สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายอาชานนท์  สุวรรณน้อย
 
1. นางสาวนุชสุคนธ์  อักษรศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวชนิกานต์  สุกแก้ว
 
1. นางสาวภัทรพร  จันทร์แก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73 เงิน 18 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  คุสิตา
 
1. นางสาวพรมมารินทร์  แทนรินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เหล่าวงศ์พุทธา
2. เด็กชายปัญจพล  รักษาราษฎร์
3. เด็กชายภาวัช  หากลิ่นดี
 
1. นายบดินทร์  งามแสง
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาญมานะ  ภวธรรม
2. เด็กชายทักษ์ดนัย  อุรารักษ์
3. เด็กชายภูริภัทร  ธนชัยสินวงศ์
 
1. นายไพรัช  วงศ์ศรีตระกูล
2. นายอนุชิต  หอมทอง
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายกฤช  เอกะจิตร์
2. นายธนเทพ  รุ่งพิพัฒน์
3. นายศิวกร  แสนสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุดาวัลย์  โสตะจินดา
2. นายอุดมศักดิ์  เล็กวงษ์มณีพันธ์ุ
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปฏิพร  อริยเลิศปัญญา
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  ธีรวโรดม
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  คล้ายทอง
 
1. นางสาวนงค์ลักษณ์  ศรีแก้ว
2. นางสาวณัฎฐ์นันท์  บุญเสมอ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นายพิชญุตม์  โรจน์ยุทธนา
2. นายศิวกร  ศรีไชย
 
1. นายสมพงษ์  ไชยวงษ์
2. นายนิพนธ์  นิลคง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กชายธนกฤต  สุริยะ
2. เด็กหญิงภูตะวัน  วัชรเกษมศักดิ์
3. เด็กหญิงวรรษิดา  สวัสดี
 
1. นายพรวิชิตย์  อาจหาญ
2. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 7 1. นายณัฐพงศ์  เดชรักษา
2. นายธนปัฐย์  พรหมมา
3. นายสุรชัย  อินตา
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
2. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฏฐธิดา  จันทร์บัว
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 70.17 เงิน 4 1. นางสาวโอริสา  โนนมะหิง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 75.5 เงิน 4 1. นางสาวนิภาธร  สุโภภาค
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวเมสิยา  บวกกลาง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายจิรายุทธ  สุวรรณชัยยง
2. นายณัฐกานต์  เจริญสุข
3. นายธนทัต  บุญรอด
4. นางสาวปริมญารัตน์  ปีกลาง
5. นายพรรษรุตม์  ศรียอด
6. นายอาชวิต  มุ่งศรัทธา
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
2. นายอภิชัย  สังข์แก้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงภัทรวดี  จรุงกิจเจริญ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 9 1. นางสาวช่อทิพย์  บุญมาวงศ์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  แสงสาย
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ตรีชมวารี
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นางสาวภคพร  อินชมพู
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.67 เงิน 5 1. เด็กชายฐปนัท  คงนิ่ม
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัครภา  ริดนอก
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.67 เงิน 9 1. นางสาวจีรกิตติ์  รัตนาพรประดิษฐ์
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงพริมา  บวกกลาง
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.3 เงิน 10 1. นางสาวรวิสรา  มาบางครุ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78.32 เงิน 4 1. นางสาวมนสิชา  ยิ้มรุ่งโรจน์
 
1. นายสถาพร  เผือกมุ่ย
 
27 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยพิชญ์  ปั้นศุข
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 73.83 เงิน 7 1. นางสาวณัชชารีย์  รัชตวิไลรัตน์
2. นางสาวธนัญญา  นาคกำเนิด
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
29 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานดา  เอื้อวงศาโรจน์
2. นางสาวธัญวรัตน์  พลเยี่ยม
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72.7 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรกมนวัฒน์  เมฆสิริพัทร์
2. นางสาวโสมวรรณ  สิงห์คำมา
 
1. นางสาวโนร์หัสมะห์  สติรักษ์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.08 เงิน 8 1. เด็กชายก้าวพล  พรมอุทิศ
2. เด็กชายคุณนิธิ  ตรีเจริญสมบูรณ์
3. เด็กชายฐิติพงศ์  สร้อยทอง
4. เด็กชายต้นน้ำ  ธรรมาเสถียร
5. เด็กชายธีรเมธ  ศรีวิเศษ
6. เด็กชายปิยังกูร  พุ่มจันทร์
7. เด็กชายวรวิช  จึงเจริญยิ่ง
8. เด็กชายวุฒินันท์  แซ่ง้วง
 
1. นายมานนท์  ภาษีเนตร
2. นายพรวิชิตย์  อาจหาญ
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78.65 เงิน ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลภรณ์  เปลี่ยนทิมทอง
2. นางสาวฉัตรทริการ์  แก้วภารา
3. นางสาวชิงหญา  เหอียง
4. นางสาวฐิตาภรณ์  ทองสถิตย์
5. นางสาวนภางค์พรรณ  เฮงพัฒนาพงศ์
 
1. นายทวีรักษ์  เจียรวรกุลชัย
2. นางสาวธฤษวรรณ  ศิริพรหม
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70.6 เงิน 7 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ด้วงคุ่ย
2. เด็กหญิงนัทธพร  ตันติกุลพาณิชย์
3. เด็กหญิงเบญจพร  มากทอง
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ณ สมบูรณ์
2. นางสาวนิตยา  ชัยมงคล
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงวิมลณัฐ  นนทะนำ
2. เด็กหญิงศรุดา  นาคเปลื้อง
 
1. นางสาววรรณรัตน์  ไชยพรประสิทธิ์
2. นางนิตย์ธีรา  พ่วงเพิ่มทรัพย์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวขจี  เกิดจันทร์
2. นายอาภากร  สธูป
 
1. นายสุรวัฒน์  ขจรวิทย์
2. นางบัวหลวง  กุลเกษ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปุณยวีร์  ตะนุลานนท์
2. นายอัฏฐะมินทร์  อ่างทอง
 
1. นายวีรยุทธ์  คุ้มโภคา
2. นางบัวหลวง  กุลเกษ
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤชภัทร  เดชะปัญจาภรณ์
2. เด็กชายจรูญ  มั่นมี
3. เด็กชายสิทธิภัทร  สัมมาเลิศภัณฑ์
 
1. นายสุนทร  มูลศาสตร์
2. นางสาวต้องจิตต์  ก้อนในเมือง