สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 29 1. นางสาวปวรวรรณ   คุณากรสิริรักษ์
 
1. นางสาวรัชพร  วิทยประพัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 21 1. นางสาวปณาลี   ซิ้มเจริญ
2. นางสาวพรผกา  เลิศสุข
3. นางสาวอนัญญา  รุ่งจารุทิพย์
 
1. นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวลลิตา  มังคลาวุฒิ
2. นางสาวศศิธร  อยู่เจริญ
 
1. นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายตรรกชานน์  แซ่ลี้
 
1. นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 20.5 เข้าร่วม 10 1. นายชาญศักดิ์  แดงมณี
 
1. นายเจนณรงค์  อร่ามรัตนชัย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  ตั้งวัจนะโยบาย
 
1. นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 23 1. นายขจรเกียรติ์  จิตรธรรม
 
1. นางรัตนา  พฤกษาปัญญะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54.95 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายตรรกชานน์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงนวพร  ปฐมเอม
3. เด็กชายเจษฏากร  จันทราทิพย์
 
1. นางณัฏฐ์ญภา   โพธิวัฒน์ธนัต
2. นางแสงอรุณ  สง่าชาติ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53.5 เข้าร่วม 5 1. นายธีรพล  สุริยาภณานนท์
2. นางสาวสุพิชญา  กลางบัว
3. นางสาวอัญชิษฐา  รอดขวัญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  ศรีรอด
2. นายวิทยา  เกริกศุกลวณิชย์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 9.73 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายฐากูร  บุญสีสุข
2. เด็กชายรุ่งภพ  หงษ์อินทร์
 
1. นายจิตรกร  รัตนพันธ์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 31.41 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายณัฐภัทร  ทรัพย์ไหลมา
2. เด็กชายศรุติพงศ์  ศุภกิจธนาพัฒน์
 
1. นายจิตรกร  รัตนพันธ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 18 1. นางสาวชญานิศ  รังสีเลิศ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงวาสนา  ตานาม
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายณัฎฐกิตติ์   ขอนทอง
2. เด็กหญิงอภัสนันท์   จึงสวัสดิ์
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายสพล  สาระสุทธิ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 4 1. นางสาวฌานิกา   ศรีเหลือง
2. นางสาวปณิดา  ศศิวิมลพิชญ์
 
1. นายประเสริฐ   อภิวงค์
2. นางอิสรีย์  เฟื่องกาญจน์