สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหลวง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวปาลิดา  คำหาญ
 
1. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 25 1. นางสาวกัลยา  บุญเสนอ
2. นายจิรายุส  สายฟ้า
3. นายอนุชา  ดวงแก้ว
 
1. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
2. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายชยุตพล  พันธ์เนตร
2. นางสาวณัฏฐา  ทิพคุณ
 
1. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
2. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายกณกานต์  หนูมา
 
1. นางสาววาสนา  เหมาะชาติ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26.5 เข้าร่วม 7 1. นายนพพร  อรุณรัตน์
 
1. นางสาววาสนา  เหมาะชาติ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงอนามิกา  ดำสำราญ
 
1. นางสาวนุชรี  ภูมิพัฒน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 26 1. นายชนาธิป  รุ่งอนุวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  เหมาะชาติ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 17 1. นายอรพร  กลิ่นนิล
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขันอินทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงอาริสา  จันทร์วิบูลย์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ขันอินทร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 57.67 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกนกพร  พังลำภู
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ