สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรรณภัสษา  ฉิมเอนก
 
1. นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวปวันรัตน์   พูลโต
 
1. นายวิทวัฒน์   คำทุย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสรัญญา  อินทรวงษ์ศรี
 
1. นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 29 1. นางสาวปวรวรรณ   คุณากรสิริรักษ์
 
1. นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิธร   หริ่มยิ่ง
 
1. นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณฤดี   พ่วงทองคำ
 
1. นางสาวอัญชสา   ยิ้มถนอม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงธนัชนันท์  แสงแก้ว
 
1. นายอาทิตย์  จิตรมั่น
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวกอบทอง  ว่องไว
 
1. นางศิริพร  มังกรแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พวงบุตร
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงวดีมน  รุ่งนาค
 
1. นายฮาดี  บินดู่เหล็ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 21 1. นางสาวปณาลี   ซิ้มเจริญ
2. นางสาวพรผกา  เลิศสุข
3. นางสาวอนัญญา  รุ่งจารุทิพย์
 
1. นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาปวีร์  อิสระวิทยะชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชมพู  มิ่งขวัญ
 
1. นางทานตะวัน  ศิรินพ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวลลิตา  มังคลาวุฒิ
2. นางสาวศศิธร  อยู่เจริญ
 
1. นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายตรรกชานน์  แซ่ลี้
 
1. นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20.5 เข้าร่วม 10 1. นายชาญศักดิ์  แดงมณี
 
1. นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจารุกิตติ์  ปริพัฒน์เจริญ
2. นายติณณภพ  พันธุ์ทอง
3. นายภัทรภณ  พรหมศรี
 
1. นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล
2. นางภวรัตน  ภัทรผลพูล
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  ตั้งวัจนะโยบาย
 
1. นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 23 1. นายขจรเกียรติ์  จิตรธรรม
 
1. นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.95 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายตรรกชานน์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงนวพร  ปฐมเอม
3. เด็กชายเจษฏากร  จันทราทิพย์
 
1. นางณัฏฐ์ญภา   โพธิวัฒน์ธนัต
2. นางแสงอรุณ  สง่าชาติ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 5 1. นายธีรพล  สุริยาภณานนท์
2. นางสาวสุพิชญา  กลางบัว
3. นางสาวอัญชิษฐา  รอดขวัญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีรอด
2. นายวิทยา  เกริกศุกลวณิชย์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทวีพูน
2. เด็กหญิงญาณิศา  คงกตเวทิตา
3. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เมฆสกุลวงศ์
 
1. นางสาววันนา  กันหาพร
2. นางสาววรรณภรณ์  ทองจันทร์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดาลัด  ดอกมะลิ
2. นางสาวนภัสสร  พิสุทธิ์ธาราชัย
3. นางสาววรากร  มณีแสง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คำผา
2. นางสาววรรณภรณ์  ทองจันทร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายพชรพล  ดนตรี
2. เด็กชายวรเมธ  ท่างกูล
3. เด็กชายศุุภณัฐ  สุราภา
 
1. นางแสงอรุณ  สง่าชาติ
2. นางอุมาพร  เจียรวัฒนาวิทย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  อัศวอารีกุล
2. นางสาวฐิฏวรรณ  วรดิถี
3. นางสาวนภัสสร  ประสูตร์
 
1. นางอรวลัญซ์  ผ่องบุรุษ
2. นายศุภกร  ผันผล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หันตุลา
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  หิรัญอร
3. เด็กหญิงสรวีย์  ทัพสุริย์
 
1. นางสาวจิระ  ดีช่วย
2. นางสาวศิริพร  เพิ่มขึ้น
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 7 1. นางสาวกุลจิรา  มีศรี
2. นางสาวภาณุมาศ  สาทิพย์จันทร์
3. นางสาวโบ  เหลืองอรุณ
 
1. นางอรวลัญซ์  ผ่องบุรุษ
2. นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวราชัย  สถินท์
2. เด็กหญิงไข่มุก  ธรรมชาติ
 
1. นางสุดารัตน์  ณัฐฏ์มีบุญ
2. นางสาววันนา  กันหาพร
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 9 1. นายปัณณวิชญ์  มิ่งมาลัยรักษ์
2. นายภานุวัฒน์  มีศิริ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คำผา
2. นายศุภกร  ผันผล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 9.73 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายฐากูร  บุญสีสุข
2. เด็กชายรุ่งภพ  หงษ์อินทร์
 
1. นายจิตรกร  รัตนพันธ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 31.41 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทรัพย์ไหลมา
2. เด็กชายศรุติพงศ์  ศุภกิจธนาพัฒน์
 
1. นายจิตรกร  รัตนพันธ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.43 ทอง 8 1. เด็กหญิงพันธภา  ภูพันนา
2. เด็กหญิงยลลดา  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รุ่งเจริญ
4. เด็กชายสรชัย  เล่าทรัพย์
5. เด็กหญิงโสภิตา  จันทะนัด
 
1. นางพิมนิภา  เกียรติธนโชติกุล
2. นางวันเพ็ญ  มีคำแสน
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรมงคล  ครุฑแสง
2. นางสาวรมิตา  ปานออ
3. นางสาววนิดา  ทาเงิน
4. นางสาวสุกัญญา  แก้วสว่าง
5. นางสาวเบ็ญจพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  มีคำแสน
2. นางพิมพ์นิภา  เกียรติธนโชติกุล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริฉัตต์  กิตติพรพิบูลย์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงรสิกา  ไตรทิพย์วิทยากร
4. เด็กหญิงวดีมน  รุ่งนาค
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองปิ่น
 
1. นางสาวเกวลิน  อังคณากร
2. นางสาวปาฏลีย์  เศวตพงศ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 70.66 เงิน 6 1. นางสาวจิรัชญา  เลิศพิทยภูมิ
2. นางสาวชัญญา  ประชากริช
3. นางสาวภาษิตา  พิชิตชนะชัย
4. นางสาวลิตินนท์  ม่วงเกลี้ยง
5. นางสาวสว่างวงศ์  คงทองประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภกฤตา  หงษ์ทอง
2. นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัดชากร  เรืองขจร
2. นางสาวณฤดี  พ่วงทองคำ
3. นางสาวณัฐธิพร  สอาดดี
4. นางสาวธมลวรรณ  กะตะโท
5. นางสาวปิยะบุตร  เมณฑ์กูล
 
1. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
2. นางไพพร  ดีบาง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.99 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองแน่นสิรินันท์
2. เด็กหญิงกัลยกร  สีโทพุด
3. เด็กหญิงจิดาภา  กุลธนภักดี
4. เด็กหญิงชญาดา  สืบพาณิช
5. เด็กชายชัชนันท์  จันแปงเงิน
6. เด็กหญิงชัญญาพร  ผลตระกูล
7. เด็กหญิงญาณิศา  สุรวิริยาการ
8. เด็กชายนฤพล  ศรีเพียชัย
9. เด็กหญิงปุณยวีร์  พรสินธนพงศ์
10. เด็กหญิงภัทรสุดา  สันติภาษ
11. เด็กหญิงภัสส์พิชชา  นิลเดชานันท์
12. เด็กหญิงมงคลสิณี  โรจน์สมสกุล
13. เด็กหญิงมนฤดี  สกุลทิพย์ภักดี
14. เด็กหญิงอชิรญา  คำหอม
15. เด็กหญิงอชิรญา  วิถีจรูญ
16. เด็กหญิงอติวัณณ์  ปรีชา
17. เด็กชายอัศม์กร  บัวแตง
18. เด็กหญิงอาทิตยา  คุ้มโภคา
19. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ศรีประยูรณะกูล
20. เด็กหญิงโชติกาญจ์  สมบูรณ์ผล
 
1. นางสาวขนิษฐา  เพิ่มพร
2. นางสาวนาตยา  สุกจั่น
3. นางสาวสุนิสา  อยู่คชลักษณ์
4. นางสาวปาฏลีย์  เศวตพงศ์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรเมธ  ด้วงนิล
2. นางสาวชนมพร  โพธิ์ศรีทอง
3. นายชาคริต  บุญชัย
4. นายธนกร  รอดทองตัน
5. นายธนดล  ท่วมสุข
6. นายธนพนต์  เหลืองเกรียงไกร
7. นายนายพรภวิษย์  รอดขวัญ
8. นายปุริม  จีนย่าม
9. นายพรธันวาค์  สังศิลลา
10. นายภูริเดช  ทองสุวรรณ
11. นายรัชชานนท์  ชุนนิตินันท์
12. นายวรภัธรญ์  ดวงพัตรา
13. นายวิทยา  เถลิงเกียรติ
14. นายศิรปกรณ์  จิตร์แหง
15. นายสนทรรศ  วิริยมาโน
16. นายสารัช  พระเอี้ยง
17. นายสุกฤษฎิ์  ลีลากรกิจ
18. นางสาวสุทัตตา  พุทธบุญ
19. นายสุรเดช  คำนิล
20. นายเมธา  บัวอรุณ
 
1. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
2. นายสุจินดา  คล้ายขำ
3. นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี
4. นางสาวนาตยา  สุกจั่น
5. นายนิวัตร  ตันไพศาล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงนิทาน  ประสานแสง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กลับสกุล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.97 ทอง 12 1. นางสาวนารดา  ศิริบุญญะสุข
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 10 1. เด็กชายพรเทพ  ทรงสง่า
2. เด็กหญิงภัทธราพรฐ์  ดวงพัตรา
 
1. นางนงนุช  ลิ่วพันธ์พงศ์
2. นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.6 เงิน 13 1. นางสาวภัทรนันท์  คำศิรินันท์
2. นายภูริเดช   ทองสุวรรณ
 
1. นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์
2. นางนงนุช  ลิ่วพันธ์พงศ์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 75.6 เงิน 5 1. นางสาวขวัญเรือน  แสนสุข
2. เด็กหญิงปาณิศา  คีรีลักษณ์
3. เด็กหญิงปาวรรณภรณ์  รัชต์นรหิรัญ
4. นางสาวภัทรวดี  เหมือนโพธิ์
5. เด็กหญิงมณิสรากร  แว่นภานุพงศ์
6. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พิมพ์ตระการ
7. เด็กชายศรายุทธ  หมีป่า
8. เด็กหญิงศิครินทร์  บำรุงพืช
9. เด็กหญิงสิริกร  ศรีแม้นม่วง
10. เด็กหญิงอารียา  ริพลทา
 
1. นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่
2. นายพุทธัย  เพื่อรอดวงษ์
3. นางจรุงพร  มิ่งสมร
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณธิมาศ  เดือนทองสุข
2. เด็กหญิงสุพัชชา  สืบสหการ
 
1. นางสาวชุลีพร  เนืองศรี
2. นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวณัฐชนก  เสริมแสนยาวณิช
2. นางสาวพรผกา  เลิศสุข
 
1. นางสาวชุลีพร  เนืองศรี
2. นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แจ้งกระจ่าง
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 18 1. นางสาวชญานิศ  รังสีเลิศ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  พิศเจริญ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศรวัศยา  วงศ์สง่า
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวาสนา  ตานาม
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวอนันดา  พันธุ์วิเชียร
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาริกา  กำเหนิดแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรชนก  บุญวงศ์วิวัฒน์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงภณิตา  โฉมมณี
2. เด็กหญิงสาริน  วัฒนลักขี
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายปวีณ  คงไชย
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายเมธาพนธ์  เกิดอ่าแพง
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทร์กลั่น
2. เด็กชายศราวุธ  สุวรรณพิมล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยมา
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิชากรณ์  แป๊ะตะเภา
2. นายภูวศักดิ์  ชลมุกข์
3. นายเชาวนันท์  เปรมฤทธิ์
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนภัสรพี  สุดใจ
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  รังผึ้ง
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววนิชยา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวเบ็ญจพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตภัค  เมืิองทอง
2. เด็กชายธารา  สว่างศรี
3. นายปฏิพล  อุดมพืช
4. นางสาววารี  บุนนาค
5. เด็กชายศุภเศรษฐ์  หมื่นสายญาติ
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายชยุตพงศ์  รัตนรักษ์
2. นายชัชวาลย์  ง.ประเสริฐสกุล
3. นายชาญศักดิ์  แดงมณี
4. นายปริญญา  สุขคง
5. นายปิยชาติ  ประดับมุข
6. นายสิรวิชญ์  อรรคอุดม
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ครุฑแสง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 12 1. นายธนานนท์  ชาวโพงพาง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐชา  แตงเล็ก
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นางสาวกันต์ฤทัย  โสไกร
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ครุฑแสง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายธนานนท์  ชาวโพงพาง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐชา  แตงเล็ก
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 4 1. เด็กชายสรชัช  เล่าทรัพย์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทักษ์  ทัพสุรีย์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 6 1. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ครุฑแสง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.3 เงิน 7 1. นายธนานนท์  ชาวโพงพาง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 74.33 เงิน 11 1. นางสาวกานรัตน์  กองแก้ว
2. นายจิรพัฒน์  เปรมศรี
3. นายชิษณุชา  อิทธิฤทธิ์ไพศาล
4. นางสาวนุศรา  ทองเรืองทวีกุล
5. เด็กชายสิปปกร  รินทศักดิ์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  อินทร์แปลง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  วิไล
3. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  รัชตารมย์
4. เด็กหญิงณัฐกวิน  มีศิริ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทาปัญญา
6. เด็กหญิงธิดาริน  สนเจียม
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  เจดีย์โน
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หนันอ้าย
 
1. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
2. นางนิภา  ติยะพจนพรกุล
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชิษณุชา  พิมพา
2. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
3. นางสาวพิชามณชุ์  รตนาเสนีย์
4. นางสาวภัทรวดี  กำหอม
5. นางสาวมัฏสิกาญจน์  ทอรี
6. นางสาวรุ่งระวี  ช้างน้อย
7. นางสาวอมิตา  โตมอญ
8. นางสาวอัญชลีพร  สร้อยเซียน
 
1. นางนิภา  ติยะพจนพรกุล
2. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฉันชนก  หลีเกษม
2. เด็กหญิงชฎารัตน์  อินทร์แปลง
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  วิไล
4. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  รัชตารมย์
5. เด็กหญิงณัฐกวิน  มีศิริ
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทาปัญญา
7. เด็กหญิงธิดาริน  สนเจียม
8. เด็กหญิงนรชิตา  ศรีอำพร
9. เด็กหญิงนิศารัตน์  เจดีย์โน
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  เอื้ออวยชัย
11. เด็กหญิงพรนับพัน  พรมนอก
 
1. นางนิภา  ติยะพจนพรกุล
2. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิดาภา  พิมทอง
2. นางสาวชนาภัทร  ปั้นกิจดี
3. นางสาวธัญณศิญาพร  เลิศปวีรัตน์
4. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
5. นางสาวพรรณพฤกษา  โตพูล
6. นางสาวมัฏสิกาญจน์  ทอรี
7. นางสาววนิดา  พาเงิน
8. นางสาวสุรัตนวดี  มีสมบูรณ์
9. นางสาวอมิตา  โตมอญ
10. นางสาวอัญชลีพร  สร้อยเซียน
 
1. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
2. นางนิภา  ติยะพจนพรกุล
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  ศรีเวียงยา
 
1. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.65 เงิน 4 1. เด็กหญิงสลิลรัชต์  นิลเดชานันท์
 
1. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธีราพร  เพลัย
 
1. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์
 
87 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 1. นายกฤษกร  กลั่นจินดาดี
2. นายทักษ์  ทัพสุริย์
3. นางสาวพิชชาพร  กุฑาพันธ์
4. นายองค์กร  เขียววิชัย
5. นางสาวอตินุช  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์
2. นางสาวซู่หลิน  หวู
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรันตร์  โพธิทะโสม
2. เด็กชายชานนท์  มูลต้น
3. เด็กชายพิชิตโชค  เหล่าบุญมี
4. เด็กชายภัคคง  อัศวล้ำเลิศไพบูลย์
5. เด็กชายรติพงษ์  ฉายทองคำ
6. เด็กชายรัฐธีร์  มิ่งมาลัยรักษ์
7. เด็กชายศุภวิชญ์  หยุดกลาง
8. เด็กชายอนุวัฒน์  จริมา
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
3. นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 77.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤติภาส  ชิโนรักษ์
2. นายธนภัทร  รื่นฤทัย
3. นายธนานนท์  ชาวโพงพาง
4. นายปนพ  เอี่ยมลือนาม
5. นางสาวปริญา  รักษาศรี
6. นายเรืองศักดิ์  แพงพา
 
1. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
2. นายจิตรกร  รัตนพันธ์
3. นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิณัฐตา  ปาละสิงห์
2. นางสาวจิดาภา  พิมทอง
3. นางสาวชุติกานต์   เลิศประพฤติ
4. นายทินกร  ศรีหาตา
5. นายธิติกานต์  เลิศประพฤติ
6. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
7. นางสาวนัชชา  ตุรงคินานนท์
8. นางสาวมัฏสิกาญจน์  ทอรี
9. นางสาวสหฤทัย  สื่อเฉย
10. นางสาวสิริยากร  แสงสมพร
 
1. นายฮาดี  บินดู่เหล็ม
2. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
3. นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.99 เงิน 5 1. นางสาวชุลีกร  ไกรประวี
2. นางสาวบุษยมาส  วรรณโชติ
3. นางสาวมินทร์ลดา  สะเดา
4. นางสาวศาตนันท์  สุวรรณสันติสุข
5. นางสาวเสาวนีย์  รัตนวรรณี
 
1. นางนริสา  พัฒนรัฐ
2. นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญโพธิ์
2. เด็กหญิงชุติกานต์  ถนนนอก
3. นางสาวพริมา  พิพิธพงษ์
 
1. นางพัชรี  บุญโพธิ์
2. นางฐานิต  สุขสนาน
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวรัตน์  เกตุสะอาด
2. นางสาวนิสา  ขะมะรัตน์
3. นางสาวรัตนา  กมลศัลย์
 
1. นางฐานิต  สุขสนาน
2. นางพัชรี  บุญโพธิ์
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  เงินประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิรัลยุพา  รัตนสกุลดิลก
3. เด็กหญิงเอริตา  บรรหาร
 
1. นางพัชรี  บุญโพธิ์
2. นางฐานิต  สุขสนาน
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรณิศ  ศุภสกุล
2. นางสาวชยาภรณ์  บุญเศษฐ
3. นางสาวอภัสนันท์  เอี่ยมธนาวงศ์
 
1. นางฐานิต  สุขสนาน
2. นางพัชรี  บุญโพธิ์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทธิรา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงเมธาณี  ธวัชผ่องศรี
 
1. นางสาวพรรณธิดา  มิตตัสสะ
2. นางสาวกมลชนก  โฉมทัพ
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงรมณ  นามเสนา
2. เด็กหญิงสโรชา   กนกทรัพย์
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นายรวิ  แจ่มพินิจ
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์   หงษ์ทอง
2. นางสาวชัดชากร  เรืองขจร
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นายรวิ  แจ่มพินิจ
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐชา   ตรุวรรณ์
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า   นิ่มนุช
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นางสาวพรรณธิดา   มิตตัสสะ
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวขวัญกมล  เปลี่ยนกลีบ
2. นางสาวศศิธร  สุขไมตรี
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นางสาวกมลชนก  โฉมทัพ
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายณัฎฐกิตติ์   ขอนทอง
2. เด็กหญิงอภัสนันท์   จึงสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายสพล  สาระสุทธิ
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชญานิน  เอกธนานันท์
2. เด็กชายพลากร  ระดาฤทธิ์
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  อัศวอารีกุล
2. นายนรกมล  ศิลวัฒนาวงศ์
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายกฤติกร   ล้อจิตติกุล
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนลินพร  กลิ่นระรวย
2. นายวิศรุต  ไม้กร่าง
 
1. นายกฤติกร   ล้อจิตติกุล
2. นางสาวสุลาวัลย์   บุริจันทร์
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 4 1. นางสาวฌานิกา   ศรีเหลือง
2. นางสาวปณิดา  ศศิวิมลพิชญ์
 
1. นายประเสริฐ   อภิวงค์
2. นางอิสรีย์  เฟื่องกาญจน์
 
106 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา   สมพงษ์
2. เด็กหญิงพรธิรา   ธีระวรวงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชลัย   ศรีจอมขวัญ
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นายรวิ  แจ่มพินิจ
 
107 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชามา  ผลดี
2. นางสาวฌานิกา   ศรีเหลือง
3. นางสาวปณิดา   ศศิวิมลพิชญ์
 
1. นายประเสริฐ   อภิวงค์
2. นางอิสรีย์   เฟื่องกาญจน์
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายกฤษณะ   ชันแสง
2. นายเสกสรร  มะโนบุตร
 
1. นายศิวารุจ   เลขะศิริ
2. นายสพล  สาระสุทธิ
 
109 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐิดา  บำรุงพืช
2. นายวรระชัย  ลี่แตง
3. นางสาวสุทธิดา  ลีลางามตระกูล
 
1. นายสพล  สาระสุทธิ
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
110 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตพล   เหรียญประยูร
2. เด็กชายธนวินท์   ธรรมธารา
3. เด็กชายธารินทร์   แซ่อึ้ง
 
1. นายธนะกิจ   รุ่งโรจน์
2. นายวิทวัส  คงฉนวน
 
111 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรา   ซาลวาลา
2. นายชวกร  สกุลนูน
3. นายภาณุพงศ์   เอี้ยงชะอุ่ม
 
1. นายธนะกิจ   รุ่งโรจน์
2. นายกฤติกร   ล้อจิตติกุล
 
112 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฑิฏฐิฏา   ศิรินพ
2. นางสาวณัฐธิพร   สอาดดี
3. นางสาวปิยะบุตร   เมณฑ์กูล
 
1. นายประเสริฐ   อภิวงค์
2. นางอิสรีย์   เฟื่องกาญจน์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่วยคง
2. เด็กหญิงนภสร  มั่นศีลวัตร
3. นางสาวสุดารัตน์  บุญธรรม
 
1. นางสุวรรณ์  น้าประทานสุข
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายจักรพันธุ์  จันทร์วงเดือน
2. เด็กหญิงมธุริน  บุญเฉลย
3. เด็กหญิงวรารัตน์  วิภูศิริ
 
1. นางธาณี  รัตนพันธ์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.2 ทอง 10 1. นายกฤษฎา  พรหมเศรณี
2. นายกิตติศักดิ์  จินโจ
3. นายวสุ  รำพึงจิตร
 
1. นายนิทัศน์  สกุลคล้อย
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปารดี  ฤิทธิบรรจง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  โทสุวรรณ
3. เด็กหญิงโอภาพร  พูลเกิด
 
1. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  โสภณสิริ
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริอาภานนท์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ม่วงทวี
 
1. นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม
2. นางธาณี  รัตนพันธ์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตารีย์  ตันติชยานันท์
2. นายพรภวิษย์  รอดขวัญ
3. นางสาววัลลภา  เกตุพร
 
1. นางมาลี  เอี่ยมพริ้ง