สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสรัญญา  อินทรวงษ์ศรี
 
1. นางจันทร์เจ้า  เถียรทวี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายพชรพล  ดนตรี
2. เด็กชายวรเมธ  ท่างกูล
3. เด็กชายศุุภณัฐ  สุราภา
 
1. นางแสงอรุณ  สง่าชาติ
2. นางอุมาพร  เจียรวัฒนาวิทย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายปวีณ  คงไชย
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 4 1. เด็กชายสรชัช  เล่าทรัพย์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  ศรีเวียงยา
 
1. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญโพธิ์
2. เด็กหญิงชุติกานต์  ถนนนอก
3. นางสาวพริมา  พิพิธพงษ์
 
1. นางพัชรี  บุญโพธิ์
2. นางฐานิต  สุขสนาน
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงรมณ  นามเสนา
2. เด็กหญิงสโรชา   กนกทรัพย์
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นายรวิ  แจ่มพินิจ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐชา   ตรุวรรณ์
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า   นิ่มนุช
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นางสาวพรรณธิดา   มิตตัสสะ
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 6 1. นางสาวขวัญกมล  เปลี่ยนกลีบ
2. นางสาวศศิธร  สุขไมตรี
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นางสาวกมลชนก  โฉมทัพ