สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 10 1. นางสาวปวันรัตน์   พูลโต
 
1. นายวิทวัฒน์   คำทุย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณฤดี   พ่วงทองคำ
 
1. นางสาวอัญชสา   ยิ้มถนอม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  พวงบุตร
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงวดีมน  รุ่งนาค
 
1. นายฮาดี  บินดู่เหล็ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญาปวีร์  อิสระวิทยะชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชมพู  มิ่งขวัญ
 
1. นางทานตะวัน  ศิรินพ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 10 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  หันตุลา
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  หิรัญอร
3. เด็กหญิงสรวีย์  ทัพสุริย์
 
1. นางสาวจิระ  ดีช่วย
2. นางสาวศิริพร  เพิ่มขึ้น
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 9 1. นายปัณณวิชญ์  มิ่งมาลัยรักษ์
2. นายภานุวัฒน์  มีศิริ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คำผา
2. นายศุภกร  ผันผล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 70.66 เงิน 6 1. นางสาวจิรัชญา  เลิศพิทยภูมิ
2. นางสาวชัญญา  ประชากริช
3. นางสาวภาษิตา  พิชิตชนะชัย
4. นางสาวลิตินนท์  ม่วงเกลี้ยง
5. นางสาวสว่างวงศ์  คงทองประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภกฤตา  หงษ์ทอง
2. นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 77.99 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทองแน่นสิรินันท์
2. เด็กหญิงกัลยกร  สีโทพุด
3. เด็กหญิงจิดาภา  กุลธนภักดี
4. เด็กหญิงชญาดา  สืบพาณิช
5. เด็กชายชัชนันท์  จันแปงเงิน
6. เด็กหญิงชัญญาพร  ผลตระกูล
7. เด็กหญิงญาณิศา  สุรวิริยาการ
8. เด็กชายนฤพล  ศรีเพียชัย
9. เด็กหญิงปุณยวีร์  พรสินธนพงศ์
10. เด็กหญิงภัทรสุดา  สันติภาษ
11. เด็กหญิงภัสส์พิชชา  นิลเดชานันท์
12. เด็กหญิงมงคลสิณี  โรจน์สมสกุล
13. เด็กหญิงมนฤดี  สกุลทิพย์ภักดี
14. เด็กหญิงอชิรญา  คำหอม
15. เด็กหญิงอชิรญา  วิถีจรูญ
16. เด็กหญิงอติวัณณ์  ปรีชา
17. เด็กชายอัศม์กร  บัวแตง
18. เด็กหญิงอาทิตยา  คุ้มโภคา
19. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ศรีประยูรณะกูล
20. เด็กหญิงโชติกาญจ์  สมบูรณ์ผล
 
1. นางสาวขนิษฐา  เพิ่มพร
2. นางสาวนาตยา  สุกจั่น
3. นางสาวสุนิสา  อยู่คชลักษณ์
4. นางสาวปาฏลีย์  เศวตพงศ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.6 เงิน 13 1. นางสาวภัทรนันท์  คำศิรินันท์
2. นายภูริเดช   ทองสุวรรณ
 
1. นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์
2. นางนงนุช  ลิ่วพันธ์พงศ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 75.6 เงิน 5 1. นางสาวขวัญเรือน  แสนสุข
2. เด็กหญิงปาณิศา  คีรีลักษณ์
3. เด็กหญิงปาวรรณภรณ์  รัชต์นรหิรัญ
4. นางสาวภัทรวดี  เหมือนโพธิ์
5. เด็กหญิงมณิสรากร  แว่นภานุพงศ์
6. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พิมพ์ตระการ
7. เด็กชายศรายุทธ  หมีป่า
8. เด็กหญิงศิครินทร์  บำรุงพืช
9. เด็กหญิงสิริกร  ศรีแม้นม่วง
10. เด็กหญิงอารียา  ริพลทา
 
1. นางสาวประภารัตน์  อรุณภู่
2. นายพุทธัย  เพื่อรอดวงษ์
3. นางจรุงพร  มิ่งสมร
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณธิมาศ  เดือนทองสุข
2. เด็กหญิงสุพัชชา  สืบสหการ
 
1. นางสาวชุลีพร  เนืองศรี
2. นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวณัฐชนก  เสริมแสนยาวณิช
2. นางสาวพรผกา  เลิศสุข
 
1. นางสาวชุลีพร  เนืองศรี
2. นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แจ้งกระจ่าง
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  พิศเจริญ
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวอนันดา  พันธุ์วิเชียร
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงภณิตา  โฉมมณี
2. เด็กหญิงสาริน  วัฒนลักขี
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายเมธาพนธ์  เกิดอ่าแพง
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนภัสรพี  สุดใจ
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวเบ็ญจพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ครุฑแสง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 12 1. นายธนานนท์  ชาวโพงพาง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐชา  แตงเล็ก
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นางสาวกันต์ฤทัย  โสไกร
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ครุฑแสง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายธนานนท์  ชาวโพงพาง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐชา  แตงเล็ก
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐนันท์  ครุฑแสง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.3 เงิน 7 1. นายธนานนท์  ชาวโพงพาง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 74.33 เงิน 11 1. นางสาวกานรัตน์  กองแก้ว
2. นายจิรพัฒน์  เปรมศรี
3. นายชิษณุชา  อิทธิฤทธิ์ไพศาล
4. นางสาวนุศรา  ทองเรืองทวีกุล
5. เด็กชายสิปปกร  รินทศักดิ์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.65 เงิน 4 1. เด็กหญิงสลิลรัชต์  นิลเดชานันท์
 
1. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 77.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกฤติภาส  ชิโนรักษ์
2. นายธนภัทร  รื่นฤทัย
3. นายธนานนท์  ชาวโพงพาง
4. นายปนพ  เอี่ยมลือนาม
5. นางสาวปริญา  รักษาศรี
6. นายเรืองศักดิ์  แพงพา
 
1. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
2. นายจิตรกร  รัตนพันธ์
3. นายอธิวัฒน์  เงินสมบัติ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 74.99 เงิน 5 1. นางสาวชุลีกร  ไกรประวี
2. นางสาวบุษยมาส  วรรณโชติ
3. นางสาวมินทร์ลดา  สะเดา
4. นางสาวศาตนันท์  สุวรรณสันติสุข
5. นางสาวเสาวนีย์  รัตนวรรณี
 
1. นางนริสา  พัฒนรัฐ
2. นางสาวจิตรานันท์  จันทิมา
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.6 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัลยวรรธน์  เงินประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิรัลยุพา  รัตนสกุลดิลก
3. เด็กหญิงเอริตา  บรรหาร
 
1. นางพัชรี  บุญโพธิ์
2. นางฐานิต  สุขสนาน
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรณิศ  ศุภสกุล
2. นางสาวชยาภรณ์  บุญเศษฐ
3. นางสาวอภัสนันท์  เอี่ยมธนาวงศ์
 
1. นางฐานิต  สุขสนาน
2. นางพัชรี  บุญโพธิ์
 
36 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฑิฏฐิฏา   ศิรินพ
2. นางสาวณัฐธิพร   สอาดดี
3. นางสาวปิยะบุตร   เมณฑ์กูล
 
1. นายประเสริฐ   อภิวงค์
2. นางอิสรีย์   เฟื่องกาญจน์