สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 1. เด็กชายวัฒนพงษ์  เหมือนทองดี
 
1. นางสาวสัณห์ทยา  ปานมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 27 1. นางสาวชนัญธิดา  ช้อยเพ็ง
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนรีกานต์  พรรณโกมุท
2. เด็กหญิงวนิดา  แก้วศรี
3. เด็กหญิงเจนนิตา  ดาสันเทียะ
 
1. นางสาวน้ำฝน  แหวนเงิน
2. นางสาวสุภัทรา  ไชยดา
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 13 1. นางสาวนัทติยา  ทองลาย
2. นางสาวพิชชาภรณ์  แซ่ขวย
3. นางสาวภัทรภร  คำวิลาศ
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นางสาวอุมาพร  บัวศรี