สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 16 1. เด็กหญิงวาสนา  พันธากุล
 
1. นางสาวชัชฎา  ภู่เพ็ชร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 22 1. นางสาวขวัญฤดี  อุโคตร
 
1. นางสาวชนานันท์  ยวงเดชกล้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  เพิ่มสนาม
 
1. นางสาวดวงดาว  สาวาโย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 1. นางสาวตันหยง  เทากระโทก
 
1. นางสาวชนานันท์  ยวงเดชกล้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 4 1. นางสาวสุพิชชา  จิตวิมุติสุข
 
1. นางปนัดดา  นิลเลื่อม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกนกอร  วรชินา
 
1. นางสาวดวงดาว  สาวาโย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววรรณนภา  วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางปนัดดา  นิลเลื่อม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญมาก
2. เด็กหญิงปนัสวีร์  ฉัตรสกุลวงษ์
3. เด็กหญิงวรินทร  เกษม
 
1. นางสาวดวงดาว  สาวาโย
2. นางสาวชนานันท์  ยวงเดชกล้า
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวธัญชนก  ลงกลิกานนท์
2. นายองศา  แซ่ย่วย
3. นางสาวอินท์ธิรา  ฉลาดคิด
 
1. นางปนัดดา  นิลเลื่อม
2. นางสาวชนานันท์  ยวงเดชกล้า
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 10 1. นายรณกร  ใจสุขใส
 
1. นายเจษฎาภรณ์  สันวิลาศ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23 เข้าร่วม 24 1. นางสาวกนกพร  มามี
2. นายวังวิช  ตรีสุคนธวงศ์
3. นายเกษม  วิยานนท์
 
1. นางสาวมาลี  จิระธนวิทย์
2. นางสาวรัชต์ธร   สังขทิพย์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นายธนารักษ์  ขวัญดี
2. นายรุ่งทรัพย์  นนท์ชัยธีรกุล
3. นายเชค  โชติสวัสดิ์
 
1. นางสาวมาลี  จิระธนวิทย์
2. นายณัฐพล  มีแก้วน้อย
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยพร  ทับทิมวงษ์
2. เด็กชายนรินทร์  เทศวิเชียร
3. เด็กชายไตรภพ  ประสิทธิ์สม
 
1. นางสาววรรณลุ  จารุจิตร
2. นางศิรินนภา  พรนภดล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิรชา  ละม่อม
2. นางสาวสุดารัตน์  วงษ์โสภา
3. นางสาวสุทัตตา  เชียงเชาว์ไว
 
1. นางสาววรรณลุ  จารุจิตร
2. นางสาวรัชต์ธร  สังขทิพย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลฉัตร  จำปาเรือง
2. นางสาวกัญญารัตน์  เอี่ยมยิ่ง
3. นางสาวกุลณัฐ  มณีศรี
4. นายชิณวัตร  โยปัดทุม
5. นายธิติวุฒิ  ลิขิตวัฒนวิบูลย์
6. นางสาวพัชรีญา  คำทุย
7. นางสาวภาณุมาศ  นาคเกตุ
8. นายรุ่งทรัพย์  นนท์ชัยธีรกุล
9. นางสาวรุ่งทิวา  กวานเหียน
10. นางสาวลลิตา  โสภา
11. นายวีระวัฒน์  รอดชมภู
12. นายศตวรรษ  ขึ้นภูเขียว
13. นายศุภกร  ชิดเชื้อ
14. นายสรวิศ  มณีรัตน์
15. นางสาวสุชาดา  กะสีฟ้า
16. นายสุทัศน์  นิสสัยหาญ
17. นางสาวอารียา  เชิดชู
18. นางสาวอุมาพร  สุขศิริ
19. นายเจษฏา  แซ่เฮ้ง
20. นางสาวเพชรมณี  ทิพย์แสง
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
2. นางสาวศิริพร  จำปา
3. นางฑิติวรรณ  กิจแก้ว
4. นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา
5. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรภัทร  โห้เพ็ชร
2. นายติรนันท์  ตุ้มทรัพย์
3. นายธนารักษ์  ขวัญดี
4. เด็กหญิงนันทกานต์  ด้วงทองอยุ่
5. นางสาวปรีดาพรรณ  มณีศรี
6. นางสาวพรสิริ  สุตะคาน
7. เด็กชายพรเทพ  อ่อนสำลี
8. เด็กหญิงพลอย  แซ่ตั้ง
9. เด็กชายพัฒนะ  เนตรอนงค์
10. นางสาววรนิชฐษา  ด้วงทองอยู่
11. นายศรัณย์  อังฉกรรณ์
12. นายศักดิภัทร์  แสงนุภาพ
13. นายสุจินดา  แสนเสา
14. นายสุรทัศ  ตั้งวัฒนดิลกุล
15. เด็กชายอนันต์ตชัย  สลัดทุกข์
16. เด็กชายอารักษ์  คงเจริญ
17. นางสาวอารียา  เชิดชู
18. นายอิศรา  กลึ่งกลางดอน
19. เด็กชายเฉลิมชัย  พิลาวุธ
20. นางสาวเบญญาภา  ประสานวงษ์
 
1. นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา
2. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
3. นางสาวศิริพร  จำปา
4. นางฑิติวรรณ  กิจแก้ว
5. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  เอี่ยมพรพิภรชัย
 
1. นางสาวศิริพร  จำปา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98.65 ทอง 4 1. นางสาวอัญรินทร์  นิธิวิทยาพงศ์
 
1. นางสาวศิริพร  จำปา
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศศวัสส์  ประสงค์ไพศาลกุล
2. เด็กหญิงสุมิตรตรา  แก้วคำ
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธนาภรณ์  บุญรุนโพ
2. นายเชค  โชติสวัสดิ์
 
1. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัลยพร  ทับทิมวงษ์
2. นางสาวศตนันท์  โกนสันเทียะ
 
1. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม
2. นายสมภพ  อยู่สบาย
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 1. นางสาวกมลชนก  คงภักกิจ
2. นางสาวเพียงธาร  ขันอาษา
 
1. นางสาวยุพิณ  ศาลางาม
2. นายถวัลย์  ศรีสุขะโต
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนิจวิภา  วงษ์พาณิช
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 19 1. นางสาวชญานิศา  บุญจันทร์
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงนิวาริน  จันทะรัง
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 25 1. นางสาวตันหยง  เทากระโทก
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธัญชนก  ศิลป์ประดิษฐ์
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 11 1. นางสาวกัญญาภัค  สกุลตันประทีป
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายอารักษ์  คงเจริญ
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 14 1. นางสาวปรวี  โพสิต
 
1. นายจำนง  กงจักร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัฒนะ  เนตรอนงค์
 
1. นายชัชนะ  เฮงสกุล
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นายวัฒนะ  เนตรอนงค์
 
1. นายจรูญศักดิ์  คำบุญ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิรมล  ฤทธิ์ทรง
 
1. นายชัชนะ  เฮงสกุล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 11 1. นางสาววันภา  จันที
 
1. นางสาวจินดาวรรณ  ศิวะนารถ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 4 1. นางสาววันภา  จันที
 
1. นายเปรมวิทย์  นาคอนุเคราะห์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 48.67 เข้าร่วม 20 1. นางสาวเบญจมาศ  ธรรมวิชิต
 
1. นายจรูญศักดิ์  คำบุญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 11 1. นางสาวเบญจมาศ  ธรรมวิชิต
 
1. นายเปรมวิทย์  นาคอนุเคราะห์
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววันภา  จันที
2. เด็กหญิงสิรินณ์ทรา  ฉลาดคิด
3. นางสาวสุจิตรา  แสงเพ็ชร
4. นางสาวอภิชญา  ศุภสร
5. นางสาวอาริศา  ตระกูลชัยวิโรฒ
6. เด็กชายเบญญาภา  ประสานวงษ์
 
1. นางสาวณัฐพร  ทิพย์เนตร
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวปาณิศา  มีเทียม
2. นางสาววรรณนภา  วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
2. นายชัยราวี  ลาผม
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 24 1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญมาก
2. เด็กหญิงปนัสวีร์  ฉัตรสกุลวงษ์
 
1. นายกิตติ  โสภาที
2. นายชัยราวี  ลาผม
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 29 1. นางสาวชลนาถ  อัครเรืองรอง
2. นางสาวณัฐชา  แซ่โฉม
 
1. นายชัยราวี  ลาผม
2. นายธนะสิน  รอดทรัพย์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เทาศิริ
2. เด็กหญิงสุฑามาต  วงศ์เสนา
3. เด็กหญิงอมรวรรณ  จินดาดวง
 
1. นายวีระชัย  เสนารักษ์
2. นายกิตติ  โสภาที