พะวามรัมย์
2. เด็กหญิงลภัสรดา  สุนทรโภคิน
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  หาญสิงห์
2. นายสง่า  จิตรกลาง
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาววรรณวิสา  เจ็กมะดัน
2. นายศุภวิชญ์  หน่องพงษ์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  หาญสิงห์
2. นายสง่า  จิตรกลาง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 63.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  เฉิดมนูเสถียร
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 64.17 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพัชรพร  ทมิพัทร
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 4 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงสาย
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  จิรมงคลโรจน์
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาววณิชากร  อมรพิพัฒนานนท์
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  เนตรจันทร์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เพชรแสงโรจน์
2. เด็กชายปฏิภาณ  ศรีตั้งตรง
 
1. นางนิตย์ธีรา  พ่วงเพิ่มทรัพย์
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตารเกศ  เชี่ยวชาญกุล
2. นายสาคร  เสาแก้ว
 
1. นายวีรยุทธ์  คุ้มโภคา
2. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
 
16 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายธีระธรรญ์  บุญชัยยะ
2. นายอรรถชัย  ประทุมโทน
3. นายเกริกฤทธิ์  นูมหันต์
 
1. นายเฉลิมพล  มั่นทองประดิษฐ์
2. นายอาทิตย์  ทรัพย์แสนยากร