สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 73 เงิน 24 1. เด็กหญิงอารียา  เมืองโคตร
 
1. นายพงศ์ปุญญาวีร์  กล่ำดิษฐ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.25 เงิน 12 1. เด็กหญิงวาสนา  ลานอก
2. เด็กหญิงศิรดา  น้อยมี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนทำ
 
1. นางสาวสุภัทรา  ไชยดา
2. นางสาวน้ำฝน  แหวนเงิน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 11 1. นายปัญญาพร  สุวรรณสาร
2. นายพิชิตชัย  เข็มพันธ์
3. นางสาวสมพร  สระแก้ว
 
1. นางสาวเพชรัตน์  คงคล้าย
2. นางสาววิมล  แสงนาค
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงอริสรา  ทองทวี
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 18 1. นางสาวชลลดา  ซื่อสัจจา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.3 เงิน 15 1. นางสาวชลลดา  ซื่อสัจจา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิริโชคสวัสดิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.98 เงิน 13 1. นายก้องภพ  ประดิษฐากร
 
1. นางสาวกิรณา  ตะเพียนทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 9 1. นางสาวจุฬารัตน์  อาจอุดร
2. นางสาวชุติกาญจน์  กาญจนจิตวิสุทธิ์
3. นางสาวปรารถนา  กองกวด
4. นางสาวศศิธร  ช่อพุ่ม
5. นางสาวเอมวลี  บุญเชิด
 
1. นางสาวกิรณา  ตะเพียนทอง
2. นางสาวพิชชุดา  น่วมนองบุญ