สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 1. เด็กชายจักรพันธ์  คล้อยน้อย
 
1. นางสาวณัฐพร  โคเลิศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 20 1. นายพงษ์บดินทร์  คำแหงพล
 
1. นางสาวอุมาพร  บัวศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวรัตน์  กิตติโรจน์รัตนะ
2. นางสาวลดาวัลย์  ตอสูงเนิน
3. นางสาวศิริรัตน์  กิตติโรจน์รัตนะ
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.33 ทอง 5 1. นายพิชิตชัย  เข็มพันธ์
 
1. นายวรชา  ยุกตานนท์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง 7 1. นางสาวกัลยาณี  ภู่ขาว
2. นางสาวจีรนันท์  กองคำ
3. นางสาวชลลดา  ซื่อสัจจา
4. นางสาวญาดา  คำดี
5. นางสาวณัฐธชา  อินทรสมบูรณ์
6. นางสาวณัฐริกา  นามณี
7. นางสาวทิพย์สุดา  เบ้านอก
8. นางสาวนฤมล  สีคล้อย
9. นางสาวประภัสสร  เที่ยงคืน
10. นางสาวพิมพ์พิสาข์  วินทะชัย
11. นางสาวศิริวรรณ  ออมสิน
12. นางสาวสุพัตครา  แสงสวาท
13. นางสาวสุมินตรา  บุญละออง
14. นายอติชาติ  มีแววแสง
15. นายอิศเรศ  โคตรมณี
 
1. นายธวัช  ไชยพิมพา
2. นางกุหลาบ  เจียมอุทิศศักดิ์
3. นายกฤษพร  กิตติสุนทร
4. นายสินชัย  อยู่แฉ่ง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.01 ทอง 6 1. นางสาวญาดา  คำดี
 
1. นางสาวกิรณา  ตะเพียนทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลลดา  ซื่อสัจจา
2. นางสาวณัฐธชา  อินทรสมบูรณ์
3. นางสาวณัฐริกา  นามณี
 
1. นางธมนวรรณ  พลกล้า
2. นายอดิศร  ขาวสะอาด
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 1. เด็กชายจักรพันธ์  คล้อยน้อย
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  หมายมั่น
3. เด็กหญิงศิรินภา  ประเสริฐสังข์
4. เด็กหญิงหยาดฟ้า  พวกอนันต์
5. เด็กหญิงอริสรา  ทองทวี
6. เด็กหญิงแก้วเกสร  เรืองชมพู
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรณุมาน
2. นางประณีต  จูจรูญ
3. นายกฤษพร  สุนทรกิติ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 5 1. นางสาวกัลยาณี  ภู่ขาว
2. นางสาวกานดา  แบขุนทด
3. นายชติพล  ประจวบสุข
4. นางสาวทิพย์สุดา  เบ้านอก
5. นางสาวพัณณิตา  เย็นฉ่ำ
6. นางสาวอินทิรา  แก้วแพง
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรณุมาน
2. นางประณีต  จูจรูญ
3. นายกฤษพร  สุนทรกิติ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 1. เด็กชายศิริลักษณ์  จันทรพิทักษ์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สีคล้อย
3. เด็กหญิงอรอุมา  ประสิทธิ์ศักดิ์ศิริ
 
1. นางประณีต  จูจรูญ
2. นายกรกฎ  จันทร์พงษ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 6 1. นางสาวนิภาพร  ยะพลหา
2. นางสาวศิริรัตน์  กิตติโรจน์รัตนะ
3. นางสาวสุภาพร  ศักดาวิชรักษ์
 
1. นางสาววิมล  แสงนาค
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  สุดายงค์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.2 ทอง 5 1. นางสาวชลลดา  ชื่อสัจจา
2. นางสาวณัฐริกา  นามณี
3. นายอริยศักดิ์  สีนวน
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เรณุมาน
2. นางสาวธัญวลัย  อติชาติ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  แพงคำตา
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  โยธารถ
3. เด็กหญิงศราธร  ไข่กลิ่น
 
1. นางสาวธมนวรรณ  พลกล้า
2. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภัคจิรา  นกเขา
2. นางสาวศิวพร  ศิริเมือง
3. นางสาวศุภาพิชญ์  จรัสรติกุล
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุใหญ่
2. นางสาวสรินนา  รักอนันตชัย