สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายทศพร  มีพร
 
1. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวปัทมพร  พลเดช
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 16 1. นางสาวสุพัตรา  แสนสวาท
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ส่องแสง
2. เด็กชายปัณณธร  ไร่สงวน
3. เด็กหญิงศุภัชญา  ตาติ๊ดแสง
 
1. นางสาวสัณห์ทยา  ปานมณี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 21 1. นางสาวทาริกา  ฝั้นแบน
2. นายปัญญาพร  สุวรรณสาร
3. นางสาวสมพร  สระแก้ว
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกษมา  ปินทสูต
2. เด็กหญิงณัชมน  อาจหาญ
 
1. นายพงศ์ปุญญาวีร์  กล่ำดิษฐ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวประภัสสร  เที่ยงคืน
2. นางสาวพิมพ์พิสาช์  วินทะชัย
 
1. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 1 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงแก้วเกสร  เรืองชมพู
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุดายงค์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 14.5 เข้าร่วม 17 1. นายทักษ์ดนัย  จรัสรติกุล
 
1. นางสาวธัญวลัย  อติชาติ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายภาณุพงษ์  เหล่าศรี
2. เด็กชายอภิรเดช  สราวุธจิรพงษ์
 
1. นายกรกฎ  จันทร์พงษ์
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุดายงค์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 4 1. นายสรวิศ  อดิศักดิ์ฐิติกุล
2. นายสิทธิโชค  นุยลา
 
1. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
2. นายกรกฎ  จันทร์พงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 6 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงจีรนันท์ฺ  ปีกา
 
1. นางมยุรา  แสงสุวรรณ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 16 1. นายสหัสวรรษ  สุดดี
 
1. นางสาวธัญวลัย  อติชาติ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 44.2 เข้าร่วม 25 1. นายวัฒนพงษ์  ม่วงยิ้ม
2. นางสาวอำพร  อ่ำชัยภูมิ
 
1. นายอัษฎา  อิ่มสุวรรณวิทยา
2. นางสาวธิชาพร  แก้วแสงแจ่ม
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 59.4 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายนนทกร  ไคขุนทด
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  โยธารถ
3. เด็กหญิงศราธร  ไข่กลิ่น
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ