สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกมล  คลังเพ็ชร
 
1. นางสาวพรพัสนันท์  แสนสีสม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์ศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  บุตรสันเที้ยะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 14 1. นางสาวนภัสสร  รุ่งแสง
 
1. นางสาวอัญชนา  ตันวิเชียร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจิรา  โสมวงศ์
2. เด็กหญิงอภิษฐา  อุปัชฌาย์
 
1. นางสาวอรอนงค์  อาจมูลตรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  จงพิพัฒนากูล
 
1. นางสาวภัทรานี  ไชยสุวรรณ
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลิดา  คล้ายสังข์
2. นางสาวดลญา  ลิ้นทอง
3. นางสาวศรัญยาธร  ทยาทองกร
 
1. นางสาวพิกุล  แสนชัยนาท
2. นางสาวอารีย์รัตน  คงพิทยาชัย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยากร  ปราชชญากุล
2. นายชัยวุฒิ  วงษ์ธนาวสุ
 
1. นายเด่น  จิตวิขาม
2. นายไพรัช  วงศ์ศรีตระกูล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เพิ่มทรัพย์ไพบูลย์
2. เด็กชายพฤหัส  นกต่อ
3. เด็กชายยศวริศ  วงศ์กิจเลิศพัฒนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บุตรราช
2. นายณัฐพงศ์  อนุสนธิ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.6 ทอง 6 1. นายวรรณวัตร  ชื่นชอบสุข
2. นายวิทวัส  พิริยะเมธี
3. นายศุภกร  ชุบสิงห์
 
1. นายธรรมรงค์ศักดิ์  ราชเดิม
2. นายธีรศักดิ์  นัยวิริยะ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิภาวี  สินสุริยะ
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  มุขพรม
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  เชื้อเมืองพาน
4. เด็กหญิงศุภมาศ  น่วมพิทักษ์
5. เด็กหญิงเบญญาภา  หุ่นจีน
 
1. นางอัญชุลี  วิชัย
2. นางนภัสนันท์  ปั้นเก่า
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรวัฒน์  ดองโพธิ์
2. นายจิรายุทธ  สุวรรณชัยยง
3. นายณัฐพงศ์  ขำนิพัทธ์
4. นางสาวนภัสสรณ์  พงศ์ชัยศรี
5. นางสาวอริสา  ทองพุ่ม
 
1. นางสาวพิราวรรณ  คำสุ
2. นายดุสิต  สง่าอภิธาน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายคามิน  วันกนกกุล
 
1. นายศิวพงษ์  แสงนอก
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.99 ทอง 10 1. นายเจตพล  วิจิตรวณิชกุล
 
1. นางสาวรุจิเรข  ฉอยทิม
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรัล  บุญนะ
2. เด็กหญิงเรณุกา  ศรีเมือง
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. นางสาวภัสร์นลิน  วงศ์ปรีชาเลิศ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายยศธนะ  สุพรรณ
2. นางสาวอรุชา  สมไทย
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. นางสาวภัสร์นลิน  วงศ์ปรีชาเลิศ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  สิทธินันท์
2. เด็กชายคงชลัช  คำเจริญยิ่ง
3. เด็กชายนิธิศ  ลำพาย
4. เด็กหญิงพนิตตา  อิฐสุวรรณกุล
5. เด็กชายพรภวุฒิ  บุญเรา
6. เด็กหญิงพันพัสสา  สง่าดี
7. เด็กหญิงรัตน์สิกา  แสนคำ
8. เด็กชายศิริเดช  รื่นนุสาน
9. เด็กหญิงสรินทร์ญา  แซ่จึง
10. เด็กหญิงอรสา  บุญพงษ์
 
1. นางปิยวรรณ  ปิติวิทูรวรรัตน์
2. นางสาวภัสร์นลิน  วงศ์ปรีชาเลิศ
3. นายไพวัลย์  สอนซ้าย
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวญาดา  แก้วกำเนิด
2. เด็กหญิงธนันรัตน์  มุงคุณคำชาว
3. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  มะทิตา
4. เด็กหญิงธันย์จิรา  จงมั่นเกษมสุข
5. เด็กหญิงนภัสสร  คงเกตุ
6. เด็กหญิงพอหทัย  ประทุมชมภู
7. นางสาวมนิดา  เหมือนมัย
8. เด็กหญิงมาลัยพร  ทรงเหลือม
9. เด็กหญิงวราพันธ์  แสงมาลาธนวัจน์
10. เด็กหญิงศศิชา  หงษ์สกุล
11. เด็กหญิงศิรินทรา  เดชโคบุตร
12. เด็กหญิงสิริลักษณ์  วัลย์จิตรวงศ์
13. เด็กหญิงสุปรีชา  แสงกระจ่าง
14. นางสาวอริสา  ตั้งจิตร์สุนทร
15. เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาวิมุติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  สังสดมภ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดา  เลงัง
3. นางบุญหยง  ถาวรไทย
4. นางสาวนาถยา  รักษานาม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชรัตน์  เทพสงวน
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรศิริ  แก้วคำกอง
 
1. นางนุชรี  เลิศรัตนบวรกุล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรกช  ชัยชนะ
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐกฤตา  วงศ์อาษา
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  อันสีแก้ว
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอารีศิลป์  ส่องแสง
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพร  เบ็ญจะขันธ์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  เสถียรวัฒนกุล
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิรพนากร
2. เด็กหญิงยุพเรศ  กิติโรจน์พันธ์
 
1. นางจิณณพัต  จันทบูรณ์
2. นายพรวิชิตย์  อาจหาญ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤพร  ชื่นชีวเจริญ
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ศรีเจริญ
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอมรทิพย์  เชียง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลชนก  บัวประทุม
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 1. เด็กชายไชยา  เขตเชว้า
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 6 1. นายสหัสวรรษ  สุขเอี่ยม
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  ใจเอื้อ
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.67 ทอง 5 1. นายพันธกานต์  มีสุวรรณ
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.17 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเขมนิจ  อังศุชวลิต
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 4 1. นางสาวธัญดา  ธนชัยไกรกุล
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ลิ้มไพบูลย์
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมาพร  คงกลาง
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีเมฆ
2. เด็กหญิงคณิศร  คำสิงห์
3. เด็กชายจตุพร  ดาบรัมย์
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกตุสืบ
5. เด็กหญิงณัฐกมล  เกื้อทาน
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  คล้ายแก้ว
7. เด็กชายณัฐภัทร  นรดี
8. นางสาวทิตวีร์  วงศ์เยาว์
9. เด็กหญิงธนพร  ชุติชาติ
10. เด็กหญิงธมลพรรณ  สระทองหน
11. เด็กหญิงธัญภรณ์  ชัยชนะ
12. เด็กชายนนทชา  วชิรสุดเลขา
13. เด็กหญิงพนิดา  ดอกสันเทียะ
14. นางสาวพรพรรณ  สุภาพ
15. เด็กชายวรพล  หิรัญพฤกษ์
16. เด็กหญิงศิริภัสสร  วิมุกตะลพ
17. เด็กหญิงสโรชา  บุญรักษ์
18. เด็กชายอัฐพล  ขำพวง
19. เด็กหญิงเกสร  เพ็ชรศิริ
20. เด็กหญิงเปมิกา  ไวทยานนท์
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
2. นางสาวชุตินันท์  ทองชนะ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภา  สินว์สุวรรณ
2. เด็กหญิงฌานิญา  แสงสิริคุณาการ
3. เด็กหญิงดารากูล  ธรรมศิริ
4. เด็กหญิงนราภรณ์  แซ่โค้ว
5. เด็กชายสรวิศ  ประดิษฐ์
6. เด็กชายสุทธิกานต์  ปิยะเมธาง
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
2. นางสาวสุนิสา  นพเกียรติ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภีมวัศ  งามสม
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลเนตร  ปรีชา
2. นายชนะพล  ยาทิพย์
3. นายชุติเดช  เขียนโกลา
4. นางสาวณัฐชา  เสมาพัฒน์
5. นางสาวตารเกศ  เชี่ยวชาญกุล
6. เด็กหญิงธนพร  ไววรกิจ
7. เด็กหญิงวรานิษฐ์  วิมลสกุลวัฒน์
8. นายวาสินี  ธนบวรบัณฑิตย์
9. นางสาววาสินี  แซ่ฉั่ว
10. เด็กชายอานนท์  จงอักษร
 
1. นายอภิโชค  เชี่ยวชาญเกษตร
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก่อเขตต์  บุญตอบ
2. เด็กชายชินทัศ  ทองอ่วมใหญ่
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หัสดร
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แผงปัญญา
5. เด็กหญิงธนาภร  อนุโลม
6. เด็กหญิงปวรัตถ์  ภูเขาเกิด
7. เด็กชายพุฒิพงศ์  เพียนอก
8. เด็กหญิงภูริมาศ  บุตรศรี
9. เด็กชายวันใหม่  แก้วก่า
10. เด็กหญิงสิรินภาพร  ต่อพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัชชานนท์  น้อมรับพร
2. นางสาวจุฑามาศ  แสนสุขทวี
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ยวงลำไย
2. เด็กหญิงณัฐชยา  บุญนาค
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  พลเงิน
4. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  วโรอัครวัฒน์
5. เด็กหญิงวิชญาดา  สินสุริยะ
6. เด็กหญิงสิริยากร  โพธิ์ชาติ
7. เด็กหญิงอรพรรณ  เลื่อนแก้ว
8. เด็กหญิงอินท์ปาลี  โชติหิรัญธนนนท์
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธัญญา  วีสี
2. นางสาวธมนวรรณ  รัชตะกุลพงศ์
3. นางสาวธิติมา  สธูป
4. นางสาวนิชชานันท์  พิพิธภูวนันท์
5. นางสาวปรียาภรณ์  วิชิตจรูญ
6. นางสาวพิชชาภา  สิริปัญญาไว
7. นางสาวศศิวิมล  พลเยี่ยม
8. นางสาวเพ็ญพิชชา  นาคแดง
 
1. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 87.01 ทอง 4 1. เด็กหญิงภารดี  ทิพามณีมงคล
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 80.68 ทอง 13 1. นางสาวธิดารัตน์  พัฒนวรพงศ์กุล
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนวพร  นามวงค์
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง 5 1. นางสาวนรีกานต์  ทองมูลตน
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรารจิส  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวโนร์หัสมะห์  สติรักษ์
 
55 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรกฎ  ทัดรอด
2. นายจิรายุ  เอื้อจารุพร
3. นางสาวชวาภา  ชวกุล
4. นางสาวบงกชพัฒน์  เลิศทิวากร
5. นางสาวอรยา  แซ่ฟอง
 
1. นางปรมาภรณ์  รอดสรรเสริญ
2. Mr.ZHAO FU  YANG
 
56 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคณิศร  สุภัทรวณิช
2. นายทศพร  สะอาด
3. นายนวกร  ปัทมทัตต์
4. นายวาทิตย์  โดดทุ
5. นายวิรัฐ  ธนเกียรติกุลวัต
 
1. นางนงนุช  แพทยานันท์
2. นางสาวเพ็ญศิริ  เนตรจันทร์
 
57 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82.32 ทอง 5 1. นางสาวกัลยธร  กมลานันท์
2. นายทนงศักดิ์  พระกะทำ
3. นางสาวธนัญญา  โตจำเริญ
4. นางสาวมายาวี  พิลารัตน์
5. นางสาวสิรินารถ  เมืองมาก
 
1. นางสาวโนร์หัสมะห์  สติรักษ์
2. นายสถาพร  เผือกมุ่ย
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  จันทะเดช
2. นายนราธิป  กฤตลักษณ์ธารี
3. นายพงศ์พัฒน์  อยู่พงษ์พิทักษ์
4. นายพงษ์วริษฐ์  มะโนน้อม
5. นายภาณุเดช  ดอกสันเทียะ
6. นายวิทวัส  พิริยะเมธี
7. นายสุวีร์  บูรณเทพ
8. นางสาวอัจฉรัตน์  โฆษิตวิรุฬห์
 
1. นายปราศรัย  เจตสันติ์
2. นายธีรภัทร์  อิทธิแสง
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนฤพร  แซ่โค้ว
2. นางสาวพิชชาพร  ตันติกุลพาณิชย์
3. นางสาวสุชานันท์  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ณ สมบูรณ์
2. นางพรพรรณ  นมัสไธสง
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอธิวัฒน์  โสตถิวัฒน์
2. เด็กชายอภินันท์  สายสะอาด
 
1. นางนิตย์ธีรา  พ่วงเพิ่มทรัพย์
2. นางสาวพรพรรณ  มนัสไธสง
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เฮ่าหนู
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เอื้อพรประพันธ์
 
1. นายนริศวร์  สุจิตต์ธรรมคุณ
2. นางนิตย์ธีรา  พ่วงเพิ่มทรัพย์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสิรีธร  อ่อนชัยศรี
2. เด็กชายอลงกรณ์  พรชัยประสิทธิ์
 
1. นางบัวหลวง  กุลเกษ
2. นายวีระยุทธ  อุปเนตร
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 8 1. นางสาวอัญชลี  ตั้งวัฒนทรงพล
2. นางสาวเบญญาภา  ศรีมานะเจริญ
 
1. นายสุรวัฒน์  ขจรวิทย์
2. นางบัวหลวง  กุลเกษ
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญชิดา  พาลเหนือ
2. นางสาวณิชากร  แพงาม
3. นางสาวบัณฑิตา  พิมพ์ธงชัยกุล
4. นางสาวมณีนุช  สุวรรณมาตย์
5. นายสราวุฒิ  บุตรดี
6. นายอิสรราษฎร์  ลิขิตธรรม
 
1. นางโสภา  คุณะศรี
2. นางสาวปาณิสรา  สมจริงจงรัก
3. นายสมภพ  บุญญา
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลลดา  บุญทันเสน
2. เด็กหญิงทิพย์ดาวรรณ  คอนเอม
3. เด็กหญิงปิยะฉัตร  รุ่งเกียรติวงศ์
 
1. นางสาวพุทธชาติ  เรืองฤทธิ์
2. นายวราฤทธิ์  ก๊าสอุไร
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง 12 1. นางสาวชัญญานุช  เกิดศิริ
2. นางสาวญาณิศา  หลิมทอง
3. นายสิรภพ  ครุฑคง
 
1. นางสาวพุทธชาติ  เรืองฤทธิ์
2. นายวราฤทธิ์  ก๊าสอุไร
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิดา  คล้ายสังข์
2. นางสาวดลญา  ลิ้นทอง
3. นางสาวอมรรัตน์  เฉิน
 
1. นางโสภา  คุณะศรี
2. นางสาวปาณิสรา  สมจริงจงรัก
 
68 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  วงศ์พานิช
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์