สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหลวง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 21 1. นางสาวชุติมา  ไกรสังข์
 
1. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 65 ทองแดง 22 1. นางสาวนริศรา  เธียรชาติสกุล
 
1. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 21 1. นางสาวณภัสสรณ์  วสันต์
2. นายทรงยศ  กองมณี
3. นางสาวศศิธร  เปรมปรี
 
1. นางสาวอัมรินทร์  พ่วงแพ
2. นางสาวทศพร  โนนวิเศษ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 12 1. นายศุภณัฐ  อ่วมงามอาจ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ