สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาหลวง สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปรมาภรณ์  ธรรมานุภาพ
 
1. นางสาวอรวรรณ  โพธิ์คำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
2. นางสาวกาญจนาพร  วิสิทธิ์
3. เด็กชายกุลชาติ  มะสมัน
4. นางสาวกุลธิดา  สุคำภา
5. นางสาวขนิษฐา  แสงจันทรสกุล
6. นางสาวจัณธาทิพย์  ทองประเสริฐ
7. นางสาวจิราพร  ธรรมกิตติพันธ์
8. นางสาวจิราภรณ์  สมการ
9. นางสาวชณันดา  ผลฤทธิ์
10. เด็กชายณวพล  จึงเจริญ
11. เด็กชายณัฐนนท์  ณุวรรณโน
12. นายณัฐพงษ์  ศรีจุมพล
13. นายณัฐพล  หมอนทอง
14. นางสาวณัฐมล  ชูจันทร์
15. นายธนภัทร  แป้นกลัด
16. นางสาวธันยวีร์  สงวนพันธ์
17. นายนพสิทธิ์  ภัทรสันติภูมิ
18. เด็กหญิงนวรจน์  วงษ์ศิลป์
19. เด็กหญิงนารีรัตน์  แหวนวงษ์
20. นางสาวประภาพร  พรมรักษ์
21. นายปรเมศวร์  บุญศรีทุม
22. นางสาวปาริตา  บูกา
23. เด็กหญิงพรทิพย์  บูรณ์รัตน์ธรรม
24. เด็กชายพรหมมินทร์  อุทิศธรรม
25. เด็กหญิงพัชริดา  บุญศรีทุม
26. นางสาวมารียาม  เขียวชะอุ่ม
27. นางสาววรรัตน์  โฆสิวัฒน์
28. นายวรายุส  เจริญจิตต์
29. นายวุฒิชัย  วิฑิตวิริยะกุล
30. นายศักดิ์สิทธิ์  ศิริ
31. เด็กชายศิวัช  ปิ่นทอง
32. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ช้างขาว
33. นางสาวสุธิดา  หอมสนิท
34. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำยอด
35. นายอนุสรณ์พรหม  ภูกองชนะ
36. นางสาวอภิญญา  อาสนาทิพ
37. นางสาวอรนงค์  วรเนตร
38. นางสาวอัญพัชร์  พงษ์พิทยศิริ
39. เด็กชายเทพเทวัญ  ทองพันธ์
40. นายโฆษิต  แก้วลำ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
2. นายศักดิ์สมเนียร  ชูกำแพง
3. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
4. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
5. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
6. นางอมร  ราชบาฮัค
7. นางสาววาสนา  เหมาะชาติ
8. นางพัชรินทร์  หงษ์ทอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นาย พงศ์ภัค   เรืองฤาหาร
2. นายวุฒิชัย   วิฑิตวิริยะกุล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาพงศ์  เพชรปานกัน
2. นางณัฐธนันกรณ์  อมรภัคพงศ์