สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรรณภัสษา  ฉิมเอนก
 
1. นายสมโภช  ไพศาลสมบัติรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงศศิธร   หริ่มยิ่ง
 
1. นางสาววิจิตรา  สามาอาพัฒ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 14 1. เด็กหญิงธนัชนันท์  แสงแก้ว
 
1. นายอาทิตย์  จิตรมั่น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 8 1. นางสาวกอบทอง  ว่องไว
 
1. นางศิริพร  มังกรแก้ว
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจารุกิตติ์  ปริพัฒน์เจริญ
2. นายติณณภพ  พันธุ์ทอง
3. นายภัทรภณ  พรหมศรี
 
1. นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล
2. นางภวรัตน  ภัทรผลพูล
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ศรีทวีพูน
2. เด็กหญิงญาณิศา  คงกตเวทิตา
3. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เมฆสกุลวงศ์
 
1. นางสาววันนา  กันหาพร
2. นางสาววรรณภรณ์  ทองจันทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดาลัด  ดอกมะลิ
2. นางสาวนภัสสร  พิสุทธิ์ธาราชัย
3. นางสาววรากร  มณีแสง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คำผา
2. นางสาววรรณภรณ์  ทองจันทร์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  อัศวอารีกุล
2. นางสาวฐิฏวรรณ  วรดิถี
3. นางสาวนภัสสร  ประสูตร์
 
1. นางอรวลัญซ์  ผ่องบุรุษ
2. นายศุภกร  ผันผล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 7 1. นางสาวกุลจิรา  มีศรี
2. นางสาวภาณุมาศ  สาทิพย์จันทร์
3. นางสาวโบ  เหลืองอรุณ
 
1. นางอรวลัญซ์  ผ่องบุรุษ
2. นางสาวแสนดี  ว่องวุฒิ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวราชัย  สถินท์
2. เด็กหญิงไข่มุก  ธรรมชาติ
 
1. นางสุดารัตน์  ณัฐฏ์มีบุญ
2. นางสาววันนา  กันหาพร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.43 ทอง 8 1. เด็กหญิงพันธภา  ภูพันนา
2. เด็กหญิงยลลดา  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รุ่งเจริญ
4. เด็กชายสรชัย  เล่าทรัพย์
5. เด็กหญิงโสภิตา  จันทะนัด
 
1. นางพิมนิภา  เกียรติธนโชติกุล
2. นางวันเพ็ญ  มีคำแสน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฉัตรมงคล  ครุฑแสง
2. นางสาวรมิตา  ปานออ
3. นางสาววนิดา  ทาเงิน
4. นางสาวสุกัญญา  แก้วสว่าง
5. นางสาวเบ็ญจพร  สุขสวัสดิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  มีคำแสน
2. นางพิมพ์นิภา  เกียรติธนโชติกุล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปาริฉัตต์  กิตติพรพิบูลย์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงรสิกา  ไตรทิพย์วิทยากร
4. เด็กหญิงวดีมน  รุ่งนาค
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองปิ่น
 
1. นางสาวเกวลิน  อังคณากร
2. นางสาวปาฏลีย์  เศวตพงศ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชัดชากร  เรืองขจร
2. นางสาวณฤดี  พ่วงทองคำ
3. นางสาวณัฐธิพร  สอาดดี
4. นางสาวธมลวรรณ  กะตะโท
5. นางสาวปิยะบุตร  เมณฑ์กูล
 
1. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
2. นางไพพร  ดีบาง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 82.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิรเมธ  ด้วงนิล
2. นางสาวชนมพร  โพธิ์ศรีทอง
3. นายชาคริต  บุญชัย
4. นายธนกร  รอดทองตัน
5. นายธนดล  ท่วมสุข
6. นายธนพนต์  เหลืองเกรียงไกร
7. นายนายพรภวิษย์  รอดขวัญ
8. นายปุริม  จีนย่าม
9. นายพรธันวาค์  สังศิลลา
10. นายภูริเดช  ทองสุวรรณ
11. นายรัชชานนท์  ชุนนิตินันท์
12. นายวรภัธรญ์  ดวงพัตรา
13. นายวิทยา  เถลิงเกียรติ
14. นายศิรปกรณ์  จิตร์แหง
15. นายสนทรรศ  วิริยมาโน
16. นายสารัช  พระเอี้ยง
17. นายสุกฤษฎิ์  ลีลากรกิจ
18. นางสาวสุทัตตา  พุทธบุญ
19. นายสุรเดช  คำนิล
20. นายเมธา  บัวอรุณ
 
1. นางสาวเพ็ชรชมพู  พิชญ์พันธ์เดชา
2. นายสุจินดา  คล้ายขำ
3. นางสาวนิติยา  ภักดีบุรี
4. นางสาวนาตยา  สุกจั่น
5. นายนิวัตร  ตันไพศาล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงนิทาน  ประสานแสง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กลับสกุล
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.97 ทอง 12 1. นางสาวนารดา  ศิริบุญญะสุข
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปั้นเหน่งเพชร
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 10 1. เด็กชายพรเทพ  ทรงสง่า
2. เด็กหญิงภัทธราพรฐ์  ดวงพัตรา
 
1. นางนงนุช  ลิ่วพันธ์พงศ์
2. นางอังศณา  บุญเฉลิมศักดิ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศรวัศยา  วงศ์สง่า
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดาริกา  กำเหนิดแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรชนก  บุญวงศ์วิวัฒน์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทร์กลั่น
2. เด็กชายศราวุธ  สุวรรณพิมล
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชัยมา
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพิชากรณ์  แป๊ะตะเภา
2. นายภูวศักดิ์  ชลมุกข์
3. นายเชาวนันท์  เปรมฤทธิ์
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  รังผึ้ง
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววนิชยา  สุขสวัสดิ์
 
1. นายจุมพล  ปัญจะ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤตภัค  เมืิองทอง
2. เด็กชายธารา  สว่างศรี
3. นายปฏิพล  อุดมพืช
4. นางสาววารี  บุนนาค
5. เด็กชายศุภเศรษฐ์  หมื่นสายญาติ
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายชยุตพงศ์  รัตนรักษ์
2. นายชัชวาลย์  ง.ประเสริฐสกุล
3. นายชาญศักดิ์  แดงมณี
4. นายปริญญา  สุขคง
5. นายปิยชาติ  ประดับมุข
6. นายสิรวิชญ์  อรรคอุดม
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
2. นายอัครัช  บุญแท้
3. นายจุมพล  ปัญจะ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทักษ์  ทัพสุรีย์
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 6 1. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
33 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  อินทร์แปลง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  วิไล
3. เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  รัชตารมย์
4. เด็กหญิงณัฐกวิน  มีศิริ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทาปัญญา
6. เด็กหญิงธิดาริน  สนเจียม
7. เด็กหญิงนิศารัตน์  เจดีย์โน
8. เด็กหญิงพลอยไพลิน  หนันอ้าย
 
1. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
2. นางนิภา  ติยะพจนพรกุล
 
34 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชิษณุชา  พิมพา
2. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
3. นางสาวพิชามณชุ์  รตนาเสนีย์
4. นางสาวภัทรวดี  กำหอม
5. นางสาวมัฏสิกาญจน์  ทอรี
6. นางสาวรุ่งระวี  ช้างน้อย
7. นางสาวอมิตา  โตมอญ
8. นางสาวอัญชลีพร  สร้อยเซียน
 
1. นางนิภา  ติยะพจนพรกุล
2. นายกิติพงษ์  รสจันทร์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธีราพร  เพลัย
 
1. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์
 
36 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.66 ทอง 4 1. นายกฤษกร  กลั่นจินดาดี
2. นายทักษ์  ทัพสุริย์
3. นางสาวพิชชาพร  กุฑาพันธ์
4. นายองค์กร  เขียววิชัย
5. นางสาวอตินุช  วิเศษสิงห์
 
1. นางสาวชาคริยา  ธีรสุนทรวัฒน์
2. นางสาวซู่หลิน  หวู
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรันตร์  โพธิทะโสม
2. เด็กชายชานนท์  มูลต้น
3. เด็กชายพิชิตโชค  เหล่าบุญมี
4. เด็กชายภัคคง  อัศวล้ำเลิศไพบูลย์
5. เด็กชายรติพงษ์  ฉายทองคำ
6. เด็กชายรัฐธีร์  มิ่งมาลัยรักษ์
7. เด็กชายศุภวิชญ์  หยุดกลาง
8. เด็กชายอนุวัฒน์  จริมา
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
3. นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิณัฐตา  ปาละสิงห์
2. นางสาวจิดาภา  พิมทอง
3. นางสาวชุติกานต์   เลิศประพฤติ
4. นายทินกร  ศรีหาตา
5. นายธิติกานต์  เลิศประพฤติ
6. นางสาวนภัทร  พฤทธิ์ธรา
7. นางสาวนัชชา  ตุรงคินานนท์
8. นางสาวมัฏสิกาญจน์  ทอรี
9. นางสาวสหฤทัย  สื่อเฉย
10. นางสาวสิริยากร  แสงสมพร
 
1. นายฮาดี  บินดู่เหล็ม
2. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
3. นางสาวนวลฉวี  นาคจันทร์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนวรัตน์  เกตุสะอาด
2. นางสาวนิสา  ขะมะรัตน์
3. นางสาวรัตนา  กมลศัลย์
 
1. นางฐานิต  สุขสนาน
2. นางพัชรี  บุญโพธิ์
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทธิรา  แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงเมธาณี  ธวัชผ่องศรี
 
1. นางสาวพรรณธิดา  มิตตัสสะ
2. นางสาวกมลชนก  โฉมทัพ
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์   หงษ์ทอง
2. นางสาวชัดชากร  เรืองขจร
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นายรวิ  แจ่มพินิจ
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชญานิน  เอกธนานันท์
2. เด็กชายพลากร  ระดาฤทธิ์
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  อัศวอารีกุล
2. นายนรกมล  ศิลวัฒนาวงศ์
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายกฤติกร   ล้อจิตติกุล
 
44 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา   สมพงษ์
2. เด็กหญิงพรธิรา   ธีระวรวงศ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชลัย   ศรีจอมขวัญ
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นายรวิ  แจ่มพินิจ
 
45 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชามา  ผลดี
2. นางสาวฌานิกา   ศรีเหลือง
3. นางสาวปณิดา   ศศิวิมลพิชญ์
 
1. นายประเสริฐ   อภิวงค์
2. นางอิสรีย์   เฟื่องกาญจน์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายกฤษณะ   ชันแสง
2. นายเสกสรร  มะโนบุตร
 
1. นายศิวารุจ   เลขะศิริ
2. นายสพล  สาระสุทธิ
 
47 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐิดา  บำรุงพืช
2. นายวรระชัย  ลี่แตง
3. นางสาวสุทธิดา  ลีลางามตระกูล
 
1. นายสพล  สาระสุทธิ
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
48 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตพล   เหรียญประยูร
2. เด็กชายธนวินท์   ธรรมธารา
3. เด็กชายธารินทร์   แซ่อึ้ง
 
1. นายธนะกิจ   รุ่งโรจน์
2. นายวิทวัส  คงฉนวน
 
49 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรา   ซาลวาลา
2. นายชวกร  สกุลนูน
3. นายภาณุพงศ์   เอี้ยงชะอุ่ม
 
1. นายธนะกิจ   รุ่งโรจน์
2. นายกฤติกร   ล้อจิตติกุล
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่วยคง
2. เด็กหญิงนภสร  มั่นศีลวัตร
3. นางสาวสุดารัตน์  บุญธรรม
 
1. นางสุวรรณ์  น้าประทานสุข
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายจักรพันธุ์  จันทร์วงเดือน
2. เด็กหญิงมธุริน  บุญเฉลย
3. เด็กหญิงวรารัตน์  วิภูศิริ
 
1. นางธาณี  รัตนพันธ์
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 80.2 ทอง 10 1. นายกฤษฎา  พรหมเศรณี
2. นายกิตติศักดิ์  จินโจ
3. นายวสุ  รำพึงจิตร
 
1. นายนิทัศน์  สกุลคล้อย
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปารดี  ฤิทธิบรรจง
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ  โทสุวรรณ
3. เด็กหญิงโอภาพร  พูลเกิด
 
1. นางวิภาวรรณ  มานยีมุด
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลิตา  โสภณสิริ
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริอาภานนท์
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ม่วงทวี
 
1. นางสาวธัญดา  ไตรวนาธรรม
2. นางธาณี  รัตนพันธ์
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตารีย์  ตันติชยานันท์
2. นายพรภวิษย์  รอดขวัญ
3. นางสาววัลลภา  เกตุพร
 
1. นางมาลี  เอี่ยมพริ้ง