สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ”เน€เธ˜โ€”เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธŠเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.95 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายตรรกชานน์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงนวพร  ปฐมเอม
3. เด็กชายเจษฏากร  จันทราทิพย์
 
1. นางณัฏฐ์ญภา   โพธิวัฒน์ธนัต
2. นางแสงอรุณ  สง่าชาติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 5 1. นายธีรพล  สุริยาภณานนท์
2. นางสาวสุพิชญา  กลางบัว
3. นางสาวอัญชิษฐา  รอดขวัญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีรอด
2. นายวิทยา  เกริกศุกลวณิชย์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทวีพูน
2. เด็กหญิงญาณิศา  คงกตเวทิตา
3. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เมฆสกุลวงศ์
 
1. นางสาววันนา  กันหาพร
2. นางสาววรรณภรณ์  ทองจันทร์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดาลัด  ดอกมะลิ
2. นางสาวนภัสสร  พิสุทธิ์ธาราชัย
3. นางสาววรากร  มณีแสง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คำผา
2. นางสาววรรณภรณ์  ทองจันทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายพชรพล  ดนตรี
2. เด็กชายวรเมธ  ท่างกูล
3. เด็กชายศุุภณัฐ  สุราภา
 
1. นางแสงอรุณ  สง่าชาติ
2. นางอุมาพร  เจียรวัฒนาวิทย์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  อัศวอารีกุล
2. นางสาวฐิฏวรรณ  วรดิถี
3. นางสาวนภัสสร  ประสูตร์
 
1. นางอรวลัญซ์  ผ่องบุรุษ
2. นายศุภกร  ผันผล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หันตุลา
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  หิรัญอร
3. เด็กหญิงสรวีย์  ทัพสุริย์
 
1. นางสาวจิระ  ดีช่วย
2. นางสาวศิริพร  เพิ่มขึ้น
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 7 1. นางสาวกุลจิรา  มีศรี
2. นางสาวภาณุมาศ  สาทิพย์จันทร์
3. นางสาวโบ  เหลืองอรุณ
 
1. นางอรวลัญซ์  ผ่องบุรุษ
2. นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวราชัย  สถินท์
2. เด็กหญิงไข่มุก  ธรรมชาติ
 
1. นางสุดารัตน์  ณัฐฏ์มีบุญ
2. นางสาววันนา  กันหาพร
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 9 1. นายปัณณวิชญ์  มิ่งมาลัยรักษ์
2. นายภานุวัฒน์  มีศิริ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คำผา
2. นายศุภกร  ผันผล
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 9.73 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายฐากูร  บุญสีสุข
2. เด็กชายรุ่งภพ  หงษ์อินทร์
 
1. นายจิตรกร  รัตนพันธ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 31.41 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทรัพย์ไหลมา
2. เด็กชายศรุติพงศ์  ศุภกิจธนาพัฒน์
 
1. นายจิตรกร  รัตนพันธ์