สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนรีกานต์  พรรณโกมุท
2. เด็กหญิงวนิดา  แก้วศรี
3. เด็กหญิงเจนนิตา  ดาสันเทียะ
 
1. นางสาวน้ำฝน  แหวนเงิน
2. นางสาวสุภัทรา  ไชยดา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวรัตน์  กิตติโรจน์รัตนะ
2. นางสาวลดาวัลย์  ตอสูงเนิน
3. นางสาวศิริรัตน์  กิตติโรจน์รัตนะ
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงวาสนา  ลานอก
2. เด็กหญิงศิรดา  น้อยมี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนทำ
 
1. นางสาวสุภัทรา  ไชยดา
2. นางสาวน้ำฝน  แหวนเงิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 11 1. นายปัญญาพร  สุวรรณสาร
2. นายพิชิตชัย  เข็มพันธ์
3. นางสาวสมพร  สระแก้ว
 
1. นางสาวเพชรัตน์  คงคล้าย
2. นางสาววิมล  แสงนาค