สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหลวง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 21 1. นางสาวชุติมา  ไกรสังข์
 
1. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 22 1. นางสาวนริศรา  เธียรชาติสกุล
 
1. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปาลิดา  คำหาญ
 
1. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ธรรมานุภาพ
 
1. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์คำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 70 เงิน 31 1. นางสาวชลดา  สายปัญญา
 
1. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 25 1. นางสาวกัลยา  บุญเสนอ
2. นายจิรายุส  สายฟ้า
3. นายอนุชา  ดวงแก้ว
 
1. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
2. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายชยุตพล  พันธ์เนตร
2. นางสาวณัฏฐา  ทิพคุณ
 
1. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
2. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกณกานต์  หนูมา
 
1. นางสาววาสนา  เหมาะชาติ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26.5 เข้าร่วม 7 1. นายนพพร  อรุณรัตน์
 
1. นางสาววาสนา  เหมาะชาติ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอนามิกา  ดำสำราญ
 
1. นางสาวนุชรี  ภูมิพัฒน์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 26 1. นายชนาธิป  รุ่งอนุวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  เหมาะชาติ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 21 1. นางสาวณภัสสรณ์  วสันต์
2. นายทรงยศ  กองมณี
3. นางสาวศศิธร  เปรมปรี
 
1. นางสาวอัมรินทร์  พ่วงแพ
2. นางสาวทศพร  โนนวิเศษ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนวรจน์  วงศ์ศิลป์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขันอินทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 17 1. นายอรพร  กลิ่นนิล
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขันอินทร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอาริสา  จันทร์วิบูลย์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขันอินทร์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายปรัชญา  ก๊กเฮง
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขันอินทร์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  ยงฉาย
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขันอินทร์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจณิสตา  วัฒนาพิสุทธิ์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขันอินทร์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนวพัช  ทองเนื้อดี
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขันอินทร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกันตวิชญ์  เเละไหม
2. นายชัยณรงค์   อุทิรัมย์
3. นางสาวฑิฆัมพร  จันทอง
4. นายนิสสรณ์   อัคพิน
5. นายภูวรินทร์  เทพวรรณ
6. นายไพฑูรย์  พิมพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาพงศ์  เพชรปานกัน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
2. นางสาวกาญจนาพร  วิสิทธิ์
3. เด็กชายกุลชาติ  มะสมัน
4. นางสาวกุลธิดา  สุคำภา
5. นางสาวขนิษฐา  แสงจันทรสกุล
6. นางสาวจัณธาทิพย์  ทองประเสริฐ
7. นางสาวจิราพร  ธรรมกิตติพันธ์
8. นางสาวจิราภรณ์  สมการ
9. นางสาวชณันดา  ผลฤทธิ์
10. เด็กชายณวพล  จึงเจริญ
11. เด็กชายณัฐนนท์  ณุวรรณโน
12. นายณัฐพงษ์  ศรีจุมพล
13. นายณัฐพล  หมอนทอง
14. นางสาวณัฐมล  ชูจันทร์
15. นายธนภัทร  แป้นกลัด
16. นางสาวธันยวีร์  สงวนพันธ์
17. นายนพสิทธิ์  ภัทรสันติภูมิ
18. เด็กหญิงนวรจน์  วงษ์ศิลป์
19. เด็กหญิงนารีรัตน์  แหวนวงษ์
20. นางสาวประภาพร  พรมรักษ์
21. นายปรเมศวร์  บุญศรีทุม
22. นางสาวปาริตา  บูกา
23. เด็กหญิงพรทิพย์  บูรณ์รัตน์ธรรม
24. เด็กชายพรหมมินทร์  อุทิศธรรม
25. เด็กหญิงพัชริดา  บุญศรีทุม
26. นางสาวมารียาม  เขียวชะอุ่ม
27. นางสาววรรัตน์  โฆสิวัฒน์
28. นายวรายุส  เจริญจิตต์
29. นายวุฒิชัย  วิฑิตวิริยะกุล
30. นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริ
31. เด็กชายศิวัช  ปิ่นทอง
32. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ช้างขาว
33. นางสาวสุธิดา  หอมสนิท
34. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำยอด
35. นายอนุสรณ์พรหม  ภูกองชนะ
36. นางสาวอภิญญา  อาสนาทิพ
37. นางสาวอรนงค์  วรเนตร
38. นางสาวอัญพัชร์  พงษ์พิทยศิริ
39. เด็กชายเทพเทวัญ  ทองพันธ์
40. นายโฆษิต  แก้วลำ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
2. นายศักดิ์สมเนียร  ชูกำแพง
3. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
4. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
5. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
6. นางอมร  ราชบาฮัค
7. นางสาววาสนา  เหมาะชาติ
8. นางพัชรินทร์  หงษ์ทอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นายนพสิทธิ์  ภัทรสันติภูมิ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 14 1. นางสาวธันยวีร์  สงวนพันธ์
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายศุภณัฐ  อ่วมงามอาจ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวุฒิชัย  วิฑิตวิริยะกุล
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 57.67 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกนกพร  พังลำภู
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นาย พงศ์ภัค   เรืองฤาหาร
2. นายวุฒิชัย   วิฑิตวิริยะกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาพงศ์  เพชรปานกัน
2. นางณัฐธนันกรณ์  อมรภัคพงศ์