สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 1. เด็กชายวัฒนพงษ์  เหมือนทองดี
 
1. นางสาวสัณห์ทยา  ปานมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 1. นางสาวชนัญธิดา  ช้อยเพ็ง
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายทศพร  มีพร
 
1. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปัทมพร  พลเดช
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายจักรพันธ์  คล้อยน้อย
 
1. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสุพัตรา  แสนสวาท
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงอารียา  เมืองโคตร
 
1. นายพงศ์ปุญญาวีร์  กล่ำดิษฐ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 20 1. นายพงษ์บดินทร์  คำแหงพล
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ส่องแสง
2. เด็กชายปัณณธร  ไร่สงวน
3. เด็กหญิงศุภัชญา  ตาติ๊ดแสง
 
1. นางสาวสัณห์ทยา  ปานมณี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 21 1. นางสาวทาริกา  ฝั้นแบน
2. นายปัญญาพร  สุวรรณสาร
3. นางสาวสมพร  สระแก้ว
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกษมา  ปินทสูต
2. เด็กหญิงณัชมน  อาจหาญ
 
1. นายพงศ์ปุญญาวีร์  กล่ำดิษฐ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวประภัสสร  เที่ยงคืน
2. นางสาวพิมพ์พิสาช์  วินทะชัย
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงแก้วเกสร  เรืองชมพู
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุดายงค์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 17 1. นายทักษ์ดนัย  จรัสรติกุล
 
1. นางสาวธัญวลัย  อติชาติ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เหล่าศรี
2. เด็กชายอภิรเดช  สราวุธจิรพงษ์
 
1. นายกรกฎ  จันทร์พงษ์
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุดายงค์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นายสรวิศ  อดิศักดิ์ฐิติกุล
2. นายสิทธิโชค  นุยลา
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นายกรกฎ  จันทร์พงษ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจีรนันท์ฺ  ปีกา
 
1. นางมยุรา  แสงสุวรรณ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 16 1. นายสหัสวรรษ  สุดดี
 
1. นางสาวธัญวลัย  อติชาติ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนรีกานต์  พรรณโกมุท
2. เด็กหญิงวนิดา  แก้วศรี
3. เด็กหญิงเจนนิตา  ดาสันเทียะ
 
1. นางสาวน้ำฝน  แหวนเงิน
2. นางสาวสุภัทรา  ไชยดา
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวรัตน์  กิตติโรจน์รัตนะ
2. นางสาวลดาวัลย์  ตอสูงเนิน
3. นางสาวศิริรัตน์  กิตติโรจน์รัตนะ
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงวาสนา  ลานอก
2. เด็กหญิงศิรดา  น้อยมี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนทำ
 
1. นางสาวสุภัทรา  ไชยดา
2. นางสาวน้ำฝน  แหวนเงิน
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 11 1. นายปัญญาพร  สุวรรณสาร
2. นายพิชิตชัย  เข็มพันธ์
3. นางสาวสมพร  สระแก้ว
 
1. นางสาวเพชรัตน์  คงคล้าย
2. นางสาววิมล  แสงนาค
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.33 ทอง 5 1. นายพิชิตชัย  เข็มพันธ์
 
1. นายวรชา  ยุกตานนท์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภาคภูมิ  ภาคมฤก
2. เด็กหญิงอรทัย  บุญแจ่ม
 
1. นางสาวธิชาพร  แก้วแสงแจ่ม
2. นายอัษฎา  อิ่มสุวรรณวิทยา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 44.2 เข้าร่วม 25 1. นายวัฒนพงษ์  ม่วงยิ้ม
2. นางสาวอำพร  อ่ำชัยภูมิ
 
1. นายอัษฎา  อิ่มสุวรรณวิทยา
2. นางสาวธิชาพร  แก้วแสงแจ่ม
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวกัลยาณี  ภู่ขาว
2. นางสาวจีรนันท์  กองคำ
3. นางสาวชลลดา  ซื่อสัจจา
4. นางสาวญาดา  คำดี
5. นางสาวณัฐธชา  อินทรสมบูรณ์
6. นางสาวณัฐริกา  นามณี
7. นางสาวทิพย์สุดา  เบ้านอก
8. นางสาวนฤมล  สีคล้อย
9. นางสาวประภัสสร  เที่ยงคืน
10. นางสาวพิมพ์พิสาข์  วินทะชัย
11. นางสาวศิริวรรณ  ออมสิน
12. นางสาวสุพัตครา  แสงสวาท
13. นางสาวสุมินตรา  บุญละออง
14. นายอติชาติ  มีแววแสง
15. นายอิศเรศ  โคตรมณี
 
1. นายธวัช  ไชยพิมพา
2. นางกุหลาบ  เจียมอุทิศศักดิ์
3. นายกฤษพร  กิตติสุนทร
4. นายสินชัย  อยู่แฉ่ง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงอริสรา  ทองทวี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 18 1. นางสาวชลลดา  ซื่อสัจจา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.3 เงิน 15 1. นางสาวชลลดา  ซื่อสัจจา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วสำโรง
2. เด็กหญิงณัชมน  อาจหาญ
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์  เปียบุญ
4. เด็กหญิงรัตนากร  ทุมมา
5. เด็กหญิงศิรินภา  ประเสริฐสังข์
6. เด็กหญิงอภิญญาณรัตน์  ทัศคูณ
7. เด็กหญิงอารียา  เมืองโคตร
8. เด็กหญิงแก้วเกสร  เรืองชมพู
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกานดา  แบขุนทด
2. นางสาวทาริกา  ฝั้นแบน
3. นางสาวศิริพร  แสงสุ่ม
4. นางสาวศิวพร  ศิริเมือง
5. นางสาวอรทิพย์  ยินดีรัมย์
6. นางสาวอำพร  ่อ่ำชัยภูมิ
7. นางสาวอินทิรา  แก้วแพง
8. นางสาวเอื้อย  ตาแสง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.01 ทอง 6 1. นางสาวญาดา  คำดี
 
1. นางสาวกิรณา  ตะเพียนทอง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.98 เงิน 13 1. นายก้องภพ  ประดิษฐากร
 
1. นางสาวกิรณา  ตะเพียนทอง
 
34 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 9 1. นางสาวจุฬารัตน์  อาจอุดร
2. นางสาวชุติกาญจน์  กาญจนจิตวิสุทธิ์
3. นางสาวปรารถนา  กองกวด
4. นางสาวศศิธร  ช่อพุ่ม
5. นางสาวเอมวลี  บุญเชิด
 
1. นางสาวกิรณา  ตะเพียนทอง
2. นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59.4 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนนทกร  ไคขุนทด
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  โยธารถ
3. เด็กหญิงศราธร  ไข่กลิ่น
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวนัทติยา  ทองลาย
2. นางสาวพิชชาภรณ์  แซ่ขวย
3. นางสาวภัทรภร  คำวิลาศ
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงยุวดี  ดวงจันทร์
2. เด็กหญิงศยามล  นามศักดิ์
3. เด็กหญิงอรทัย  บุญแจ่ม
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นางสาวสัณห์ทยา  ปานมณี
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลลดา  ซื่อสัจจา
2. นางสาวณัฐธชา  อินทรสมบูรณ์
3. นางสาวณัฐริกา  นามณี
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธันยมัย   สีพาเสน
2. เด็กชายปกมนตรี   ดีเที่ยง
 
1. นายปกมนตรี  ดีเที่ยง
2. นางสาวธันยมัย  สีพาเสน
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 1. เด็กชายจักรพันธ์  คล้อยน้อย
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  หมายมั่น
3. เด็กหญิงศิรินภา  ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงหยาดฟ้า  พวกอนันต์
5. เด็กหญิงอริสรา  ทองทวี
6. เด็กหญิงแก้วเกสร  เรืองชมพู
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรณุมาน
2. นางประณีต  จูจรูญ
3. นายกฤษพร  สุนทรกิติ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 5 1. นางสาวกัลยาณี  ภู่ขาว
2. นางสาวกานดา  แบขุนทด
3. นายชติพล  ประจวบสุข
4. นางสาวทิพย์สุดา  เบ้านอก
5. นางสาวพัณณิตา  เย็นฉ่ำ
6. นางสาวอินทิรา  แก้วแพง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรณุมาน
2. นางประณีต  จูจรูญ
3. นายกฤษพร  สุนทรกิติ
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 1. เด็กชายศิริลักษณ์  จันทรพิทักษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีคล้อย
3. เด็กหญิงอรอุมา  ประสิทธิ์ศักดิ์ศิริ
 
1. นางประณีต  จูจรูญ
2. นายกรกฎ  จันทร์พงษ์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 1. นางสาวนิภาพร  ยะพลหา
2. นางสาวศิริรัตน์  กิตติโรจน์รัตนะ
3. นางสาวสุภาพร  ศักดาวิชรักษ์
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุดายงค์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.2 ทอง 5 1. นางสาวชลลดา  ชื่อสัจจา
2. นางสาวณัฐริกา  นามณี
3. นายอริยศักดิ์  สีนวน
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรณุมาน
2. นางสาวธัญวลัย  อติชาติ
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แพงคำตา
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  โยธารถ
3. เด็กหญิงศราธร  ไข่กลิ่น
 
1. นางสาวธมนวรรณ  พลกล้า
2. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัคจิรา  นกเขา
2. นางสาวศิวพร  ศิริเมือง
3. นางสาวศุภาพิชญ์  จรัสรติกุล
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
2. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย